Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi Hóa 8

Được đăng lên bởi Hoàng Trang
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 239 lần   |   Lượt tải: 0 lần
onthionline.net-ôn thi trực tuyến

Đề thi học sinh giỏi (2012- 2013)
Môn Hóa học- 8
Thời gian: 90 phút
Câu 1(2đ)
a. Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau:
Zn (1)→H2 (2)→ H2O (3)→ O2 (4) → P2O5 (5)→ H3PO4
(6)
(7)
↓
↓
(8)
CuCl2 <--- Cu
NaOH
b.Hãy kể tên phản ứng (1)(2)(3) và tìm các chất là oxit,bazơ,axit,muối trong sơ đồ.
Câu 2(2đ)
a. Giải thích các hiện tượng sau:
-Nung đá vôi thì khối lượng vôi thu được giảm so với khối lượng đá.
-Hỗn hợp H2 và O2 nổ khi cháy.
b. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất: Na2O,MgO,P2O5 trong 3 lọ mất
nhãn.Viết phương trình hóa học.
Câu 3(2,5đ)
a. Khử hoàn toàn 16 gam một oxit sắt bằng CO ở nhiệt độ cao, kết thúc phản ứng thấy
khối lượng chất rắn giảm 4,8 gam.Xác định công thức của oxit và tính hàm lượng sắt trong
oxit đó.
b. Cho x gam hỗn hợp gồm Na và Ca có tỉ lệ mol tương ứng 2:1vào nước dư,thu được 11,2
lít khí (đkc).Tính x.
Câu 4(2đ)
Nguyên tử X có tổng các hạt là 40,trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số không
mang điện là 12.
-Tìm số hạt và sơ đồ electron của X.
-Tìm nguyên tử khối của X biết mp = mn = 1.
- Tính khối lượng bằng gam của X biết khối lượng 1 nguyên tử C = 1,9926.10-23 gam.
Câu 5(1,5đ)
Dẫn luồng H2 khử 20 gam bột CuO ở nhiệt độ cao,sau một thời gian thu được 16,8
gam chất rắn.Tính thể tích H2(đkc) và hiệu suất phản ứng.
(H =1,O =16, Fe= 56,C = 12,Cu = 64)

...
onthionline.net-ôn thi trực tuyến
Đề thi học sinh giỏi (2012- 2013)
Môn Hóa học- 8
Thời gian: 90 phút
Câu 1(2đ)
a. Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau:
Zn
(1)
→H
2
(2)
→ H
2
O
(3)
→ O
2
(4)
→ P
2
O
5
(5)
→ H
3
PO
4
(6)
(7)
CuCl
2
<---
(8)
Cu NaOH
b.Hãy kể tên phản ứng (1)(2)(3) và tìm các chất là oxit,bazơ,axit,muối trong sơ đồ.
Câu 2(2đ)
a. Giải thích các hiện tượng sau:
-Nung đá vôi thì khối lượng vôi thu được giảm so với khối lượng đá.
-Hỗn hợp H
2
và O
2
nổ khi cháy.
b. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất: Na
2
O,MgO,P
2
O
5
trong 3 lọ mất
nhãn.Viết phương trình hóa học.
Câu 3(2,5đ)
a. Khử hoàn toàn 16 gam một oxit sắt bằng CO ở nhiệt độ cao, kết thúc phản ứng thấy
khối lượng chất rắn giảm 4,8 gam.Xác định công thức của oxit và tính hàm lượng sắt trong
oxit đó.
b. Cho x gam hỗn hợp gồm Na và Ca có tỉ lệ mol tương ứng 2:1vào nước dư,thu được 11,2
lít khí (đkc).Tính x.
Câu 4(2đ)
Nguyên tử X có tổng các hạt là 40,trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số không
mang điện là 12.
-Tìm số hạt và sơ đồ electron của X.
-Tìm nguyên tử khối của X biết m
p
= m
n
= 1.
- Tính khối lượng bằng gam của X biết khối lượng 1 nguyên tử C = 1,9926.10
-23
gam.
Câu 5(1,5đ)
Dẫn luồng H
2
khử 20 gam bột CuO ở nhiệt độ cao,sau một thời gian thu được 16,8
gam chất rắn.Tính thể tích H
2
(đkc) và hiệu suất phản ứng.
(H =1,O =16, Fe= 56,C = 12,Cu = 64)
Đề thi học sinh giỏi Hóa 8 - Người đăng: Hoàng Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi Hóa 8 9 10 966