Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Hòa Bình năm 2012 - 2013 môn Toán ( Có đáp án)

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 131 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỜ GD&ĐT HÒA BÌNH

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2012 - 2013.
MÔN: TOÁN LỚP 9

Đề chính thức

(Thời gian 150 phút không kể thời gian giao đề).
 4x 2

Bài 1: (4,5 điểm): Cho biểu thức A=  x 2 


4



x 2 x2 x 3
:

x  2 2  x  x  2

1. Rút gọn A.
2. Tìm giá trị của A khi

x  3 1

Bài 2 (4 điểm):
1. Giải phương trình

x  2  3 x  1 9

2. Cho các số a,b,c thỏa mãn điềukiện ab  bc  ca  1 . Tính giá trị nhỏ nhất của biểu
thức P  (a 2  2bc  1)(b 2  2ca  1)(c 2  2ab  1)
Bài 3 (4 điểm):
a, Một ca nô xuôi một khúc sông dài 52km rồi ngược dòng trở lại 40km mất tổng cộng 4
giờ Biết vận tốc của dòng nước là 3km/h. Tìm vận tốc của ca nô lúc dòng nước yên lặng.
b, Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d) : y= ax +b. Tìm a,b biết (d) đi qua
M(-1; 3) và (d) cắt Ox tại điểm N thỏa mãn ON = 2
Bài 4 (6 điểm): Cho đường tròn tâm O và hai điểm B,C thuộc đường tròn, các tiếp tuyến với
đường tròn tại B và C cắt nhau ở A. Một M là một điểm thuộc cung nhỏ BC. Tiếp tuyến với
đường tròn tại M cắt AB, AC theo thứ tự ở D, E . Gọi giao điểm của OD, OE với BC theo thứ tự
là I và K . Chứng Minh rằng
a) BD.OE = OD.BI
b) Tứ giác DIKE nội tiếp
c) OM, DK, EI đồng quy
Bài 5 (2 điểm): Cho dãy số sau:

1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;....
1 2 1 3 2 1 4 3 2 1 5 4 3 2 1 6 5 4

Tìm số hạng thứ 2013 trong dãy số trên
(Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

...
S GD&ĐT HÒA NH
Đ chính thc
Đ THI CHN HC SINH GII CP TNH
NĂM HC 2012 - 2013.
MÔN: TOÁN LP 9
(Thi gian 150 phút không kthi gian giao đ).
Bài 1: (4,5 đim): Cho biu thc A=
2
3
:
2
2
2
2
4
4
2
2
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Rút gn A.
2. Tìm giá trca A khi
13 x
Bài 2 (4 đim):
1. Gii phương tnh
9132 xx
2. Cho các s a,b,c thỏa mãn điukin
ab bc ca 1
. Tính giá tr nh nht ca biu
thc
2 2 2
P (a 2bc 1)(b 2ca 1)(c 2ab 1)
Bài 3 (4 đim):
a, Một ca nô xuôi mt khúc sông dài 52km ri ngưc dòng trở li 40km mt tng cng 4
gi Biết vn tc ca dòng nước là 3km/h. Tìm vn tc ca ca nô lúc dòng nưc yên lng.
b, Trong mt phng ta đ Oxy, cho đưng thng (d) : y= ax +b. Tìm a,b biết (d) đi qua
M(-1; 3) và (d) ct Ox ti đim N tha mãn ON = 2
Bài 4 (6 đim): Cho đưng tròn tâm O và hai đim B,C thuc đưng tròn, các tiếp tuyến với
đưng tròn ti B và C ct nhau A. Mt M là mt đim thuc cung nh BC. Tiếp tuyến vi
đưng tròn ti M ct AB, AC theo th t D, E . Gi giao đim ca OD, OE vi BC theo th t
là I và K . Chng Minh rng
a) BD.OE = OD.BI
b) T giác DIKE ni tiếp
c) OM, DK, EI đng quy
Bài 5 (2 đim): Cho dãy s sau:
1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;....
1 2 1 3 2 1 4 3 2 1 5 4 3 2 1 6 5 4
Tìm s hng th 2013 trong dãy s trên
(Ghi chú: Cán b coi thi không gii thích gì thêm)
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Hòa Bình năm 2012 - 2013 môn Toán ( Có đáp án) - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Hòa Bình năm 2012 - 2013 môn Toán ( Có đáp án) 9 10 238