Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Ninh Thuận năm 2012 - 2013 môn Lịch sử

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 144 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Họ tên TS:...........................................

SốBD:......................

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NINH THUẬN

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2012 – 2013
Khóa ngày: 18 / 11 / 2012
Môn thi: LỊCH SỬ Cấp: THCS
Thời gian làm bài: 150 phút
(Không kể thời gian phát đề)

(Đề chính thức)

Chữ ký GT1:..................

ĐỀ:
(Đề thi có 01 trang)

A. LỊCH SỬ VIỆT NAM (14,00 điểm)
Câu 1 (6,00 điểm)
Cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược từ 1858 đến
1873, hãy làm rõ:
- Tinh thần kháng chiến chống Pháp xâm lược của nhân dân ta;
- Thái độ chống Pháp xâm lược của triều đình nhà Nguyễn.
Câu 2 (4,00 điểm)
Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 - 1914) của thực dân Pháp đã làm xã
hội Việt Nam có những chuyển biến, em hãy:
- Trình bày các giai cấp, tầng lớp mới xuất hiện và thái độ của họ đối với
cách mạng Việt Nam;
- Vì sao họ lại có những thái độ khác nhau như vậy ?
Câu 3 (4,00 điểm)
Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp đối với Việt
Nam có điểm gì mới ? Vì sao thực dân Pháp lại thực hiện nh ư vậy ?
B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (6,00 điểm)
Câu 1 (6,00 điểm)
Vai trò, nhiệm vụ của tổ chức Li ên hợp quốc ? Việt Nam gia nhập Liên hợp
quốc thời gian nào ? Trình bày mối quan hệ giữa Việt Nam v à Liên hợp quốc mà em
biết ?
………….. Hết ………….

...
Họ tên TS:........................................... SốBD:...................... Chữ ký GT1:..................
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NINH THUẬN
ề chính thức)
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2012 2013
Khóa ngày: 18 / 11 / 2012
Môn thi: LỊCH SỬ Cấp: THCS
Thời gianm bài: 150 phút
(Không kể thời gian phát đề)
ĐỀ:
(Đề thi có 01 trang)
A. LỊCH SỬ VIỆT NAM (14,00 điểm)
Câu 1 (6,00 điểm)
Cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm ợc t 1858 đến
1873, hãy làm rõ:
- Tinh thần kháng chiến chống Pháp xâmợc ca nhân dân ta;
- Thái độ chống Pháp xâm l ược của triều đình nhà Nguyễn.
Câu 2 (4,00 điểm)
Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 - 1914) của thực dân Pháp đ ã làm xã
hội Việt Nam có nhng chuyển biến, em hãy:
- Trình bày các giai c ấp, tầng lớp mới xuất hin thái đcủa họ đối với
cách mạng Việt Nam;
- Vì sao hlại có những thái độ khác nhau như vậy ?
Câu 3 (4,00 điểm)
Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp đối với Việt
Nam có điểm gì mới ? Vì sao thực dân Pháp lại thực hiện nh ư vậy ?
B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (6,00 điểm)
Câu 1 (6,00 điểm)
Vai trò, nhiệm vụ của tổ chức Li ên hợp quốc ? Vit Nam gia nhập Li ên hợp
quốc thời gian nào ? Trình bày mối quan hệ giữa Vit Nam v à Liên hợp quốc mà em
biết ?
………….. Hết ………….
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Ninh Thuận năm 2012 - 2013 môn Lịch sử - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Ninh Thuận năm 2012 - 2013 môn Lịch sử 9 10 884