Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Ninh Thuận năm 2012 - 2013 môn Địa

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 159 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Họ tên TS: ...............................................................
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NINH THUẬN
(Đề thi chính thức)

Số BD: .......................

Chữ ký GT 1:

.....................

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2012 – 2013
Khóa ngày: 18 / 11 / 2012
Môn thi: Địa lý Cấp: THCS
Thời gian làm bài: 150 phút
(Không kể thời gian phát đề)

ĐỀ:
(Đề thi có 02 trang)
Câu I (6,0 điểm): Dựa vào hình dưới đây:
Sự vận động của Trái Đất quanh Mặt Trời và các mùa ở Bắc bán cầu.
a) Gọi tên đúng các vị trí giữa
Trái Đất với Mặt Trời tại A,
B, C, D, E, F, G và H.
b) - Ghi ngày, tháng đúng tại
các vị trí: A, C, E và G.
- Trình bày một cách tính
ngày, tháng tại vị trí H; Tương
tự tính và ghi kết quả ngày,
tháng tại B, D, và F ghi kết
quả vào bài làm (cho phép ghi
sai số 1 ngày).
c) Lập bảng sau biểu thị các mùa trong năm theo dương lịch và âm - dương lịch.
Mùa
Tính theo dương lịch
Tính theo âm – dương lịch
Mùa xuân

Từ ngày . . . . . . . đến ngày. . . . . .

Từ ngày . . . . . . . đến ngày. . . . . .

Mùa hạ

Từ ngày . . . . . . . đến ngày. . . . . .

Từ ngày . . . . . . . đến ngày. . . . . .

Mùa thu

Từ ngày . . . . . . . đến ngày. . . . . .

Từ ngày . . . . . . . đến ngày. . . . . .

Mùa đông

Từ ngày . . . . . . . đến ngày. . . . . .

Từ ngày . . . . . . . đến ngày. . . . . .

Câu II (5,0 điểm): Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học , hãy lập bảng so sánh
ba miền tự nhiên Việt Nam theo bảng sau:
Miền
Yếu tố

Miền Bắc
và Đông Bắc Bắc Bộ

Miền Tây Bắc
và Bắc Trung Bộ

Miền Nam Trung
Bộ và Nam Bộ

Địa chất - Địa hình
Khí hậu - Thủy văn
Đất - Sinh vật
Bảo vệ môi trường
1

Câu III (5,0 điểm): Cho bảng tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô nước ta thời kỳ 2001 -2011 sau:
(Đơn vị tính ‰)
Năm

2001

2003

2005

2007

2009

2011

Tỉ suất sinh thô

18,6

17,5

18,6

16,9

17,6

16,6

Tỉ suất tử thô

5,1

5,8

5,3

5,3
6,8
6,9
Nguồn: Tổng cục thống kê.
a) Vẽ biểu đồ thích hợp để biểu diễn tỉ suất sinh thô, tỉ suất tử thô nước ta thời kỳ 2001-2011.
b) Xác định miền tăng dân số tự nhiên và ghi ký hiệu ghi chú trên biểu đồ.
c) Qua số liệu đã cho và biểu đồ đã vẽ. Em hãy, nhận xét tình trạng sinh thô, tử thô và tăng tự
nhiên của dân số nước ta.
Câu IV (4,0 điểm): Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, trang Địa chất – khoáng sản, và kiến thức
đã học. Em hãy, n hận xét về ảnh hưởng của sự phân bố tài nguyên khoáng sản tới phân bố một
số ngành công nghiệp tr ọng điểm./.
------- HẾT -------

2

...
1
H
ọ tên TS:
...............................................................
S
ố BD:
.......................
Ch
ữ ký GT 1:
.....................
S
Ở GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NINH THU
ẬN
ề thi
chính th
ức)
K
Ỳ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM H
ỌC 201
2 2013
Khóa ngày: 18 / 11 / 2012
Môn thi: Đ
ịa lý
C
ấp:
THCS
Th
ời gian
làm bài: 150 phút
(Không k
ể thời gian phát đề)
Đ
Ề:
ề thi có
02 trang)
Câu I (6,0 đi
ểm)
: D
ựa vào hình dưới đây:
S
ự vận động của Trái Đất quanh Mặt Trời và các mùa ở Bắc bán cầu.
a) G
ọi
tên đúng các v
trí giữa
Trái Đ
ất với Mặt Trời tại A,
B, C, D, E, F, G và H.
b) - Ghi ngày, tháng đúng t
ại
các v
ị trí: A, C, E và G.
- Trình bày m
ột cách tính
ngày, tháng t
ại
v
ị trí H;
Tương
t
tính và ghi kết quả ngày,
tháng t
ại B
, D, F ghi k
ết
qu
v
ào bài m (cho phép ghi
sai s
ố 1 ngày).
c) L
ập bảng sau biểu thị các mùa trong năm theo dương lịch và âm
- dương l
ịch.
Mùa
Tính theo dương l
ịch
Mùa xuân
T
ừ ngày . . . . . . . đến ngày. . . . .
.
Mùa h
T ngày . . . . . . . đến ngày. . . . . .
Mùa thu
T
ừ ngày . . . . . . . đến ngày. . . . .
.
Mùa đông
T
ừ ng
ày . . . . . . . đến ngày. . . . .
.
Câu II (5,0 đi
ểm)
: D
ựa vào Atlat Địa Việt Nam và kiến thức đã học
, y l
ập bảng so sánh
ba mi
ền tự nhi
ên Việt Nam theo bảng sau:
Miền
Y
ếu tố
Miền Bắc
và Đông B
ắc Bắc Bộ
Miền Tây Bắc
và B
ắc Trung Bộ
Miền Nam Trung
Bộ và Nam B
Đ
ịa chất
- Đ
ịa hình
Khí hậu - Thủy văn
Đ
ất
- Sinh v
ật
B
ảo vệ môi tr
ường
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Ninh Thuận năm 2012 - 2013 môn Địa - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Ninh Thuận năm 2012 - 2013 môn Địa - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Ninh Thuận năm 2012 - 2013 môn Địa 9 10 382