Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Quảng Bình môn Toán (năm học 2010 - 2011)

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 129 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD&ĐT
QUẢNG BÌNH

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2010 - 2011
Môn thi: Toán
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Khóa ngày 30 tháng 3 năm 2011)
SỐ BÁO DANH:……………..
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1:(2.5 điểm) Cho biểu thức

A

x4 x4  x4 x4
với 4  x  8
8 16
1  2
x x

a) Rút gọn biểu thức A.
b) Tìm x nguyên để A có giá trị nguyên.
Câu 2:(2.5 điểm) Số đo hai cạnh góc vuông của một tam giác là nghiệm của phương
trình bậc hai (m  2) x 2  2( m  1) x  m  0 . Xác định m để số đo đường cao ứng
2
với cạnh huyền của tam giác đã cho là
5
Câu 3:(3.0 điểm) Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại hai điểm A và B. Tiếp
tuyến chung gần B của hai đường tròn lần lượt tiếp xúc (O) và (O’) tại C và D.
Qua A kẻ đường thẳng song song CD cắt (O) và (O’) lần lượt tại M và N. Các
đường thẳng BC, BD lần lượt cắt MN tại P và Q. Các đường thẳng CM, DN cắt
nhau tại E. Chứng minh rằng:
a) Các đường thẳng AE và CD vuông góc nhau.
b) Tam giác EPQ cân.
Câu 4:(1.0 điểm) Cho x, y, z  0 thỏa mãn: x 2  y 2  z 2  3 . Chứng minh:
xy yz zx


3
z
x
y
Câu 5:(1.0 điểm) Cho a, b, c, d là các số nguyên thỏa mãn : a 5  b5  4(c5  d 5 )
Chứng minh rằng : a  b  c  d chia hết cho 5.
--------------------HẾT----------------------

Trang: 0 - Đáp án Toán 9

...
SỞ GD&ĐT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS
QUẢNG BÌNH NĂM HỌC 2010 - 2011
Môn thi: Toán
ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Khóa ngày 30 tháng 3 năm 2011)
SỐ BÁO DANH:…………….. Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1:(2.5 điểm) Cho biểu thức
2
4 4 4 4
8 16
1
x x x x
A
x x
với
4 8x
a) Rút gọn biểu thức A.
b) Tìm x nguyên để A có giá trị nguyên.
Câu 2:(2.5 điểm) Số đo hai cạnh góc vuông của một tam giác là nghiệm của phương
trình bậc hai
2
( 2) 2( 1) 0m x m x m
. Xác định m để số đo đường cao ứng
với cạnh huyền của tam giác đã cho là
2
5
Câu 3:(3.0 điểm) Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại hai điểm A và B. Tiếp
tuyến chung gần B của hai đường tròn lần lượt tiếp xúc (O) (O’) tại C D.
Qua A kẻ đường thẳng song song CD cắt (O) (O’) lần lượt tại M N. Các
đường thẳng BC, BD lần lượt cắt MN tại PQ. Các đường thẳng CM, DN cắt
nhau tại E. Chứng minh rằng:
a) Các đường thẳng AE và CD vuông góc nhau.
b) Tam giác EPQ cân.
Câu 4:(1.0 điểm) Cho
, , 0x y z
thỏa mãn:
2 2 2
3x y z
. Chứng minh:
z x
3
x y
xy y z
z
Câu 5:(1.0 điểm) Cho a, b, c, d là các số nguyên thỏa mãn :
5 5 5 5
4( )a b c d
Chứng minh rằng :
chia hết cho 5.
--------------------HẾT----------------------
Trang: 0 - Đáp án Toán 9
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Quảng Bình môn Toán (năm học 2010 - 2011) - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Quảng Bình môn Toán (năm học 2010 - 2011) 9 10 865