Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Lâm Đồng môn Lịch sử

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 286 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

LÂM ĐỒNG

NĂM HỌC 2010 – 2011

ĐỀ CHÍNH THỨC

Môn: Lịch sử - THCS

(Đề thi gồm có: 01 trang)

Thời gian: 150 phút ( không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 18/02/2011

Phần lịch sử thế giới: ( 6 điểm)
Câu 1: ( 1,5 điểm)
Trình bày những nét chính của các nước châu Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến
nay.
Câu 2: ( 2,0 điểm)
Bằng những kiến thức đã học, chứng minh sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ vươn lên
trở thành nước giàu mạnh nhất trong thế giới tư bản trong giai đoạn 1945 - 1950.Giải thích vì sao?
Câu 3: ( 2,5 điểm)
Trình bày sự chuyển biến của tình hình thế giới sau khi Mĩ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt
“Chiến tranh lạnh” - Xu thế phát triển hiện nay của thế giới. Bước vào thế kỉ XXI Việt Nam đứng
trước thời cơ và thách thức gì?
Phần lịch sử Việt Nam: ( 14 điểm)
Câu 1: ( 3,5 điểm)
So sánh xu hướng cứu nước cuối thế kỉ XIX và xu hướng cứu nước đầu thế kỉ XX. (Mục
tiêu, thành phần lãnh đạo, phương thức hoạt động, các phong trào tiêu biểu, lực lượng tham gia).
Câu 2: ( 3,5 điểm)
Con đường tìm chân lí cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì khác so với những nhà cách
mạng tiền bối (1911 – 1926)?
Câu 3: ( 3,0 điểm)
Chứng minh rằng phong trào Cách mạng 1930 – 1931 diễn ra trên quy mô rộng khắp với
đỉnh cao là Xô Viết Nghệ - Tĩnh.
Câu 4: ( 4,0 điểm)
Lệnh Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945 được ban bố trong hoàn cảnh lịch
sử như thế nào? Vì sao nói đây là thời cơ “ngàn năm có một” ?

-------------- Hết -------------Họ và tên thí sinh......................................................Số báo danh..........................
Họ và tên giám thị 1:................................................Chữ ký...................................
Họ và tên giám thị 2.................................................Chữ ký...................................

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
LÂM ĐỒNG

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2010 – 2011
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC
Môn: Lịch sử - THCS
Ngày thi: 18/02/2011
HƯỚNG DẪN CHẤM

CÂU
ĐIỂM
Phần lịch sử thế giới: ( 6 điểm)
1
- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai một cao trào giải phóng dân tộc đã
0,5
Trình
bày diễn ra ở châu Á, cuối những năm 50 phần lớn các nước châu Á
giành được độc lập. Nửa sau thế kỉ XX tình hình châu Á lại không ổn
những
nét
định bởi diễn ra các cuộc chiến tranh xâm lược của các nước đế quốc
chính của các nhất là khu vực Đông Nam Á và Trung Đông.
- Sau “Chiến tranh lạnh” lại xảy ra xung đột, ly khai, khủng bố ở
0,5
nước châu Á
một số nước như...
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
LÂM ĐỒNG NĂM HỌC 2010 – 2011
ĐỀ CHÍNH THỨCMôn: Lịch sử - THCS

 !"#"#
Phần lịch sử thế giới: ( 6 điểm)
Câu 1:$
%& '()*+,-./012/344-54
 6
Câu 2:#$
78'459:$52/344-5$;<=,>?@
A,-/BC4-,&DBEFGE6HD)=%2I
Câu 3:#$
%& 2J/ &4*%%4-2/;<=K@L/ @&MCN5
O34?BPGL/4+Q *4-67,-=4RLLSTQ5
,->=+5%I
Phần lịch sử Việt Nam: ( 14 điểm)
Câu 1:U$
V2+W/,-5/,-/M4RLSL=W/,-5/,-X/4RLL6;Y
@/$X?9B$,>5BZ$+@/&/$?J?,[6
Câu 2:U$
3,%.?)5/,-*/ \0]/M%+2=-'+
B&ME^E#_I
Câu 3:U$
3583+BEU^EUN\@`/ Za=-
R?LT4QG<6
Câu 4:F$
KQbA<3+B++cEF,[&&MD?d
2e,4IT%2. ?>OcZPI
GGGGGGGGGGGGGGf4GGGGGGGGGGGGGG
Họ và tên thí sinh......................................................Số báo danh..........................
Họ và tên giám thị 1:................................................Chữ ký...................................
Họ và tên giám thị 2.................................................Chữ ký...................................
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Lâm Đồng môn Lịch sử - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Lâm Đồng môn Lịch sử - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Lâm Đồng môn Lịch sử 9 10 470