Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi hóa 12 vĩnh phúc 2009

Được đăng lên bởi Đồng Đức Thiện
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 547 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 1. Hợp chất A có dạng MXa, có tổng số hạt proton là 77.
Số hạt mang điện trong nguyên tử M nhiều hơn số hạt mang điện trong nguyên tử X là 18 hạt. Trong A
số proton của X lớn hơn số proton của M là 25 hạt.
1. Xác định công thức phân tử của A.
2. Viết cấu hình eletron của M và X.
3. Viết phương trình phản ứng xảy ra khi sục H2S dư vào dung dịch MXa.
Bài 2. Một mẫu đá được tìm thấy với thành phần: 13,2 (mg) U238 và 2,06 (mg) Pb206. Biết trong quá
trình phân dã U238 thành Pb206 có chu kì phân dã là 4,51.109 (năm). Tính tuổi của mẫu đá đó?
Bài 3. Một chất có ứng dụng rộng dãi ở các vùng quê, có thành phần % về khối lượng các nguyên tố K,
Al, S lần lượt là 8,228%, 5,696%, 13,502% còn lại là oxi và hidro. Xác định công thức của chất đó.
Biết trong chất đó S có số oxi hóa cao nhất.
Bài 4. Thực nghiệm cho biết ở pha rắn, vàng (Au) có mạng lưới lập phương tâm diện. Độ dài cạnh của
ô mạng đơn vị là 4,07.10-10 (m).
1. Vẽ một tế bào cơ bản của Au, và tính số nguyên tử Au có trong một tế bào cơ bản.
2. Tính bán kính nguyên tử Au
3. Tính % không gian trống trong mạng lưới tinh thể của Au.
Bài 5. Cho dung dịch CH3COOH 0,01M ( dung dịch A).
1. Tính pH của dung dịch A.
2. Cho vào 1 lít dung dịch A, 0,001 mol NaOH thì pH của dung dịch thu được bằng bao nhiêu?
Biết Ka (CH3COOH) = 10 – 4,76
Bài 6. Hỗn hợp gồm FeCl3, MgCl2, CuCl2 hòa tan trong nước được dung dịch X.
Cho X tác dụng với Na2S dư tách ra một lượng kết tủa m1. Nếu cho một lượng dư H2S tác dụng với
X tách ra một lượng kết tủa m2. Thực nghiệm cho biết m1 = 2,51m2.
Nếu giữ nguyên lượng các chất MgCl2, CuCl2 trong X và thay FeCl3 bằng FeCl2 cùng lượng rồi hòa
tan trong nước thì được dung dịch Y.
Cho Y tác dụng với Na2S dư tách ra một lượng kết tủa m3. Nếu cho một lượng dư H2S tác dụng với
Y tách ra một lượng kết tủa m4. Thực nghiệm cho biết m3 = 3,36m4.
Xác định % khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.
Bài 7. Clobenzen có momen lưỡng cực 1 = 1,53 D (1 hướng từ nhân ra ngoài); anilin có momen lưỡng cực
2 = 1,60D (2 hướng từ ngoài vào nhân benzen). Hãy tính  của ortho – cloanilin; meta – cloanilin và para
– cloanilin.

Bài 8. Cho phản ứng : 2HCl(k)  H2(k) + Cl2(k)
a) Tính hằng số cân bằng Kp của phản ứng ở 2000k. Biết rằng độ điện li  của HCl ở nhiệt độ này là
4,1.10-3.


b) ở 1000k phản ứng có Kp = 4,9. 10-11. Tính  của phản ứng (biết  không thay đổi trong
khoảng nhiệt độ xét ).
Bài 9. Cho 7,02g hỗn hợp gồm Al, Fe, Cu vào dung dịch HCl dư (đựng trong bình A)
Thấy còn lại phần rắn B và phần khí. Cho ...
Bài 1. Hợp chất A có dạng MXa, có tổng số hạt proton là 77.
Số hạt mang điện trong nguyên tử M nhiều hơn số hạt mang điện trong nguyên tử X là 18 hạt. Trong A
số proton của X lớn hơn số proton của M là 25 hạt.
1. Xác định công thức phân tử của A.
2. Viết cấu hình eletron của M và X.
3. Viết phương trình phản ứng xảy ra khi sục H
2
S dư vào dung dịch MXa.
Bài 2. Một mẫu đá được tìm thấy với thành phần: 13,2 (mg) U
238
và 2,06 (mg) Pb
206
. Biết trong quá
trình phân dã U
238
thành Pb
206
có chu kì phân dã là 4,51.10
9
(năm). Tính tuổi của mẫu đá đó?
Bài 3. Một chất có ứng dụng rộng dãi ở các vùng quê, có thành phần % về khối lượng các nguyên tố K,
Al, S lần lượt là 8,228%, 5,696%, 13,502% còn lại là oxi và hidro. Xác định công thức của chất đó.
Biết trong chất đó S có số oxi hóa cao nhất.
Bài 4. Thực nghiệm cho biết ở pha rắn, vàng (Au) có mạng lưới lập phương tâm diện. Độ dài cạnh của
ô mạng đơn vị là 4,07.10
-10
(m).
1. Vẽ một tế bào cơ bản của Au, và tính số nguyên tử Au có trong một tế bào cơ bản.
2. Tính bán kính nguyên tử Au
3. Tính % không gian trống trong mạng lưới tinh thể của Au.
Bài 5. Cho dung dịch CH
3
COOH 0,01M ( dung dịch A).
1. Tính pH của dung dịch A.
2. Cho vào 1 lít dung dịch A, 0,001 mol NaOH thì pH của dung dịch thu được bằng bao nhiêu?
Biết Ka (CH
3
COOH) = 10
– 4,76
Bài 6. Hỗn hợp gồm FeCl
3
, MgCl
2
, CuCl
2
hòa tan trong nước được dung dịch X.
Cho X tác dụng với Na
2
S dư tách ra một lượng kết tủa m
1
. Nếu cho một lượng dư H
2
S tác dụng với
X tách ra một lượng kết tủa m
2
. Thực nghiệm cho biết m
1
= 2,51m
2
.
Nếu giữ nguyên lượng các chất MgCl
2
, CuCl
2
trong X và thay FeCl
3
bằng FeCl
2
cùng lượng rồi hòa
tan trong nước thì được dung dịch Y.
Cho Y tác dụng với Na
2
S dư tách ra một lượng kết tủa m
3
. Nếu cho một lượng dư H
2
S tác dụng với
Y tách ra một lượng kết tủa m
4
. Thực nghiệm cho biết m
3
= 3,36m
4
.
Xác định % khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.
Bài 7. Clobenzen có momen lưỡng cực
1
= 1,53 D (
1
hướng từ nhân ra ngoài); anilin có momen lưỡng cực
2
= 1,60D (
2
hướng từ ngoài vào nhân benzen). Hãy tính của ortho – cloanilin; meta – cloanilin và para
cloanilin.
Bài 8. Cho phản ứng : 2HCl
(k)
H
2(k)
+ Cl
2(k)
a) Tính hằng số cân bằng Kp của phản ứng ở 2000k. Biết rằng độ điện li
của HCl ở nhiệt độ này là
4,1.10
-3
.
b) ở 1000k phản ứng có Kp = 4,9. 10
-11
. Tính

của phản ứng (biết

không thay đổi trong
khoảng nhiệt độ xét ).
Bài 9. Cho 7,02g hỗn hợp gồm Al, Fe, Cu vào dung dịch HCl dư (đựng trong bình A)
Thấy còn lại phần rắn B và phần khí. Cho toàn bộ phần khí qua ống sứ đựng CuO đun nóng, thấy khối
lượng của ống đựng CuO giảm 2,72g. Thêm vào bình A một lượng dư một muối natri, đun nhẹ thu
được 0,896 lít khí không màu, hoá nâu trong không khí.
a) Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp .
b) Tính lượng muối natri tối thiểu phải dùng để hoà tan hết chất rắn B trong bình A.
(Chú ý: Trong bình A gồm cả phần rắn và phần dung dịch )
Bài 10. Một hỗn hợp gồm hai hiđrô cacbon nạch hở, trong phân tử mỗi chất chứa không quá một liên
kết ba hay hai liên kết đôi, số nguyên tử cacbon mỗi chất tối đa là 7.
Đốt cháy 0,05 mol hỗn hợp thu được 0,25 mol CO
2
và 0.23 mol H
2
O.
Xác định công thức phân tử của hai hiđrô cacbon
Đề thi học sinh giỏi hóa 12 vĩnh phúc 2009 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi học sinh giỏi hóa 12 vĩnh phúc 2009 - Người đăng: Đồng Đức Thiện
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi hóa 12 vĩnh phúc 2009 9 10 444