Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Phú Thọ năm 2012 - 2013 môn Hóa

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 160 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO
TẠO PHÚ THỌ
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH
LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2012-2013
Môn: Hóa học
Thời gian: 150 phút (không kể giao đề)
Ngày thi: 11/3/2013

Câu 1:(2 điểm) Hỗn hợp khí X gồm CO2 và CH4 có thể tích 896ml(đktc) được dẫn qua C(cácbon) nung
nóng dư thu được hỗn hợp khí Y. Đốt cháy hoàn toàn Y, lấy sản phẩm hấp thụ hết và dung dịch nước vôi
trong dư, thu được 7 g kết tủa. Viết ptpư và xác định tỉ khối của X so với N2.
Em làm ra d=1, 32
Câu2:(3 điểm)
1) Từ các chất: CaCO3, H2O, CuSO4, KClO3, FeS2. Hãy viết các pthh điều chế các chất sau:Vôi sống, vôi
tôi, CuO, CuCl2, Ca(OCl)2. Cho biết các điều kiện phản và các chất xúc tác cần thiết coi như có đủ.
2)Hỗn hợp A gồm 2 hiđrocacbon X (CnH2n+2) và Y(CmH2m) đều là chất khí ở điều kiện thường. Cho 3,36
lít khí A (đktc) đi qua dung dịch nước brom dư tớiphản ứng hoàn toàn có 8 g brom phản ứng. Biết 6,72 lít
hỗn hợp khí A(đktc) nặng 13 gam. Xác định CTPT của X và Y.
(C3H8 và C3H6 phải không ạ.
Câu 3:(3 điểm)
1) Cho 100 ml dung dịch H2SO4 20%(d=1,14g/ml) vào 400 g dd BaCl2 5,2%. Khi kết thúc phản ứng, thu
được kết tủa A và dung dịch B. Tính lượng kết tủa A và nồng độ % các chất trong B.
(mBaSO4=23,3g; C%H2SO4=2,65%;C%HCl=1,49%)
2) Khi làm lạnh 900g dd NaCl bão hòa ở 90*C về 0*C thì có bao nhiêu gam tinh thể NaCl khan tách ra, biết
rằng độ tan của NaCl ở 90*C là 50g và ở 0*C là 35 gam.
(mNaCl tách ra là 90 gam)
Câu 4:(10 điểm)
1) cho các nguyên tố: S,Mg, Al, P,O,Si,Na. Hãy sắp xếp các nguyên tố đã cho từ trái qua phải theo chiều
giảm dần tính kim loại và tăng dần tính phi kim.(em không làm được bài này)
2)Cho lít khí CO2(đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 200ml dung dịch hỗn hợp KOH 1M và Ba(OH)2 1,5M thu
được 47,28 g kết tủa. Viết các ptpư và tìm V.
(V=5,376 lít hoặc V=12,544lít)
3)Có 2 thanh kim loại M(có hóa trị II trong hợp chất).Mỗi thanh nặng 20 gam.
a)Thanh thứ nhất được nhúng vào 100 ml dd AgNO3 0,3 M. Sau một thời gian phản ứng, lấy thanh kim loại
ra, làm khô đem cân lại thấy thanh kim loại nặng 21,52 gam và nồng độ AgNO3 còn lại trong dung dịch là
0,1M. Coi thể tích dung dịch không thay đổi và lượng Ag sinh ra bám hoàn toàn vào thanh kim loại. Xác
định M(M là Cu)
b)Thanh thứ 2 được nhúng vào 460 gam dd FeCl3 20%. Sau 1 thời gian phản ứng, lấy thanh kim loại ra, dd
thu được có nồng độ % của MCl2 bằng nồng độ % của FeCl3 còn lại. Biết chỉ pư theo sơ đồ:
M+FeCl3----> MCl2+FeCl2
Xác đingj khối lượng thanh ...
S GIO DC V ĐO
TO PHÚ THỌ
Đ THI CHNH THC
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GII TNH
LP 9 THCS NĂM HỌC 2012-2013
Môn: H)a h,c
Thi gian: 150 pht (không k giao đ)
Ngy thi: 11/3/2013
Câu 1:(2 đim) Hỗn hợp khí X gồm CO2 v CH4 có th tích 896ml(đktc) được dẫn qua C(cácbon) nung
nóng dư thu được hỗn hợp khí Y. Đốt cháy hon ton Y, lấy sản phẩm hấp thụ hết v dung dịch nước vôi
trong dư, thu được 7 g kết tủa. Viết ptpư v xác định tỉ khối của X so với N2.
Em lm ra d=1, 32
Câu2:(3 đim)
1) Từ các chất: CaCO3, H2O, CuSO4, KClO3, FeS2. Hãy viết các pthh điu chế các chất sau:Vôi sống, vôi
tôi, CuO, CuCl2, Ca(OCl)2. Cho biết các điu kiện phản v các chất xc tác cần thiết coi như có đủ.
2)Hỗn hợp A gồm 2 hiđrocacbon X (CnH2n+2) v Y(CmH2m) đu l chất khí ở điu kiện thưng. Cho 3,36
lít khí A (đktc) đi qua dung dịch nước brom dư tớiphản ứng hon ton có 8 g brom phản ứng. Biết 6,72 lít
hỗn hợp khí A(đktc) nặng 13 gam. Xác định CTPT của X v Y.
(C3H8 v C3H6 phải không ạ.
Câu 3:(3 đim)
1) Cho 100 ml dung dịch H2SO4 20%(d=1,14g/ml) vo 400 g dd BaCl2 5,2%. Khi kết thc phản ứng, thu
được kết tủa A v dung dịch B. Tính lượng kết tủa A v nồng độ % các chất trong B.
(mBaSO4=23,3g; C%H2SO4=2,65%;C%HCl=1,49%)
2) Khi lm lạnh 900g dd NaCl bão hòa ở 90*C v 0*C thì có bao nhiêu gam tinh th NaCl khan tách ra, biết
rằng độ tan của NaCl ở 90*C l 50g v ở 0*C l 35 gam.
(mNaCl tách ra l 90 gam)
Câu 4:(10 đim)
1) cho các nguyên tố: S,Mg, Al, P,O,Si,Na. Hãy sắp xếp các nguyên tố đã cho từ trái qua phải theo chiu
giảm dần tính kim loại v tăng dần tính phi kim.(em không lm được bi ny)
2)Cho lít khí CO2(đktc) hấp thụ hon ton vo 200ml dung dịch hỗn hợp KOH 1M v Ba(OH)2 1,5M thu
được 47,28 g kết tủa. Viết các ptpư v tìm V.
(V=5,376 lít hoặc V=12,544lít)
3)Có 2 thanh kim loại M(có hóa trị II trong hợp chất).Mỗi thanh nặng 20 gam.
a)Thanh thứ nhất được nhng vo 100 ml dd AgNO3 0,3 M. Sau một thi gian phản ứng, lấy thanh kim loại
ra, lm khô đem cân lại thấy thanh kim loại nặng 21,52 gam v nồng độ AgNO3 còn lại trong dung dịch l
0,1M. Coi th tích dung dịch không thay đổi v lượng Ag sinh ra bám hon ton vo thanh kim loại. Xác
định M(M l Cu)
b)Thanh thứ 2 được nhng vo 460 gam dd FeCl3 20%. Sau 1 thi gian phản ứng, lấy thanh kim loại ra, dd
thu được có nồng độ % của MCl2 bằng nồng độ % của FeCl3 còn lại. Biết chỉ pư theo sơ đồ:
M+FeCl3----> MCl2+FeCl2
Xác đingj khối lượng thanh M sau khi lấy khỏi dung dịch.(7,2 g)
4) Đ một lượng bột Fe nặng a gam ngoi không khí, sau một thi gian thu được 12 g gồm các oxit của sắt
v sắt. Cho X td với dung dịch axit HNO3 loãng dư thấy giải phóng 2,24 lít khí NO duy nhất ở đktc. Viết
các pthh v tính a.(a=10,08gam)
Câu 5:(2 đim) Hỗn hợp khí Xgồm 0,1 mol C2H2 v 0,25 mol H2. Cho X vo bình kín có dung tích 5 lít
không đổi, chứa xc tác Ni. Nung nóng bình một thi gian, được hỗn hợp khí Y. Đưa bình v 27,3*C, áp
suất trong bình lc ny l p atm.
1) Đốt cháy hon ton Y. Tính tỉ lệ mol CO2 v H2O thu được
(nCO2:nH2O=4:7)
2) Biết rằng hiệu suất chuyn hóa của C2H2 thnh C2H4 v C2H2 thnh C2H6 đu l h, tỉ khối của X so với
Y l 23:35.Tính h,p.(Em không lm phần ny)
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Phú Thọ năm 2012 - 2013 môn Hóa - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Phú Thọ năm 2012 - 2013 môn Hóa 9 10 741