Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Quảng Nam môn Tiếng Anh ( Có đáp án)

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1510 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2012 – 2013
Môn thi: TIẾNG ANH
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 03/4/2013
HỌ, TÊN VÀ CHỮ KÝ

SỐ BÁO DANH
.............

Giám thị 1:..................................................
Giám thị 2:..................................................

Họ và tên học sinh: ……………………...................................
Ngày sinh: ………………………..….….................................
Nơi sinh:……………………………………Nam/nữ............
Học sinh trường THCS….….................……...............……...

MÃ PHÁCH
(Do Chủ tịch
HĐ chấm ghi)
……………….

Huyện/Thành phố:..………………..................……................

Chú ý:
- Thí sinh hoàn thành các thông tin cá nhân vào phần trên nhưng không được làm bài
vào phần dưới của trang giấy này vì đây là phần phách.
- Bài thi không được viết bằng mực đỏ, bút chì, không viết bằng hai hay nhiều màu mực.
- Thí sinh không được sử dụng bất cứ tài liệu gì trong khi làm bài.
- Trái với các quy định trên, thí sinh sẽ bị loại bài thi.

Page 0/7

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2012 – 2013
Môn thi: TIẾNG ANH
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi : 03/ 4/ 2013
SỐ PHÁCH
(Do Chủ tịch HĐ chấm ghi)

..............
Đề thi này gồm 07 trang (1-7). Thí sinh kiểm tra cẩn thận số trang trong đề trước khi làm bài.
PHẦN GHI ĐIỂM DÀNH CHO GIÁM KHẢO
SECTION I
Part 1: 12 câu
x 0.1 đ ...... câu đúng
....... điểm
(2.0 điểm)
Part 2: 8 câu
Question 1: 12 câu
...... câu đúng
SECTION II
Question 2: 7 câu
x 0.2 đ ...... câu đúng
....... điểm
(7.0 điểm)
Question 3: 8 câu
...... câu đúng
Question 4: 8 câu
...... câu đúng
Question 1: 10 câu
...... câu đúng
SECTION III
Question 2: 6 câu
x 0.2 đ ...... câu đúng
....... điểm
(6.0 điểm)
Question 3: 14 câu
...... câu đúng
Question 1: 7 câu
x 0.2 đ ...... câu đúng
SECTION IV
Question 2: 8 câu
...... câu đúng
....... điểm
(5.0 điểm)
Question 3: Viết thư
2.0 đ
......................
Tổng điểm bài thi:
Điểm ghi bằng chữ:..........................................................................
Chữ ký giám khảo 1:............................; Chữ ký giám khảo 2:..........................
........................................Thí sinh làm bài trực tiếp vào tập đề thi này....................................
SECTION ONE: LISTENING (2.0 pts)
Part 1: Listen to the results of a survey of leisure activities among people aged sixteen to thirty
and fill in the mis...
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2012 – 2013
Môn thi: TIẾNG ANH
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 03/4/2013
SỐ BÁO DANH
.............
HỌ, TÊN VÀ CHỮ KÝ
Giám thị 1:..................................................
Giám thị 2:..................................................
Họ và tên học sinh: ……………………...................................
Ngày sinh: ………………………..….….................................
Nơi sinh:……………………………………Nam/nữ............
Học sinh trường THCS….….................……...............……...
Huyện/Thành phố:..………………..................……................
MÃ PHÁCH
(Do Chủ tịch
HĐ chấm ghi)
……………….
Chú ý:
- Thí sinh hoàn thành các thông tin cá nhân vào phần trên nhưng không được làm bài
vào phần dưới của trang giấy này vì đây là phần phách.
- Bài thi không được viết bằng mực đỏ, bút chì, không viết bằng hai hay nhiều màu mực.
- Thí sinh không được sử dụng bất cứ tài liệu gì trong khi làm bài.
- Trái với các quy định trên, thí sinh sẽ bị loại bài thi.
Page 0/7
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Quảng Nam môn Tiếng Anh ( Có đáp án) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Quảng Nam môn Tiếng Anh ( Có đáp án) - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Quảng Nam môn Tiếng Anh ( Có đáp án) 9 10 703