Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Quảng Bình năm học 2012 - 2013 môn Sinh học (Có đáp án)

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 416 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Së GD &§T Qung B×nh K× thi chän häc sinh giái CẤP nh líp
9
THCS NĂM HỌC 2012 - 2013
ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi: sinh häc
SỐ BÁO DANH: (Khóa ngày 27 tháng 3 năm 2013)
(Thời gian làm bài:150 phút – Không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (1,0 điểm). Tại sao trong phép lai phân tích, nếu kết quả lai có hiện ợng đồng tính thì
thể đem lai mang tính trạng trội phải kiểu gen đồng hợp? Nếu hiện tượng phân tính thì
cơ thể đem lai mang tính trạng trội có kiểu gen dị hợp?
Câu 2 (2,0 điểm).
a) Hoạt động của nhiễm sắc thể đầu, giữa sau trong giảm phân I có khác với
trong nguyên phân?
b) Kết quả của giảm phân I điểm o khác bản so với kết quả của giảm phân II? Trong
hai lần phân bào của giảm phân, lần nào được coi là phân bào nguyên nhiễm, lần nào được coi là
phân bào giảm nhiễm?
Câu 3 (1,5 điểm).Trình bày ảnh hưởng của ánh sáng tới hình tháisinh lí của cây theo bảng sau:
Những đặc điểm của cây Khi cây sống nơi quang đảng
Khi cây sống trong bóng râm,
dưới tán cây khác, trong nhà
Đặc điểm hình thái
-
- Thân
Đặc điểm sinh lí
- Quang hợp
- Thoát hơi nước
Câu 4 (2,0 điểm). Điểm khác nhau bản (nguyên nhân, chế, tính chất biểu hiện, vai trò)
giữa biến dị tổ hợp và biến dị đột biến.
Câu 5 (1,5 đim). Một tế bào sinh dc của ruồi giấm đực bộ nhiễm sắc thể được hiệu:
AaBbCcXY (mỗi chữ cái ứng với một nhiễm sắc thể đơn).
a) Nếu tế bào đó nguyên phân liên tiếp, trong quá trình đó đã hình thành 127 thoi tơ vô sắc thì
bao nhiêu lần nguyên phân? Trong q trình nguyên phân đó, môi trường nội bào đã cung
cấp nguyên liệu tạo ra tương đương với bao nhiêu nhiễm sắc thể đơn?
b) Nếu nguyên phân bị rối loạn cặp nhiễm sắc thể giới tính XY. Viết hiệu bộ nhiễm sắc
thể trong các tế bào con tạo ra, trong những trường hợp có thể xảy ra.
Câu 6 (2,0 điểm). Xét một cặp nhiễm sắc thể tương đồng chứa một cặp gen d hợp (Aa), mỗi
gen đều dài 4080 Ăngstron. Gen trội A có 3120 liên kết hiđrô; gen lặn a có 3240 liên kết hiđrô.
a) Số lượng từng loại nuclêôtit trong mỗi loại giao tử bình thường chứa gen nói trên bằng
bao nhiêu?
b) Khi có hiện ợng giảm phân I phân li không bình thường thì số ợng từng loại
nuclêôtit trong mỗi loại giao tử được hình thành bằng bao nhiêu?
c) Nếu cho các loại giao tử không bình thường đó tái tổ hợp với giao tử bình thường chứa
gen lặn nói trên thì số lượng từng loại nuclêôtit của mỗi loại hợp tử bằng bao nhiêu?
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Quảng Bình năm học 2012 - 2013 môn Sinh học (Có đáp án) - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Quảng Bình năm học 2012 - 2013 môn Sinh học (Có đáp án) - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Quảng Bình năm học 2012 - 2013 môn Sinh học (Có đáp án) 9 10 911