Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn toán THCS tỉnh Hải Dương năm 2013-2014

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 408 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HẢI DƯƠNG

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH
LỚP 9 NĂM HỌC 2013-2014
MÔN THI: TOÁN
Thời gian làm bài: 150 phút
Ngày thi 20 tháng 03 năm 2014
(đề thi gồm 01 trang)

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Câu 1 (2 điểm).
a) Rút gọn biểu thức A 

1  1  x2 .



(1  x)3  (1  x)3



với 1  x  1 .

2  1 x
b) Cho a và b là các số thỏa mãn a > b > 0 và a3  a 2b  ab 2  6b3  0 .
2

Tính giá trị của biểu thức B 

a 4  4b 4
.
b 4  4a 4

Câu 2 (2 điểm).
a) Giải phương trình x 2 ( x 2  2)  4  x 2 x 2  4.
 x3  2 x  y

b) Giải hệ phương trình 

3
 y  2 y  x

.

Câu 3 (2 điểm).
a) Tìm các số nguyên dương x, y thỏa mãn phương trình xy 2  2 xy  x  32 y .
b) Cho hai số tự nhiên a, b thỏa mãn 2a 2  a  3b2  b .
Chứng minh rằng 2a  2b  1 là số chính phương.
Câu 4 (3 điểm).
Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn (O, R). H là một điểm di động trên
đoạn OA (H khác A). Đường thẳng đi qua H và vuông góc với OA cắt cung nhỏ AB
tại M. Gọi K là hình chiếu của M trên OB.
·
·
a) Chứng minh HKM
 2AMH.
b) Các tiếp tuyến của (O, R) tại A và B cắt tiếp tuyến tại M của (O, R) lần lượt
tại D và E. OD, OE cắt AB lần lượt tại F và G. Chứng minh OD.GF = OG.DE.
c) Tìm giá trị lớn nhất của chu vi tam giác MAB theo R.
Câu 5 (1 điểm).
Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn 2ab  6bc  2ac  7 abc . Tìm giá trị
4ab
9ac
4bc


nhỏ nhất của biểu thức C 
.
a  2b a  4c b  c
----------------------Hết-----------------------Họ và tên thi sinh…………………………………………..số báo danh…………...
Chữ ký của giám thị 1………………………..chữ ký của giám thị 2………………

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HẢI DƯƠNG
---------------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN
HỌC SINH GIỎI TỈNH
LỚP 9 NĂM HỌC 2013-2014
MÔN THI: TOÁN
Ngày thi 20 tháng 03 năm 2014
(Hướng dẫn chấm gồm có 03 trang)

Lưu ý: Nếu học sinh làm theo cách khác mà kết quả đúng thì giám khảo
vẫn cho điểm tối đa.
Câu
A

Câu
1a:
(1,0 đ)

1  1  x2 .

 1  1  x2 .

 1



1  x2







Nội dung

1  x  1  x 2  1  x2
2  1 x



Điểm



0.25

2

1 x  1 x
1 x  1 x




2

0.25

 1



1  x2

  2  2 1 x 
2

 2x 2 = x 2
a 3  a 2b  ab 2  6b3  0  (a  2b)(a 2  ab  3b 2 )  0 (*)

Câu
1b:
(1,0 đ)

Vậy biểu thức B 

2

a 4  4b 4 16b4  4b 4

b 4  4a 4 b 4  64b 4

12b 4
4
B

4
63b
21

0.25


t
 4  t  t 2  2t  8  0  
2

2

ta được phương trình

 x  0

2
Với t = -4 ta có x 2 x  4  4  

 x0



2
 x 2



 2 x  2 x
4

 x  0



 2 x  2 x

 x  0
2
 x  3  1

Câu
2b:
(1...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HẢI DƯƠNG
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH
LỚP 9 NĂM HỌC 2013-2014
MÔN THI: TOÁN
Thời gian làm bài: 150 phút
Ngày thi 20 tháng 03 năm 2014
(đề thi gồm 01 trang)
Câu 1 (2 điểm).
a) Rút gọn biểu thức
2 3 3
2
1 1 . (1 ) (1 )
2 1
x x x
A
x
với
1 1x
.
b) Cho ab là các số thỏa mãn a > b > 0 và
3 2 2 3
6 0a a b ab b
.
Tính giá trị của biểu thức
4 4
4 4
4
4
a b
B
b a
.
Câu 2 (2 điểm).
a) Giải phương trình
2 2 2
( 2) 4 2 4.x x x x
b) Giải hệ phương trình
3
3
2
2
x x y
y y x
.
Câu 3 (2 điểm).
a) Tìm các số nguyên dương x, y thỏa mãn phương trình
2
2 32xy xy x y
.
b) Cho hai số tự nhiên a, b thỏa mãn
2 2
2 3a a b b
.
Chứng minh rằng
là số chính phương.
Câu 4 (3 điểm).
Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn (O, R). H là một điểm di động trên
đoạn OA (H khác A). Đường thẳng đi qua H vuông góc với OA cắt cung nhỏ AB
tại M. Gọi K là hình chiếu của M trên OB.
a) Chứng minh
· ·
HKM 2AMH.
b) Các tiếp tuyến của (O, R) tại AB cắt tiếp tuyến tại M của (O, R) lần lượt
tại D và E. OD, OE cắt AB lần lượt tại F và G. Chứng minh OD.GF = OG.DE.
c) Tìm giá trị lớn nhất của chu vi tam giác MAB theo R.
Câu 5 (1 điểm).
Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn
2 6 2 7ab bc ac abc
. Tìm giá trị
nhỏ nhất của biểu thức
4 9 4
2 4
ab ac bc
C
a b a c b c
.
----------------------Hết------------------------
Họ và tên thi sinh…………………………………………..số báo danh…………...
Chữ ký của giám thị 1………………………..chữ ký của giám thị 2………………
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn toán THCS tỉnh Hải Dương năm 2013-2014 - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn toán THCS tỉnh Hải Dương năm 2013-2014 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn toán THCS tỉnh Hải Dương năm 2013-2014 9 10 836