Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Thanh Hóa năm học 2010 - 2011 môn Địa lý (Có đáp án)

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 306 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Së Gi¸o Dôc vµ §µo T¹o
THANH ho¸
§Ò chÝnh thøc
kú thi häc sinh giái cÊp tØnh
N¨m häc: 2010-2011
M«n thi: §Þa Lý
Líp 9 - thcs
Ngµy thi 24/03/2011
Thêi gian 150 phót (Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
§Ò thi cã 04 c©u, gåm 01 trang
C©u 1
. (4,0 ®iÓm)
Tr×nh bµy ®Æc ®iÓm ph©n bè d©n c cña níc ta. Gi¶i thÝch t¹i sao d©n c
níc ta cã sù ph©n bè kh«ng ®ång ®Òu.
C©u 2.
(4,0 ®iÓm)
DÞch vô lµ mét trong ba khu vùc kinh tÕ lín gi÷ vai trß quan träng trong s¶n
xuÊt vµ ®êi sèng. Em h·y:
a. Tr×nh bµy ®Æc ®iÓm ph¸t triÓn ngµnh dÞch vô ë níc ta.
b. T¹i sao nãi Hµ Néi vµ Thµnh phè Hå ChÝ Minh lµ hai trung t©m dÞch vô lín nhÊt
vµ ®a d¹ng nhÊt?
C©u 3.
(6,0 ®iÓm)
Cho b¶ng sè liÖu:
DiÖn tÝch gieo trång, ph©n theo nhãm c©y n¨m 1990 vµ 2002.
(§¬n vÞ: Ngh×n ha)
Nhãm c©y 1990 2002
Tæng sè 9040,0 12831,4
C©y l¬ng thùc 6474,6 8320,3
C©y c«ng nghiÖp 1199,3 2337,3
C©y thùc phÈm, c©y ¨n qu¶, c©y kh¸c 1366,1 2173,8
a. H·y vÏ biÓu ®å thÓ hiÖn quy m« vµ c¬ cÊu diÖn tÝch gieo trång c¸c nhãm c©y cña
níc ta n¨m 1990 vµ 2002.
b. NhËn xÐt vÒ sù thay ®æi quy m« vµ c¬ cÊu diÖn tÝch gieo trång c¸c nhãm c©y.
C©u 4.
(6,0 ®iÓm)
§ång b»ng s«ng Hång cã nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n g× ®Ó ph¸t triÓn s¶n
xuÊt l¬ng thùc?
......................... HÕt .......................
- thÝ sinh kh«ng sö dông tµi liÖu.
- C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm
- thÝ sinh ®îc sö dông ¸t l¸t §Þa lý ViÖt nam
Sè b¸o danh
........................
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Thanh Hóa năm học 2010 - 2011 môn Địa lý (Có đáp án) - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Thanh Hóa năm học 2010 - 2011 môn Địa lý (Có đáp án) - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Thanh Hóa năm học 2010 - 2011 môn Địa lý (Có đáp án) 9 10 687