Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Hà Nam năm 2011 môn Địa

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 180 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HÀ NAM

đề

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH
LỚP 9 THCS NĂM 2011
Môn thi: Địa lí
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao

Câu 1 (4,0 điểm)
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:
a) Trình bày và giải thích đặc điểm chế độ mưa của nước ta.
b) Nêu ảnh hưởng chế độ mưa của nước ta đến sản xuất và đời sống.
Câu 2 (3,0 điểm)
Cho bảng số liệu về mật độ dân số của cả nước và các vùng lãnh thổ.
2

người/km )

(đơn vị:

Năm

1989
2006
Các vùng
Cả nước
195
254
Trung du và miền núi Bắc Bộ
103
128
Đồng bằng sông Hồng
784
1225
Bắc Trung Bộ
167
207
Duyên hải Nam Trung Bộ
148
200
Tây Nguyên
45
89
Đông Nam Bộ
333
551
Đồng bằng sông Cửu Long
359
429
a) Viết công thức tính mật độ dân số trung bình.
b) Nhận xét và giải thích mật độ dân số trung bình của cả nước và các vùng trong
thời gian trên.
Câu 3 (7,0 điểm)
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:
a) Phân tích các nhân tố tự nhiên thuận lợi ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố
công nghiệp của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
b) Nêu tên các ngành kinh tế biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ. Tại sao nói phát
triển tổng hợp kinh tế biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ góp phần quan trọng trong
chuyển dịch cơ cấu kinh tế của vùng?
Câu 4 (6,0 điểm)
Cho bảng số liệu về diện tích và sản lượng lúa của Việt Nam.
Năm
Diện tích (nghìn ha)
Sản lượng lúa cả năm (nghìn tấn)
1980
5600
11625
1990
6043
19243
2000
7666
32530
2005
7329
35832
2007
7207
35942
a) Tính năng suất lúa (tạ/ha).
b) Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện mối quan hệ giữa diện tích và sản lượng lúa cả
năm của nước ta trong thời gian từ 1980 đến 2007.
c) Nhận xét và giải thích về tình hình sản xuất lúa của nước ta trong thời gian trên.
---------Hết--------Họ và tên thí sinh: .................................................. Số báo danh: .....................................

Chữ ký của giám thị 1: .................................... Chữ ký của giám thị 2:..............................

...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH
HÀ NAM LỚP 9 THCS NĂM 2011
Môn thi: Địa lí
ĐỀ THI CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao
đề
Câu 1 (4,0 điểm)
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:
a) Trình bày và giải thích đặc điểm chế độ mưa của nước ta.
b) Nêu ảnh hưởng chế độ mưa của nước ta đến sản xuất và đời sống.
Câu 2 (3,0 điểm)
Cho bảng số liệu về mật độ dân số của cả nước và các vùng lãnh thổ.
(đơn vị:
người/km
2
)
Năm
Các vùng
1989 2006
Cả nước 195 254
Trung du và miền núi Bắc Bộ 103 128
Đồng bằng sông Hồng 784 1225
Bắc Trung Bộ 167 207
Duyên hải Nam Trung Bộ 148 200
Tây Nguyên 45 89
Đông Nam Bộ 333 551
Đồng bằng sông Cửu Long 359 429
a) Viết công thức tính mật độ dân số trung bình.
b) Nhận xét giải thích mật độ dân số trung bình của cả nước các vùng trong
thời gian trên.
Câu 3 (7,0 điểm)
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:
a) Phân tích các nhân tố tự nhiên thuận lợi ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố
công nghiệp của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
b) Nêu tên các ngành kinh tế biển Duyên hải Nam Trung Bộ. Tại sao nói phát
triển tổng hợp kinh tế biển Duyên hải Nam Trung Bộ góp phần quan trọng trong
chuyển dịch cơ cấu kinh tế của vùng?
Câu 4 (6,0 điểm)
Cho bảng số liệu về diện tích và sản lượng lúa của Việt Nam.
Năm Diện tích (nghìn ha) Sản lượng lúa cả năm (nghìn tấn)
1980 5600 11625
1990 6043 19243
2000 7666 32530
2005 7329 35832
2007 7207 35942
a) Tính năng suất lúa (tạ/ha).
b) Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện mối quan hệ giữa diện tích sản ợng lúa cả
năm của nước ta trong thời gian từ 1980 đến 2007.
c) Nhận xét và giải thích về tình hình sản xuất lúa của nước ta trong thời gian trên.
---------Hết---------
Họ và tên thí sinh: .................................................. Số báo danh: .....................................
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Hà Nam năm 2011 môn Địa - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Hà Nam năm 2011 môn Địa - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Hà Nam năm 2011 môn Địa 9 10 544