Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Đăk Nông năm học 2010 - 2011 môn Lịch sử

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 134 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ

ĐỀ CHÍNH THỨC

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH ĐĂK NÔNG

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2010-2011
Khóa thi ngày: 10/3/2011
Môn thi: LỊCH SỬ
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

A. LỊCH SỬ VIỆT NAM. (12,0 điểm)
Câu 1: (4,0 điểm)
Nêu những nội dung chính trong các đề nghị cải cách của các sĩ phu tiêu biểu ở nửa cuối
thế kỷ XIX. Hãy cho biết ý nghĩa lịch sử của những tư tưởng cải cách trên?
Câu 2: (4,0 điểm)
Con đường tìm chân lí cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì khác với con đường truyền
thống của lớp người đi trước? Công lao to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc đối với dân tộc Việt
Nam là gì?
Câu 3: (4,0 điểm)
Đảng Cộng sản Đông Dương đã căn cứ vào những điều kiện lịch sử nào để phát động
cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945?
B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI. (8,0 điểm)
Câu 1: (4,0 điểm)
Nêu và phân tích những nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của nền kinh tế Mĩ và Nhật
Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai. Qua đó hãy chỉ ra những điểm chung giống nhau về
nguyên nhân phát triển?
Câu 2: (4,0 điểm)
Trình bày hoàn cảnh ra đời, mục đích và nguyên tắc hoạt động của Liên Hợp Quốc? Nêu
những việc làm của Liên Hợp Quốc giúp đỡ nhân dân Việt Nam mà em đã biết.
--------------------------------HẾT--------------------------------

...
SỞ
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH ĐĂK NÔNG
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2010-2011
Khóa thi ngày: 10/3/2011
Môn thi: LỊCH SỬ
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
A. LỊCH SỬ VIỆT NAM. (12,0 điểm)
Câu 1: (4,0 điểm)
Nêu những nội dung chính trong các đề nghị cải cách của các sĩ phu tiêu biểu ở nửa cuối
thế kỷ XIX. Hãy cho biết ý nghĩa lịch sử của những tư tưởng cải cách trên?
Câu 2: (4,0 điểm)
Con đường tìm chân lí cứu ớc của Nguyễn Ái Quốc khác với con đường truyền
thống của lớp người đi trước? Công lao to ln nhất của Nguyễn Ái Quốc đối với dân tộc Việt
Nam là gì?
Câu 3: (4,0 điểm)
Đảng Cộng sản Đông Dương đã căn cứ vào những điều kiện lịch sử nào để phát động
cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945?
B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI. (8,0 điểm)
Câu 1: (4,0 điểm)
Nêu phân tích những nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của nền kinh tế Nhật
Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai. Qua đó hãy chỉ ra những điểm chung giống nhau về
nguyên nhân phát triển?
Câu 2: (4,0 điểm)
Trình bày hoàn cảnh ra đời, mục đích và nguyên tắc hoạt động của Liên Hợp Quốc? Nêu
những việc làm của Liên Hợp Quốc giúp đỡ nhân dân Việt Nam mà em đã biết.
--------------------------------HẾT--------------------------------
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Đăk Nông năm học 2010 - 2011 môn Lịch sử - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Đăk Nông năm học 2010 - 2011 môn Lịch sử 9 10 415