Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Phú Thọ năm 2012- 2013 môn Toán ( Có đáp án)

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 344 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2012 - 2013
MÔN: TOÁN - LỚP 9
Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề

SỞ GD&ĐT PHÚ THỌ
ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu1( 3,0 điểm)
1) Giải phương trình nghiệm nguyên
8 x 2  3xy  5 y  25

2)Tìm tất cả số nguyên dương n sao cho A= n.4n  3n M7
Câu 2( 4,0 điểm)
1) Rút gọn biểu thức:

A=

2 10  30  2 2  6
2
:
2 10  2 2
3 1

2) Cho các số thực dương a,b,c,x,y,z khác 0 thoả mãn .

x 2  yz y 2  zx z 2  xy


a
b
c

a 2  bc b 2  ca c 2  ab


Chứng minh rằng
x
y
z

Câu 3( 4,0 điểm)
1) Cho phương trình: x 2  6x  m  0 (Với m là tham số). Tìm m để phương trình đã
cho có hai nghiệm x1 và x2 thoả mãn x12  x2 2  12
3 3
3
 8x y  27  18 y
2
2
 4x y  6x  y

2) Giải hệ phương trình: 

Câu 4( 7,0 điểm)
1) Cho đường tròn (O) đường kính BD=2R, dây cung AC của đường tròn (O) thay đổi
nhưng luôn vuông góc và cắt BD tại H. Gọi P,Q,R,S lần lượt là chân các đường vuông
góc hạ từ H xuống AB,AD,CD,CB.
a) CMR: HA2  HB 2  HC 2  HD 2 không đổi.
b) CMR : PQRS là tứ giác nội tiếp.
2) Cho hình vuông ABCD và MNPQ có bốn đỉnh M,N,P,Q lần lượt thuộc các cạnh
AB,BC,CD,DA của hình vuông. CMR: S ABCD ≤ AC
Câu 5( 2,0 điểm)
Cho a,b,c là các số thực dương. CMR:

ab
bc
ca
abc



a  3b  2c b  3c  2a c  3a  2b
6
---Hêt—

MN  NP  PQ  QM
4

Hướng dẫn
Câu1.1) 8 x 2  3xy  5 y  25
 y (3 x  5) 8 x 2  25  y 

8 x 2  25
25
 9 y 24 x  40 
Z
3x  5
3x  5

Khi 3x+5 là ước 25 từ đó tìm được ( x; y )   ( 10; 31); (  2; 7); (0; 5)
( cách khac nhân 2 vế với 9 đưavề tích)
1.2) Với n chẵn n=2k thì
A 2k .4 2 k  32 k (2k  1).4 2 k  (16 k  9 k ) 7  2k  17  k 

7t  1
 n 14t  1 14m  6 m  N 
2

Với n lẻ n=2k+1
A (2k  1).4 2 k 1  3 2 k 1 2k .4 2 k 1  ( 4 2 k 1  3 2 k 1 ) 7  2k 7  k 7t  n 14m  1 m  N 

Vậy n 14m  6 hoặc n 14m  1 ( với mọi n  N ) thì A chia hết cho 7
Câu2.1)

2 10  30  2 2  6
2
=
:
2 10  2 2
3 1

2 2 ( 5  1)  6 ( 5  1) 3  1
2 3 3  1
42 3 3  1
3 1 3  1 1
.

.

.

.

2
2
2
4
2
2
2
2
2 2 ( 5  1)

2.2)


x 2  yz y 2  zx z 2  xy


a
b
c

a
b
c
a2
bc
a 2  bc
 2
 2
 4
 2 2

(1)
2
2 2
3
3
2
3
x  yz y  xz z  xy
x  2 x yz  y z
y z  xy  xz  x yz x( x  y 3  z 3  3xyz )
2

Tuongtu :

b2
ac
b 2  ac


(2)
y 4  2 y 2 xz  x 2 z 2 x 2 z 2  x 3 y  yz 3  xy 2 z y ( x 3  y 3  z 3  3 xyz )

Tuongtu :

c2
ab
c 2  ab


(3)
Z 4  2 xyz 2  x 2 y 2 x 2 y 2  x 3 z  y 3 z  xyz 2 z ( x 3  y 3  z 3  3 xyz )

Từ (1) ...
SỞ GD&ĐT PHÚ THỌ
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2012 - 2013
MÔN: TOÁN - LỚP 9
Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề
Câu1( 3,0 điểm)
1) Giải phương trình nghiệm nguyên
2
8 3x 5 25x y y
2)Tìm tất cả số nguyên dương n sao cho A=
.4 3 7
n n
n M
Câu 2( 4,0 điểm)
1) Rút gọn biểu thức: A=
2 10 30 2 2 6 2
:
2 10 2 2 3 1
2) Cho các số thực dương a,b,c,x,y,z khác 0 thoả mãn .
2 2 2
xx yz y z z xy
a b c
Chứng minh rằng
2 2 2
a bc b ca c ab
x y z
Câu 3( 4,0 điểm)
1) Cho phương trình:
2
6x 0x m
(Với m là tham số). Tìm m để phương trình đã
cho có hai nghiệm x
1
x
2
thoả mãn
2 2
1 2
12x x
2) Giải hệ phương trình:
3 3 3
2 2
8x 27 18
4x 6x
y y
y y
Câu 4( 7,0 điểm)
1) Cho đường tròn (O) đường kính BD=2R, dây cung AC của đường tròn (O) thay đổi
nhưng luôn vuông góc và cắt BD tại H. Gọi P,Q,R,S lần lượt là chân các đường vuông
góc hạ từ H xuống AB,AD,CD,CB.
a) CMR:
2 2 2 2
DHA HB HC H
không đổi.
b) CMR :
là tứ giác nội tiếp.
2) Cho hình vuông ABCD và MNPQ có bốn đỉnh M,N,P,Q lần lượt thuộc các cạnh
AB,BC,CD,DA của hình vuông. CMR:
DABC
S
4
MN NP PQ QM
AC
Câu 5( 2,0 điểm)
Cho a,b,c là các số thực dương. CMR:
3 2 3 2a 3 2 6
ab bc ca a b c
a b c b c c a b
---Hêt—
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Phú Thọ năm 2012- 2013 môn Toán ( Có đáp án) - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Phú Thọ năm 2012- 2013 môn Toán ( Có đáp án) - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Phú Thọ năm 2012- 2013 môn Toán ( Có đáp án) 9 10 22