Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Lâm Đồng môn Toán

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 451 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
LÂM ĐỒNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm có 1 trang)
Câu 1: (2,0 điểm ) Rút gọn .
Câu 2:(2,0 điểm)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2010-2011
Môn : TOÁN – THCS
Thời gian : 150 phút ( không kể thời gian giao đề)
Ngày thi : 18/02/2011
A  127  48 7  127  48 7

Cho hàm số

y = f(x) = (3m2 – 7m +5) x – 2011 (*) . Chứng minh hàm số (*)
luôn đồng biến trên R với mọi m.
Câu 3:( 2,0 điểm)

Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại hai điểm A và B . Trên đường
thẳng AB lấy điểm M sao cho A nằm giữa M và B . Từ M kẻ cát tuyến MCD
với đường tròn (O) và tiếp tuyến MT với đường tròn (O’) (T là tiếp điểm)
Chứng minh MC.MD = MT2 .

Câu 4: (2,0 điểm )

Cho hai số dương x, y thỏa mãn điều kiện 3x + y – 1 = 0 .
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức B = 3x2 + y2 .

Câu 5: (1,5 điểm)

Chứng minh tổng C = 1 + 2 + 22 + … + 22011 chia hết cho 15 .

Câu 6: (1,5 điểm )

Phân tích đa thức x3 – x2 – 14x + 24 thành nhân tử .

Giải hệ phương trình  x  y  z  2

Câu 8: (1,5 điểm ) Chứng minh D = n(n  2xy  z 2  4
+ 1)(n + 2)(n + 3) không phải là số chính phương
Câu 7: (1,5 điểm)

 N*

với mọi n .
Câu 9: (1,5 điểm )
và b . Chứng minh .

Cho hai số dương a

1 1
4
 
a b ab

Câu 10:(1,5 điểm ) Tìm nghiệm tự nhiên của phương trình : 2x2 – xy – y2 – 8 = 0
µ D
µ  900
Câu 11: (1,5 điểm ) Cho hình thang vuông A
ABCD () , có DC = 2AB . Kẻ DH vuông
góc với AC (H, gọi N là  AC) trung điểm của CH .
Chứng minh BN vuông góc với DN .
µ  900 tại M ( ) . Gọi D là giao điểm các đường
Câu 12: (1,5 điểm). Cho tam giác MNP cân M
phân giác trong của tam 2 5 giác MNP . Biết DM = cm , DN = 3 cm .
Tính độ dài đoạn MN .
---------- HẾT--------Họ và tên thí sinh :……………………………………………...Số báo danh : ………………………
Giám thị 1 :……………………………………………………..Ký tên : …………………………….
Giám thị 2 :……………………………………………………..Ký tên : …………………………….

(Thí sinh không được sử dụng máy tính )

SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO
LÂM ĐỒNG

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2010-2011

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Câu
Câu 1
(2 điểm )

Môn : TOÁN – THCS
Ngày thi 18/02/2011
Hướng dẫn chấm
=
=

A  127  48 7  127  48 7
(8  3 7) 2  (8  3 7) 2
|83 7 |  |83 7 |
 8  3 7  8  3 7 (8>3 7)
 6 7

Câu 2
(2 điểm )

3m2 – 7m + 5 = 3

Điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm



7
5
2
 m 2 m   
 7 3 49 3 60
m    
6
36 36

 
Vây f(x) đồng biến trên  3  
 
R với mọi m
2
 
7
11
 3   m      0 m
6
36
 

0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm

Câu 3
(2 điểm)
Chứng minh
MC. MD =...
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
LÂM ĐỒNG NĂM HỌC 2010-2011
Môn : TOÁN – THCS
ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian : 150 phút ( không kể thời gian giao đề)
(Đề thi gồm có 1 trang) Ngày thi : 18/02/2011
Câu 1: (2,0 điểm ) Rút gọn .
Câu 2:(2,0 điểm) Cho hàm số
y = f(x) = (3m
2
– 7m +5) x – 2011 (*) . Chứng minh hàm số (*)
luôn đồng biến trên R với mọi m.
Câu 3:( 2,0 điểm) Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại hai điểm A và B . Trên đường
thẳng AB lấy điểm M sao cho A nằm giữa M và B . Từ M kẻ cát tuyến MCD
với đường tròn (O) và tiếp tuyến MT với đường tròn (O’) (T là tiếp điểm)
Chứng minh MC.MD = MT
2
.
Câu 4: (2,0 điểm ) Cho hai số dương x, y thỏa mãn điều kiện 3x + y – 1 = 0 .
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức B = 3x
2
+ y
2
.
Câu 5: (1,5 điểm) Chứng minh tổng C = 1 + 2 + 2
2
+ … + 2
2011
chia hết cho 15 .
Câu 6: (1,5 điểm ) Phân tích đa thức x
3
– x
2
– 14x + 24 thành nhân tử .
Câu 7: (1,5 điểm) Giải hệ phương trình
Câu 8: (1,5 điểm ) Chứng minh D = n(n
+ 1)(n + 2)(n + 3) không phải là số chính phương
với mọi n .
Câu 9: (1,5 điểm ) Cho hai số dương a
và b . Chứng minh .
Câu 10:(1,5 điểm ) Tìm nghiệm tự nhiên của phương trình : 2x
2
– xy – y
2
– 8 = 0
Câu 11: (1,5 điểm ) Cho hình thang vuông
ABCD () , có DC = 2AB . Kẻ DH vuông
góc với AC (H, gọi N là trung điểm của CH .
Chứng minh BN vuông góc với DN .
Câu 12: (1,5 điểm). Cho tam giác MNP cân tại M ( ) . Gọi D là giao điểm các đường
phân giác trong của tam giác MNP . Biết DM = cm , DN = 3 cm .
Tính độ dài đoạn MN .
---------- HẾT---------
Họ và tên thí sinh :……………………………………………...Số báo danh : ………………………
Giám thị 1 :……………………………………………………..Ký tên : …………………………….
Giám thị 2 :……………………………………………………..Ký tên : …………………………….
A 127 48 7 127 48 7
2
x y z 2
2xy z 4
N*
1 1 4
a b a b
µ
µ
0
A D 90
AC)
µ
0
M 90
2 5
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Lâm Đồng môn Toán - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Lâm Đồng môn Toán - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Lâm Đồng môn Toán 9 10 767