Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Quảng Bình năm học 2012 -2013 môn Tin học (Có đáp án)

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 454 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Së Gd&§t kú thi CHäN häc sinh giái líp 9 tHCS
Qu¶ng b×nh n¨m häc 2012- 2013
M«n thi: tin häc
§Ò thi chÝnh thøc (Khãa thi ngµy 27 th¸ng 3 n¨m 2013)
Sè B¸o Danh: ............ Thêi gian lµm bµi: 150 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
(Đề thi gồm có 02 trang)
ĐỀ RA
Sử dụng ngôn ngữ lập trình Turbo Pascal để lập trình giải các bài toán sau:
Câu 1: (3,0 điểm) Phần thưởng PT.PAS
Trong cuc thi gii toán qua mng internet mi hc sinh đu s đim
tích y riêng của nh. Số điểm tích lũy của mỗi học sinh một số nguyên
dương K (0 < K 210
9
). Đội tuyển của trường THCS Tài Năng N học sinh
tham gia dự thi (2 N 100). Tại buổi gặp mặt trước kỳ thi cấp tỉnh, thầy hiệu
trưởng quyết định thưởng cho các học sinh trong đội tuyển Q triệu đồng, biết rằng
điểm tích lũy của mỗi học sinh đều chia hết cho Q.
Yêu cầu: Hãy tìm số nguyên dương Q lớn nhất.
Dữ liệu vào: Cho trong file văn bản PT.INP có cấu trúc như sau:
- Dòng 1: Ghi số nguyên dương N là số lượng học sinh.
- Dòng 2: Ghi N số nguyên dương lần lượt điểm tích lũy của N học sinh, các số
được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách.
Dữ liệu ra: Ghi ra file văn bản PT.OUT theo cấu trúc như sau:
- Dòng 1: Ghi số nguyên dương Q tìm được.
Ví dụ:
PT.INP PT.OUT
5
15 24 45 36 27
3
Thời gian thực hiện chương trình không quá 1 giây cho mỗi bộ dữ liệu vào.
Câu 2: (3,5 điểm) Mật khẩu MK.PAS
Cu Tí thưng xuyên tham gia thi lp trình trên mng. đạt được thành
tích cao nên được gửi tặng một phần mềm diệt virus. Nhà sản xuất phần mềm
cung cấp cho một số một số nguyên dương N không quá 255 chữ số.
Để cài đặt được phần mềm, Tí phải nhập vào mật khẩu của phần mềm. Mật khẩu là
một số nguyên dương M được tạo ra bằng cách tính tổng giá trị các chữ số của N.
Yêu cầu: Hãy tìm số nguyên dương M.
Dữ liệu vào: Cho trong file văn bản MK.INP có cấu trúc như sau:
- Dòng 1: Ghi số nguyên dương N.
Dữ liệu ra: Ghi ra file văn bản MK.OUT theo cấu trúc như sau:
- Dòng 1: Ghi số nguyên dương M tìm được.
Ví dụ:
MK.INP MK.OUT
84915388247 59
1
/2
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Quảng Bình năm học 2012 -2013 môn Tin học (Có đáp án) - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Quảng Bình năm học 2012 -2013 môn Tin học (Có đáp án) - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Quảng Bình năm học 2012 -2013 môn Tin học (Có đáp án) 9 10 183