Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 3 trường tiểu học Phước Long 1 môn toán

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 344 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường tiểu học Phước Long 1
Thứ............ngày.......tháng.......năm..2012........
Lớp :.....................................
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 3
Họ và tên:………………………………
Thời gian: 60 phút

Điểm:

Chữ ký giám thị: ………………Chữ ký giám khảo: ………………

ĐỀ A
I Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
1) Giá trị của biểu thức
24 – 8 : 4 là
A. 4

B. 22

C. 16

D. 14

C. 250

D. 264

2) Giá trị X của biểu thức:
8 x X = 1640
X có giá trị là:
A. 25

B. 205

3) Điền vào chỗ chấm:
a) 8 m 3cm = ….. cm là:
A.53 cm

B. 503 cm

C. 530 cm

D. 5003 cm

C. 43 976

D. 44 697

b) Số lớn nhất trong các số:
43 967; 44 697; 34 999; 43 976 là:
A. 34 999

B. 43 967

4) Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 4 dm, chiều rộng 6 cm là:
A. 46 cm

B.128 cm

C. 92 cm

D. 20 cm

5) Cho dãy số 36; 40; 44;........ Hãy thêm ba số thích hợp vào dãy trên
A. 45; 46; 47

B. 48; 52; 56

C. 46; 48; 50

D. 47; 50; 53

II. Tự luận:
1) Có 4000 lít nước mắm đựng trong 8 thùng. Hỏi nếu có 7 thùng như vậy thì
đựng được bao nhiêu lít nước mắm?

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
2) Một sợi dây dài 9582 cm được cắt thành hai đoạn. Đoạn thứ nhất dài bằng

1
3

chiều dài sợi dây. Tính chiều dài mỗi đoạn dây.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
3) Anh Quang lần đầu mua 1 trái xoài và 2 trái cam hết 8000 đồng, lần sau mua 2 trái
xoài và 3 trái cam hết 13500 đồng. Tính giá tiền một trái xoài và một trái cam.
..................................................................................
Trường tiểu học Phước Long 1 Thứ............ngày.......tháng.......năm..2012........
Lớp :.....................................
Họ và tên:………………………………
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 3
Thời gian: 60 phút
Điểm:
Chữ ký giám thị: ………………Chữ ký giám khảo: ………………
ĐỀ A
I Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
1) Giá trị của biểu thức
24 – 8 : 4
A. 4 B. 22 C. 16 D. 14
2) Giá trị X của biểu thức:
8 x X = 1640 X có giá trị là:
A. 25 B. 205 C. 250 D. 264
3) Điền vào chỗ chấm:
a) 8 m 3cm = ….. cm là:
A.53 cm B. 503 cm C. 530 cm D. 5003 cm
b) Số lớn nhất trong các số:
43 967; 44 697; 34 999; 43 976 là:
A. 34 999 B. 43 967 C. 43 976 D. 44 697
4) Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 4 dm, chiều rộng 6 cm là:
A. 46 cm B.128 cm C. 92 cm D. 20 cm
5) Cho dãy số 36; 40; 44;........ Hãy thêm ba số thích hợp vào dãy trên
A. 45; 46; 47 B. 48; 52; 56 C. 46; 48; 50 D. 47; 50; 53
II. Tự luận :
1) 4000 lít nước mắm đựng trong 8 thùng. Hỏi nếu 7 thùng như vậy thì
đựng được bao nhiêu lít nước mắm?
Đề thi học sinh giỏi lớp 3 trường tiểu học Phước Long 1 môn toán - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi lớp 3 trường tiểu học Phước Long 1 môn toán - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 3 trường tiểu học Phước Long 1 môn toán 9 10 720