Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Quảng Nam môn Hóa năm 2012-2013

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 256 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ
ĐỀ CHÍNH THỨC

GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2012 – 2013
Môn thi :
HÓA HỌC
Thời gian : 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi : 03/4/2013

Câu 1: (4 điểm)
1. Từ lưu huỳnh, bột sắt, muối ăn, oxi, nước, các điều kiện phản ứng và xúc tác cần thiết có đủ. Hãy
viết các phương trình phản ứng điều chế các muối : FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCl3, Na2S.
2. Có các oxit : CaO, Fe2O3, SO3. Viết phương trình phản ứng xảy ra (nếu có) khi cho các oxit đó lần
lượt tác dụng với : Nước, axit clohiđric, natri hiđroxit.
3. Nêu hiện tượng và viết các phương trình phản ứng xảy ra khi cho Ba kim loại vào các dung dịch :
MgCl2, FeCl2, AlCl3, (NH4)2CO3.
Câu 2: (4 điểm)
1. Có ba chất khí: etan, etilen và axetilen. Trình bày phương pháp hóa học để :
a. Nhận biết các chất trên nếu chúng đựng trong các bình riêng biệt mất nhãn.
b. Tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp chứa ba chất trên.
2. Cho hỗn hợp khí SO2 và O2 có tỉ khối hơi so với H2 là 24. Nung nóng hỗn hợp trên với xúc tác
thích hợp trong bình kín thì được hỗn hợp mới có tỉ khối hơi so với H2 là 30.
Xác định phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp trước và sau phản ứng.
Câu 3: (4 điểm)
1. Các công thức C2H6O, C3H8O và C3H6O2 là công thức phân tử của 5 chất hữu cơ đơn chức, mạch
hở A, B, C, D, E. Trong đó :
- Tác dụng với Na chỉ có A và E.
- Tác dụng với dung dịch NaOH có B, D và E.
- D tác dụng với dung dịch NaOH thì thu được F, cho F tác dụng với A lại tạo ra C.
a. Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A, B, C, D, E.
b. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
2. Cho dãy chuyển hóa sau:
0
R1
R2
R3
R4
R3
R5
R6
R3 
    R3 ,H2SO4 ®Æc, 140 C R7.
Xác định công thức các chất R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 (thuộc hợp chất hữu cơ) và viết các phương
trình phản ứng biểu diễn dãy chuyển hóa trên (mỗi mũi tên chỉ viết một phương trình). Biết R 1 tác
dụng với I2 tạo ra hợp chất có màu xanh.
Câu 4: (4 điểm)
1. Hỗn hợp A gồm KClO3, Ca(ClO2)2, Ca(ClO3)2, CaCl2 và KCl nặng 83,68 gam. Nhiệt phân hoàn
toàn A ta thu được chất rắn B gồm CaCl2, KCl và 17,472 lít khí O2(đktc). Cho chất rắn B tác dụng
với 360 ml dung dịch K2CO3 0,5M (vừa đủ) thu được kết tủa C và dung dịch D. Lượng KCl trong
22
dung dịch D nhiều gấp
lần lượng KCl có trong A. Tính % khối lượng KClO3 có trong A.
3
2. Cho 3,78 gam hỗn hợp X gồm CH2=CH-COOH, CH3-COOH và CH2=CH-CH2OH phản ứng vừa
đủ với dung dịch chứa 8 gam brom. Mặt khác, để trung hoà 0,03 mol X cần dùng vừa đủ 20 ml
dung dịch NaOH 0,75M. Tính khối lượn...
SỞ
GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2012 – 2013
Môn thi : HÓA HỌC
Thời gian : 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi : 03/4/2013
Câu 1: (4 điểm)
1. Từ lưu huỳnh, bột sắt, muối ăn, oxi, nước, các điều kiện phản ứng và xúc tác cần thiết có đủ. Hãy
viết các phương trình phản ứng điều chế các muối : FeSO
4
, Fe
2
(SO
4
)
3
, FeCl
3
, Na
2
S.
2. Có các oxit : CaO, Fe
2
O
3
, SO
3
. Viết phương trình phản ứng xảy ra (nếu có) khi cho các oxit đó lần
lượt tác dụng với : Nước, axit clohiđric, natri hiđroxit.
3. Nêu hiện tượng và viết các phương trình phản ứng xảy ra khi cho Ba kim loại vào các dung dịch :
MgCl
2
, FeCl
2
, AlCl
3
, (NH
4
)
2
CO
3
.
Câu 2: (4 điểm)
1. Có ba chất khí: etan, etilen và axetilen. Trình bày phương pháp hóa học để :
a. Nhận biết các chất trên nếu chúng đựng trong các bình riêng biệt mất nhãn.
b. Tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp chứa ba chất trên.
2. Cho hỗn hợp khí SO
2
và O
2
có tỉ khối hơi so với H
2
là 24. Nung nóng hỗn hợp trên với xúc tác
thích hợp trong bình kín thì được hỗn hợp mới có tỉ khối hơi so với H
2
là 30.
Xác định phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp trước và sau phản ứng.
Câu 3: (4 điểm)
1. Các công thức C
2
H
6
O, C
3
H
8
O và C
3
H
6
O
2
là công thức phân tử của 5 chất hữu cơ đơn chức, mạch
hở A, B, C, D, E. Trong đó :
- Tác dụng với Na chỉ có A và E.
- Tác dụng với dung dịch NaOH có B, D và E.
- D tác dụng với dung dịch NaOH thì thu được F, cho F tác dụng với A lại tạo ra C.
a. Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A, B, C, D, E.
b. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
2. Cho dãy chuyển hóa sau:
R
1
R
2
R
3
R
4
R
3
R
5
R
6
R
3
0
3 2 4
R ,H SO ®Æc, 140 C

R
7
.
Xác định công thức các chất R
1
, R
2
, R
3
, R
4
, R
5
, R
6
, R
7
(thuộc hợp chất hữu cơ) và viết các phương
trình phản ứng biểu diễn dãy chuyển hóa trên (mỗi mũi tên chỉ viết một phương trình). Biết R
1
tác
dụng với I
2
tạo ra hợp chất có màu xanh.
Câu 4: (4 điểm)
1. Hỗn hợp A gồm KClO
3
, Ca(ClO
2
)
2
, Ca(ClO
3
)
2
, CaCl
2
và KCl nặng 83,68 gam. Nhiệt phân hoàn
toàn A ta thu được chất rắn B gồm CaCl
2
, KCl và 17,472 lít khí O
2
(đktc). Cho chất rắn B tác dụng
với 360 ml dung dịch K
2
CO
3
0,5M (vừa đủ) thu được kết tủa C và dung dịch D. Lượng KCl trong
dung dịch D nhiều gấp
22
3
lần lượng KCl có trong A. Tính % khối lượng KClO
3
có trong A.
2. Cho 3,78 gam hỗn hợp X gồm CH
2
=CH-COOH, CH
3
-COOH và CH
2
=CH-CH
2
OH phản ứng vừa
đủ với dung dịch chứa 8 gam brom. Mặt khác, để trung hoà 0,03 mol X cần dùng vừa đủ 20 ml
dung dịch NaOH 0,75M. Tính khối lượng của các chất có trong 3,78 gam hỗn hợp X.
Câu 5: (4 điểm)
Hoà tan hoàn toàn 2,16 gam kim loại M trong 500 ml dung dịch HNO
3
0,6 M thu được dung dịch
A (không chứa muối NH
4
NO
3
) và 604,8 ml hỗn hợp khí N
2
và N
2
O (ở đktc). Tỉ khối hơi của hỗn
hợp khí này so với H
2
là 18,445. Mặt khác, hoà tan hoàn toàn 7,038 gam Na kim loại vào 400 ml
dung dịch HCl x mol/l thu được khí H
2
và dung dịch E. Trộn dung dịch A với dung dịch E thu
được 2,34 gam kết tủa.
a. Xác định kim loại M.
b. Xác định nồng độ mol/l của dung dịch HCl đã dùng.
(Thí sinh được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố Hóa học.)
----------HẾT----------
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Quảng Nam môn Hóa năm 2012-2013 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Quảng Nam môn Hóa năm 2012-2013 9 10 606