Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Hà Nam năm 2011 - 2012 môn Vật lý

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 146 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HÀ NAM
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH
LỚP 9 THCS NĂM 2011
Môn : VẬT LÍ
Thời gian: 150 phút ( không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 06/04/2011

Bài 1. (5 điểm)
Bốn điện trở R1, R2, R3, R4 được mắc vào đoạn mạch
AB như hình 1. Đặt vào hai đầu của đoạn mạch một hiệu điện
thế UAB = 9V. Biết R1 = R2 = R3 = 3  , R4 = 1.
1. Nối D và B bằng một vôn kế có điện trở rất lớn. Tính
cường độ dòng điện qua các điện trở và số chỉ của vôn kế.
2. Tháo vôn kế đi, nối D và B bằng một ampe kế có
điện trở nhỏ không đáng kể.
a) Tính hiệu điện thế trên các điện trở.
b) Tìm số chỉ của ampe kế và chiều dòng điện qua ampe kế.
Bài 2.(6 ®iÓm)
Cho mạch điện như hình 2: Đặt vào hai đầu của đoạn
mạch một hiệu điện thế UAB = 18V. Biến trở Rb có điện trở toàn
phần RMN = 20  , R1 = 2  , đèn có điện trở R Ð = 2  , vôn kế có
điện trở rất lớn, ampe kế có điện trở nhỏ không đáng kể.
1. Điều chỉnh con chạy C để ampe kế chỉ 1A.
a) Xác định vị trí con chạy C.
b) Tìm số chỉ vôn kế khi đó.
c) Biết đèn sáng bình thường. Tìm công suất định mức của đèn.
2. Phải di chuyển con chạy C đến vị trí nào để công suất tiêu thụ trên biến trở đạt giá
trị lớn nhất ? Giá trị lớn nhất ấy bằng bao nhiêu ? Cho biết độ sáng của đèn lúc này.
3. Biết đèn chịu được hiệu điện thế tối đa là 4,8V. Hỏi con chạy C chỉ được dịch
chuyển trong khoảng nào của biến trở ?
Bài 3. (6,5 điểm)
Trên hình 3, vật sáng AB có dạng một đoạn thẳng đặt
vuông góc với trục chính xy của thấu kính L1, A'B' là ảnh của AB
tạo bởi thấu kính L1. Biết AB = 20cm, A'B' = 10cm, AA' = 54cm.
a) Thấu kính L1 là thấu kính gì ? Tại sao ? Bằng cách vẽ
đường đi của tia sáng, hãy xác định vị trí quang tâm O 1, các
tiêu điểm chính F1, F1/ của thấu kính L1.
b) Bằng kiến thức hình học, hãy tính tiêu cự f1 của thấu kính L1.
c) Giữ nguyên vị trí của vật AB và thấu kính L 1, đặt thêm một thấu kính phân kì L2 (có
quang tâm O2) vào trong khoảng giữa vật và thấu kính L 1 sao cho trục chính trùng nhau và
khoảng cách O1O2 = 6cm. Biết ảnh A2B2 của AB tạo bởi hệ thấu kính là ảnh thật và
A 2 B2  0,8AB . Bằng kiến thức hình học, hãy tính tiêu cự f2 của thấu kính L2.
Bài 4. (2,5 điểm)
Có hai hộp kín, mỗi hộp có hai đầu dây ra ngoài. Trong một hộp có một bóng đèn pin,
trong hộp còn lại có một điện trở. Hãy xác định bóng đèn pin nằm trong hộp nào.
Dụng cụ: 1 nguồn điện có hiệu điện thế U không đổi, 1 biến trở, 2 mili ampe kế, 1 mili
vôn kế và các dây nối.
---------------- HẾT----------------(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm )...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HÀ NAM
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH
LỚP 9 THCS NĂM 2011
Môn : VẬT LÍ
Thời gian: 150 phút ( không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 06/04/2011
Bài 1. (5 điểm)
Bốn điện trở R
1
, R
2
, R
3
, R
4
được mắc vào đoạn mạch
AB như hình 1. Đặt vào hai đầu của đoạn mạch mt hiệu điện
thế U
AB
= 9V. Biết R
1
= R
2
= R
3
= 3
, R
4
= 1.
1. Nối D và B bng một vôn kế có điện trở rất lớn. Tính
cường độ dòng điện qua các điện tr schcủa n kế.
2. Tháo vôn kế đi, nối D B bằng một ampe kế
điện trở nhỏ không đáng kể.
a) Tính hiệu điện thế trên các điện trở.
b) Tìm số chỉ của ampe kế và chiều dòng điện qua ampe kế.
Bài 2.(6 ®iÓm)
Cho mạch điện n hình 2: Đặt vào hai đu của đoạn
mạch một hiệu điện thế U
AB
= 18V. Biến trở R
b
có điện trở toàn
phần R
MN
= 20
, R
1
= 2
, đèn điện trở
Ð
R
= 2
, n kế có
đin trở rất lớn, ampe kế điện trnhkhông đáng kể.
1. Điều chỉnh con chạy C để ampe kế chỉ 1A.
a) Xác định vị trí con chạy C.
b) Tìm số chỉ vôn kế khi đó.
c) Biết đèn sáng bình thường. Tìm công suất định mức của đèn.
2. Phải di chuyển con chạy C đến vị trí nào để công suất tiêu thụ trên biến trở đạt g
trị lớn nhất ? Giá trị lớn nhất ấy bằng bao nhiêu ? Cho biết độ sáng của đèn lúc này.
3. Biết đèn chịu được hiệu điện thế tối đa 4,8V. Hỏi con chạy C chỉ được dịch
chuyển trong khoảng nào của biến trở ?
Bài 3. (6,5 điểm)
Trên hình 3, vật ng AB có dạng một đoạn thẳng đặt
vng góc với trục cnh xy của thấu kính L
1
, A'B' là ảnh của AB
tạo bởi thấu kính L
1
. Biết AB = 20cm, A'B' = 10cm, AA'
= 54cm.
a) Thấu kính L
1
là thấu kính gì ? Tại sao ? Bằng cách vẽ
đường đi của tia sáng, y xác định vị trí quang tâm O
1
, các
tiêu điểm chính F
1
,
/
1
F
của thấu kính L
1
.
b) Bằng kiến thức hình học, hãy tính tiêu cự f
1
của thấu kính L
1
.
c) Giữ nguyên vị trí của vật AB và thấu kính L
1
, đặt thêm một thấu nh phân kì L
2
(có
quang tâm O
2
) vào trong khoảng giữa vật thấu kính L
1
sao cho trục chính trùng nhau và
khoảng cách O
1
O
2
= 6cm. Biết ảnh A
2
B
2
của AB tạo bởi hệ thấu kính ảnh thật
2 2
A B 0,8AB
. Bằng kiến thc hình học, y nh tiêu c f
2
của thấu kính L
2
.
Bài 4. (2,5 điểm)
hai hộp kín, mỗi hộp có hai đầu dây ra ngoài. Trong một hộp có một bóng đèn pin,
trong hộp còn lại có một điện trở. Hãy xác định bóng đèn pin nằm trong hộp nào.
Dụng cụ: 1 nguồn điện có hiệu điện thế U không đổi, 1 biến trở, 2 mili ampe kế, 1 mili
vôn kế và các dây nối.
---------------- HẾT-----------------
(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm )
Họ và tên thí sinh: ............................................Số BD: ...............................................................
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Hà Nam năm 2011 - 2012 môn Vật lý - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Hà Nam năm 2011 - 2012 môn Vật lý 9 10 969