Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Quảng Nam môn Vật Lý

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 114 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ

ĐỀ CHÍNH THỨC

GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2012 – 2013
Môn thi :
VẬT LÝ
Thời gian : 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi : 03/4/2013

Câu 1. (4 điểm)
Có hai bình cách nhiệt đủ lớn, đựng cùng một lượng nước, bình 1 ở nhiệt độ t 1 và bình 2 ở nhiệt độ t 2. Lúc
đầu người ta rót một nửa lượng nước trong bình 1 sang bình 2, khi đã cân bằng nhiệt thì thấy nhiệt độ nước
trong bình 2 tăng gấp đôi nhiệt độ ban đầu. Sau đó người ta lại rót một nửa lượng nước đang có trong bình
2 sang bình 1, nhiệt độ nước trong bình 1 khi đã cân bằng nhiệt là 30 0C. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi
trường.
1) Tính nhiệt độ t1 và t2.
2) Nếu rót hết phần nước còn lại trong bình 2 sang bình 1 thì nhiệt độ nước trong bình 1 khi đã cân
bằng nhiệt là bao nhiêu?
Câu 2. (4 điểm)
Một cây nến hình trụ dài L = 20cm, tiết diện ngang S = 2cm 2, trọng lượng P1
và trọng lượng riêng d1; ở đầu dưới của cây nến có gắn một bi sắt nhỏ có
trọng lượng P2 = 0,02N. Người ta đặt cho cây nến nổi thẳng đứng trong một
cốc thủy tinh hình trụ đựng nước như hình 1. Phần nến ngập trong nước có
chiều dài l = 16cm. Cho trọng lượng riêng của nước là d 0 = 10000N/m3. Thể
tích của bi sắt rất nhỏ so với thể tích của nến và có thể bỏ qua.
1) Tính P1 và d1.
2) Đốt cháy nến cho đến khi đầu trên của nến ngang với mặt nước và bi
nước làm tắt.
a. Trong quá trình nến cháy mức nước trong cốc thay đổi thế nào? Giải thích?
b. Tính chiều dài l’ của phần nến còn lại sau khi nến tắt.
Câu 3. (4 điểm)
Có mạch điện như sơ đồ hình 2: R1= R2 = 20Ω, R3 = R4 = 10Ω, hiệu điện thế
U không đổi. Vôn kế có điện trở vô cùng lớn chỉ 30V.
1) Tính U.
2) Thay vôn kế bằng ampe kế có điện trở bằng không. Tìm số chỉ ampe
kế.
Câu 4. (4 điểm)
Hai bóng đèn có công suất đinh mức bằng nhau, mắc với một điện trở R = 5Ω và các khóa K có điện trở
không đáng kể vào hiệu điện thế U không đổi như sơ đồ hình 3:
- Khi K1 đóng, K2 mở thì đèn Đ1 sáng bình thường và công suất
tiêu thụ trên toàn mạch là P1 = 60W.
- Khi K1 mở, K2 đóng thì đèn Đ2 sáng bình thường và công suất
tiêu thụ trên toàn mạch là P2 = 20W.
1) Tính tỉ số công suất tỏa nhiệt trên điện trở R trong hai
trường hợp trên.
2) Tính hiệu điện thế U và công suất đinh mức của đèn.
Câu 5. (4 điểm)
Một điểm sáng S nằm ngoài trục chính và ở phía trước một thấu kính hội tụ, cách trục chính 2cm, cách mặt
thấu kính 30cm. Tiêu cự của thấu kính f = 10cm như hình 4.
1) Vẽ ảnh S’ của S cho bởi thấu kính. Dùng kiến thức hình
học để...
SỞ
GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2012 – 2013
 VẬT LÝ
 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi03/4/2013
Câu 1. 
 !"!#$ 
#
%&'$ 
'
()*
+,!- .!"!-/#0'123456 !
-/'758 +,(9,!:- .!"!-/
'0#!-/#1234&;<
<
(=>?,0-/@%
-!(
# A 
#
%&
'
(
' BC,-C8+!D:-/'0# !-/#123
4&/E,F
Câu 2. 
 36C-GH&)I'<CH9I'
'
-J!"K
#
%&-J!"-EH
#
L$+,H!36CM 0M>
-J!"K
'
I<<'B(B!N/36C@OP-/ 
Q6-G!!#(K+CR8-/!
S,H&I#T(/-J!"-E!&H
<
I#<<<<BU
;
(
A0M-5>0/%AC%&>?,(
# AK
#
%&H
#
(
' VQ6C/C1+,-EC%N!%&W
!&M(
( -/?,-C6P!-/Q6@C&/FXYAF
( AS,H&Z8+CD:0,1CM(
Câu 3. 
:!0[\']
#
I]
'
I'<^]
;
I]
I#<^,C
_1@(`1C-$%a;<`(
# A_(
' 6%1C48b1C-$41(0Qa8b
1C(
Câu 4. 
cd0,5WP4,M% -$]Ie^%&1f-$
11%&/,C_1@!0[\;
g ff
#
f
'
$dV
#
0!%&0,5
E,G-E/&:&K
#
IT<h(
g ff
#
$f
'
dV
'
0!%&0,5
E,G-E/&:&K
'
I'<h(
# Aa0Q0,5>-E-$]-/
-!"8-E(
' A,C_%&0,5WPd(
Câu 5. 
 094/&-GA%&$8A-! 5,1A G-GA'N
5,1A;<(E,5,1AiI#<!(
# `jY9Z9/$5,1A(k1CP
JA1/Yl9mC-GA%&5,1A(
' V09H,6l%W-A+,b/8![
0/0/%-GA%RQ1@%I'U0
C%W-A9
#
N5,1A#'e(A%RQ
-,Y9Z-/,6 (
nnnnncCnnnnn(
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Quảng Nam môn Vật Lý - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Quảng Nam môn Vật Lý 9 10 395