Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 - Môn Hóa học (Gia Lai, 2010-2011)

Được đăng lên bởi DuongNga
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 3517 lần   |   Lượt tải: 10 lần
1

Nguyễn Đình Hành – Gia Lai
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HẢI PHÒNG

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 NĂM HỌC 2010-2011
Môn: HÓA HỌC ( Bảng B)
Thời gian: 150 phút ( không kể phát đề)

Bài 1 (2đ)
Cho luồng khí H2 dư đi qua hỗn hợp Na2O, Al2O3 và Fe2O3 nung nóng thu được chất rắn X . Hòa tan
X vào nước dư thu được dung dịch Y và chất rắn E . Sục khí HCl từ từ tới dư vào dung dịch Y thu
được dung dịch F . Hòa tan E vào dung dịch Ba(OH) 2 dư thấy bị tan một phần và còn lại chất rắn G .
Xác định các chất trong X,Y,E,F,G và viết các phương trình phản ứng xảy ra.
Bài 2 (2đ)
a) Sử dụng duy nhất một thuốc thử hãy nhận biết 5 ống nghiệm chứa các chất rắn sau :
CuO, CuS, FeS, MnO2, Ag2O
b) Cho các chất : axit axetic, etilen, canxicacbua, axetilen, metan, rượu etilic, natri axetat. Lập sơ đồ
chuyển hóa của tất cả các chất và viết phương trình phản ứng theo sơ đồ đó.
Bài 3 (1,5đ)
a) So sánh nhiệt độ sôi của các chất : C2H5OH, CH3COOH, H2O
b) X, Y, Z là ba chất hữu cơ. Biết rằng:
- Trong công thức phân tử : X chứa C , H. Y chứa C, H, O. Z chứa C, H, N.
- Trong công thức cấu tạo : X,Y,Z chỉ có các liên kết đơn; số liên kết có trong X,Y,Z lần lượt là 9;8;9 .
Xác định công thức cấu tạo của X,Y,Z.
Bài 4 : (2,5đ)
Cho 25,65g hỗn hợp X gồm Al, Fe, Cu vào m 1 gam dung dịch Y chứa HCl và H 2SO4 thu được m2
gam dung dịch Z chỉ chứa các muối tan và V lit (đktc) khí H 2, còn lại m3 gam một kim loại không tan.
Cho từ từ dung dịch Na2CO3 tới dư vào dung dịch Z thì thu được 23,3 gam hỗn hợp chất rắn T. Các
phản ứng xảy ra hoàn toàn.
a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
b) Tính khối lượng của mỗi kim loại có trong hỗn hợp X. Biết m2 – m1 = 9 gam
c) Tính khối lượng muối có trong dung dịch Z
Bài 5 : (2đ)
Cho dung dịch A chứa : CnH2n+1COOH x mol/lit và dung dịch B chứa : CmH2m+1COOH y mol/lit.
Trộn 1lit A với 3 lit B thu được 4 lit dung dịch D, để trung hòa 100ml dung dịch D cần 75ml dung
dịch NaOH a mol/lit và thu được 13,35 gam muối khan. Mặt khác, Trộn 3 lit A với 1 lit B thu được 4
lit dung dịch E , để trung hòa 100ml dung dịch E cần 125 ml dung dịch NaOH a mol/lit và thu được
20,85 gam muối khan.
a) Xác định công thức cấu tạo của các axit. Biết rằng số nguyên tử cacbon trong mỗi phân tử axit nhỏ
hơn 5.
b) Xác định các giá trị a, x, y.
--------Hết-----------Cho: Ca = 40; O = 16; C = 12; H =1; Mg = 24; Fe = 56; Na =23; Ba =137; Al =27;
Cu = 64; Ag =108; S =32; K =39; Zn = 65; N =14; Cl =35,5.

2

Nguyễn Đình Hành – Gia Lai

HƯỚNG DẪN GIẢI
---------GV: Nguyễn Đình Hành ------------Bài 1:
0

...
Nguyễn Đình Hành – Gia Lai
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HẢI PHÒNG
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 NĂM HỌC 2010-2011
Môn: HÓA HỌC ( Bảng B)
Thời gian: 150 phút ( không kể phát đề)
Bài 1 (2đ)
Cho luồng khí H
2
đi qua hỗn hợp Na
2
O, Al
2
O
3
Fe
2
O
3
nung nóng thu được chất rắn X . Hòa tan
X vào nước thu được dung dịch Y chất rắn E . Sục khí HCl từ từ tới vào dung dịch Y thu
được dung dịch F . Hòa tan E vào dung dịch Ba(OH)
2
thấy bị tan một phần còn lại chất rắn G .
Xác định các chất trong X,Y,E,F,G và viết các phương trình phản ứng xảy ra.
Bài 2 (2đ)
a) Sử dụng duy nhất một thuốc thử hãy nhận biết 5 ống nghiệm chứa các chất rắn sau :
CuO, CuS, FeS, MnO
2
, Ag
2
O
b) Cho các chất : axit axetic, etilen, canxicacbua, axetilen, metan, rượu etilic, natri axetat. Lập đồ
chuyển hóa của tất cả các chất và viết phương trình phản ứng theo sơ đồ đó.
Bài 3 (1,5đ)
a) So sánh nhiệt độ sôi của các chất : C
2
H
5
OH, CH
3
COOH, H
2
O
b) X, Y, Z là ba chất hữu cơ. Biết rằng:
- Trong công thức phân tử : X chứa C , H. Y chứa C, H, O. Z chứa C, H, N.
- Trong công thức cấu tạo : X,Y,Z chỉ có các liên kết đơn; số liên kết có trong X,Y,Z lần lượt là 9;8;9 .
Xác định công thức cấu tạo của X,Y,Z.
Bài 4 : (2,5đ)
Cho 25,65g hỗn hợp X gồm Al, Fe, Cu vào m
1
gam dung dịch Y chứa HCl H
2
SO
4
thu được m
2
gam dung dịch Z chỉ chứa các muối tanV lit (đktc) khí H
2
, còn lại m
3
gam một kim loại không tan.
Cho từ từ dung dịch Na
2
CO
3
tới vào dung dịch Z thì thu được 23,3 gam hỗn hợp chất rắn T. Các
phản ứng xảy ra hoàn toàn.
a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
b) Tính khối lượng của mỗi kim loại có trong hỗn hợp X. Biết m
2
– m
1
= 9 gam
c) Tính khối lượng muối có trong dung dịch Z
Bài 5 : (2đ)
Cho dung dịch A chứa : C
n
H
2n+1
COOH x mol/lit dung dịch B chứa : C
m
H
2m+1
COOH y mol/lit.
Trộn 1lit A với 3 lit B thu được 4 lit dung dịch D, để trung hòa 100ml dung dịch D cần 75ml dung
dịch NaOH a mol/lit thu được 13,35 gam muối khan. Mặt khác, Trộn 3 lit A với 1 lit B thu được 4
lit dung dịch E , để trung hòa 100ml dung dịch E cần 125 ml dung dịch NaOH a mol/lit thu được
20,85 gam muối khan.
a) Xác định công thức cấu tạo củac axit. Biết rằng số nguyên tử cacbon trong mỗi phân tử axit nhỏ
hơn 5.
b) Xác định các giá trị a, x, y.
--------Hết------------
Cho: Ca = 40; O = 16; C = 12; H =1; Mg = 24; Fe = 56; Na =23; Ba =137; Al =27;
Cu = 64; Ag =108; S =32; K =39; Zn = 65; N =14; Cl =35,5.
1
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 - Môn Hóa học (Gia Lai, 2010-2011) - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 - Môn Hóa học (Gia Lai, 2010-2011) - Người đăng: DuongNga
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 - Môn Hóa học (Gia Lai, 2010-2011) 9 10 727