Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Ninh Thuận năm 2012 - 2013 môn Toán

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 170 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Họ tên TS:...........................................
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NINH THUẬN
(Đề thi chính thức)

SốBD:...................... Chữ ký GT1:..................

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2012 – 2013
Khóa ngày: 18 / 11 / 2012
Môn thi: TOÁN - Cấp: THCS
Thời gian làm bài: 150 phút
(Không kể thời gian phát đề)

ĐỀ:
(Đề thi có 01 trang)
Bài 1 (5,0 điểm):
Tìm tất cả các cặp số thực x và y thỏa mãn bất đẳng thức sau:

x 2  y 2  2x  2 y  2  0
Bài 2 (4,0 điểm):
Tìm tất cả các nghiệm nguyên dương của phương trình:

1
1
1


x
y
7
Bài 3 (5,0 điểm):
Cho hình thang ABCD (AD // BC). Hai đường phân giác trong của góc A
và góc B cắt nhau tại điểm E, hai đường phân giác trong của góc C và góc D cắt
nhau tại điểm F.
a) Chứng minh rằng: EF // AD.
b) Tính độ dài đoạn EF thông qua các cạnh của hình thang ABCD.
Bài 4 (3,0 điểm):
Cho số thực A = 2 + 2 28n 2  1 , với n nguyên. Chứng minh rằng nếu A
là số nguyên thì A là một số chính phương (bằng bình phương của một số
nguyên).
Bài 5 (3,0 điểm):
Trong hình vuông có độ dài cạnh bằng 1 cho 151 điểm bất kỳ. Chứng minh
1
rằng có ít nhất 7 điểm đã cho nằm trong một hình tròn có bán kính bằng .
7
------- HẾT -------

...
Họ tên TS:........................................... SốBD:...................... Chữ ký GT1:..................
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NINH THUẬN
ề thi chính thức)
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2012 2013
Khóa ngày: 18 / 11 / 2012
Môn thi: TOÁN - Cấp: THCS
Thời gian làm bài: 150 phút
(Không kể thời gian phát đề)
ĐỀ:
(Đề thi có 01 trang)
Bài 1 (5,0 điểm):
Ti ̀m tt cả các cp s thc x y than bất đẳng thc sau:
2 2
2 2 2 0 x y x y
Bài 2 (4,0 điểm):
m tt cả c nghiệm nguyên dương của phương trình:
1 1 1
7
x y
Bài 3 (5,0 điểm):
Cho nh thang ABCD (AD // BC). Hai đường phân gc trong của c A
c B ct nhau tại điểm E, hai đường phân giác trong của c C c D ct
nhau tại đim F.
a) Chng minh rng: EF // AD.
b) nh độ dài đon EF thông qua c cạnh của nh thang ABCD.
Bài 4 (3,0 điểm):
Cho s thc A = 2 + 2
2
28 1n
, vi n nguyên. Chng minh rng nếu A
s nguyên thì A mt s chính phương (bng bình phương của mt s
nguyên).
Bài 5 (3,0 điểm):
Trong nh vuông độ dài cạnh bng 1 cho 151 đim bt kỳ. Chng minh
rng ít nht 7 điểm đã cho nm trong mt nh tròn có bán kính bng
1
7
.
------- HT -------
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Ninh Thuận năm 2012 - 2013 môn Toán - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Ninh Thuận năm 2012 - 2013 môn Toán 9 10 64