Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Lâm Đồng môn Tin học

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 445 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
LÂM ĐỒNG

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2010 - 2011

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 02 trang, gồm 3 bài)

Môn : TIN HỌC - THCS
Thời gian : 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi : 18/2/2011

Cấu trúc đề thi:
STT
Tên bài
1
PHẦN TỬ YÊN
NGỰA
2
TỔNG CÁC SỐ
FIBONACI
3
CHỌN PHẦN
THƯỞNG

Tên file bài làm
PTYN.PAS

Tên file INPUT
PTYN.INP

Tên file OUTPUT
PTYN.OUT

FIBO.PAS

FIBO.INP

FIBO.OUT

PTHUONG.PAS

PTHUONG.INP

PTHUONG.OUT

Bài 1: (6 điểm) PHẦN TỬ YÊN NGỰA
Cho mảng 2 chiều A có kích thước MxN số nguyên. Phần tử A[i,j] được gọi là phần tử
yên ngựa nếu nó là phần tử nhỏ nhất trong hàng i đồng thời là phần tử lớn nhất trong cột j.
Em hãy lập chương trình tìm phần tử yên ngựa của mảng A.
Dữ liệu vào: cho file PTYN.INP gồm:
- Dòng đầu tiên gồm 2 số M, N (0 ≤ M,N ≤100)
- M dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm có N số nguyên của mảng A
(các giá trị cách nhau ít nhất 1 khoảng cách).
Dữ liệu ra: ghi ra file PTYN.OUT vị trí của các phần tử yên ngựa (nếu có) hoặc dòng
thông báo “Không có phần tử yên ngựa”.
Ví dụ:
PTYN.INP
PTYN.OUT
(2,2)
33

15
55
76

3
4
1

9
6
2

Hoặc :
PTYN.INP

33
15
55
76

10
4
1

PTYN.OUT
Khong co phan tu yen ngua

5
6
2

Bài 2: (7 điểm) TỔNG CÁC SỐ FIBONACI
Dãy Fibonaci là dãy gồm các số: 1, 1, 2, 3, 5, 8, .... được xác định bởi công thức sau:
F1=1, F2=1, Fi=Fi-1+Fi-2 với i>2.
Em hãy biểu diễn một số tự nhiên N thành tổng của ít nhất các số Fibonaci khác nhau.
Dữ liệu vào: cho file FIBO.INP chứa số N (N ≤ 2000000000)
Dữ liệu ra: ghi ra file FIBO.OUT biểu diễn số N thành tổng của ít nhất các số Fibonaci
khác nhau.

Ví dụ:

Trang 1/5

FIBO.INP

129

FIBO.OUT
129 = 89 + 34 + 5 + 1

Hoặc
FIBO.INP

8

FIBO.OUT
8=8

Bài 3: (7 điểm) CHỌN PHẦN THƯỞNG
Trong kỳ thi học sinh giỏi môn Tin học, em là người đạt giải đặc biệt. Ban tổ chức cho
phép em chọn các phần thưởng cho mình. Các phần thưởng xếp thành một dãy được đánh
số từ 1 đến N (0 ≤ N ≤ 10000), phần thưởng thứ i có giá trị là a i (1 ≤ ai ≤ 100). Em được
phép chọn các phần thưởng cho mình theo nguyên tắc không chọn 3 phần thưởng liên tiếp
nhau trong dãy.
Viết chương trình để máy tính hướng dẫn em chọn các phần thưởng sao cho tổng giá
trị của các phần thưởng nhận được là lớn nhất.
Dữ liệu vào: cho file PTHUONG.INP gồm các dòng:
- Dòng đầu tiên là số phần thưởng N
- N dòng tiếp theo lần lượt là giá trị của các phần th...



(Đề thi có 02 trang, gồm 3 bi)

 !"#"$!"##
$
Thời gian : 150 phút (không kể thời gian giao đề)
#%&!&!"##
'()*+,-.)/01
 23450 236078450759 236078: 236078::
# ;<=>
?@
=A@ =A =A:
! BC
DE@
DEA@ DEA DEA:
F ;
G
:A@ :A :A:
E50#1(6 điểm);<=>?@
 !"#$%&'()*+!"
,-.*+!"/01'23*+!"*014%
56*7+8199+!",-:-
H70I(J5K1,/K6078=ALM91
; N3L-O()023LM9!PQRS"TRT#""U
; VN3L)0WX)/8KR9Y0VN3LLM9,ZPQ3L([23,\]9^3L@
S,_,L0_)*`,_,/3/](a)3/')#b/K^3L,_,/UA
H70I(*]1L/0*]6078=A:J`)*a,\],_,X/O3)c[233Ld]S3W(,ZU/Ke,VN3L
)/f3L4_Kg/f3L,ZX/O3)c[233Ld]hA
iaVj1
=A =A:
<<
=> < ?
>> @ A
BA =
S!R!U
Ke,1
=A =A:
<<
=> =C >
>> @ A
BA =
/K3L,KX/]3)([833L(]
E50!1(7 điểm)BCDE@
D6EF-*G62H=$=$$<$>$I$'(H'JFKL-
E=M=$EM=$EME;=NE;OP
56FQGR4,S:-0HEF-H-
H70I(J5K1,/K6078DEA,/k]PQST!"""""""""U
H70I(*]1L/0*]6078DEA:40l(V0m3PQ)/53/)n3L,\]a)3/'),_,PQD04K3],0
b/_,3/](A
iaVj1
Trang 1/5
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Lâm Đồng môn Tin học - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Lâm Đồng môn Tin học - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Lâm Đồng môn Tin học 9 10 275