Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Thanh Hóa năm học 2011 - 2012 môn Toán (Có đáp án)

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 237 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Môn thi: TOÁN
Lớp 9 THCS
Ngày thi: 23 tháng 3 năm 2012
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề này có 01 trang, gồm 05 câu.

Năm học: 2011-2012

Số báo danh
…...............……

Câu I (4,0 điểm)
⎛
x −1
x + 8 ⎞ ⎛ 3 x −1 +1
+
−
Cho biểu thức P = ⎜
⎟:⎜
10
−
x
3
+
x
−
1
x
−
3
x
−
1
−
1
⎝
⎠ ⎝
1) Rút gọn P .

2) Tính giá trị của P khi x =

4

3+ 2 2
−
3− 2 2

4

1 ⎞
⎟.
x −1 ⎠

3− 2 2
.
3+ 2 2

Câu II (4,0 điểm)
Trong cùng một hệ toạ độ, cho đường thẳng d : y = x − 2 và parabol ( P ) : y = − x 2 . Gọi A
và B là giao điểm của d và ( P ) .
1) Tính độ dài AB .
2) Tìm m để đường thẳng d ' : y = − x + m cắt ( P ) tại hai điểm C và D sao cho
CD = AB .
Câu III (4,0 điểm)
⎧ x2
⎪y +x=2
⎪
1) Giải hệ phương trình ⎨
2
⎪ y + y = 1.
⎪⎩ x
2

2) Tìm nghiệm nguyên của phương trình 2 x 6 + y 2 − 2 x 3 y = 320 .
Câu IV (6,0 điểm)
Cho tam giác nhọn ABC có AB > AC . Gọi M là trung điểm của BC ; H là trực tâm;
AD, BE , CF là các đường cao của tam giác ABC . Kí hiệu (C1 ) và (C2 ) lần lượt là đường
tròn ngoại tiếp tam giác AEF và DKE , với K là giao điểm của EF và BC . Chứng minh
rằng:
1) ME là tiếp tuyến chung của (C1 ) và (C2 ) .
2) KH ⊥ AM .
Câu V (2,0 điểm)
Với 0 ≤ x, y, z ≤ 1 . Tìm tất cả các nghiệm của phương trình:
x
y
z
3
+
+
=
.
1 + y + zx 1 + z + xy 1 + x + yz x + y + z

------------------------------------------------------ HẾT----------------------------------------------------Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không được giải thích gì thêm.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH

Năm học: 2011-2012
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN
(Đề chính thức)

Lớp 9 THCS
Ngày thi: 23 tháng 3 năm 2012
(Hướng dẫn gồm 03 trang)
CÂU
I
1) 2,0 điểm
4,0
Điều kiện xác định: 1 < x ≠ 10 (*).
điểm
Đặt: x − 1 = a, 0 < a ≠ 3 .

NỘI DUNG

1,0

⎛ a
a 2 + 9 ⎞ ⎛ 3a + 1
1⎞
Khi đó: P = ⎜
+
− ⎟
:
2 ⎟ ⎜ 2
⎝ 3 + a 9 − a ⎠ ⎝ a − 3a a ⎠

=

ĐIỂM

3(a + 3) 2a + 4
− 3a
− 3 x −1
:
=
.
=
2
9−a
a(a − 3)
2a + 4 2 x − 1 + 4

1,0

2) 2,0 điểm

x =
=

4

4

(3 + 2 2 ) − (3 − 2 2 )
( 2 + 1) − ( 2 − 1) =

Suy ra: P =

2

4

2

4

4

4

1,0
2 + 1−

(

)

2 −1 = 2 .

1
−3
=− .
2
2+4

II
1) 2,0 điểm
4,0
⎧− x 2 = x − 2
điểm Toạ độ A và B thoả mãn hệ: ⎨
⎩y = x − 2
⇔ ( x; y ) = (1; − 1) hoặc ( x; y ) = (− 2; − 4) .
AB = 9 + 9 = 3 2 .
2) 2,0 điểm
Xét phương trình (hoành độ giao điểm của ( P) và d ' ): − x 2 = − x + m

⇔ x 2 − x + m = 0 (1).
Tồn tại C và D, khi và chỉ khi: (1) có 2 nghiệm x1 , x2 ...
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
THANH HÓA
ĐỀ THI CHÍNH THC
KÌ THI CHN HC SINH GII TNH
Năm hc: 2011-2012
Môn thi: TOÁN
Lp 9 THCS
Ngày thi: 23 tháng 3 năm 2012
Thi gian: 150 phút (không k thi gian giao đề)
Đề này có 01 trang, gm 05 câu.
Câu I (4,0 đim)
Cho biu thc
183111
:
10
31 311 1
xx x
P
x
xxxx
⎛⎞
−+ +
=+
⎜⎟
+−
⎝⎠
.
1) Rút gn
P
.
2) Tính giá tr ca P khi
44
322 322
322 322
x
+−
=−
−+
.
Câu II (4,0 đim)
Trong cùng mt h to độ, cho đường thng
:2dy x
=
và parabol
2
():
P
yx
=
. Gi
A
B là giao đim ca
d ()
P
.
1) Tính độ dài
A
B .
2) Tìm
m để đường thng ':dy xm
=
−+ ct ()
P
ti hai đim C
D
sao cho
CD AB= .
Câu III (4,0 đim)
1) Gii h phương trình
2
2
2
1
.
2
x
x
y
y
y
x
=
+
=
2) Tìm nghim nguyên ca phương trình
62 3
2 2 320xy xy+− = .
Câu IV (6,0 đim)
Cho tam giác nhn
A
BC
A
BAC> . Gi
M
là trung đim ca BC ; H là trc tâm;
,,
A
DBECF là các đường cao ca tam giác
A
BC . Kí hiu
1
()C
2
()C ln lượt là đưng
tròn ngoi tiếp tam giác
A
EF
D
KE , vi K là giao đim ca EF
BC
. Chng minh
rng:
1)
M
E là tiếp tuyến chung ca
1
()C
2
()C .
2) KH AM .
Câu V (2,0 đim)
Vi
0,, 1
x
yz≤≤. Tìm tt c các nghim ca phương trình:
3
111
xyz
yzx zxy xyz xyz
++=
++ ++ ++ ++
.
------------------------------------------------------ HT-----------------------------------------------------
Thí sinh không được s dng tài liu. Cán b coi thi không được gii thích gì thêm.
S báo danh
…...............……
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Thanh Hóa năm học 2011 - 2012 môn Toán (Có đáp án) - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Thanh Hóa năm học 2011 - 2012 môn Toán (Có đáp án) - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Thanh Hóa năm học 2011 - 2012 môn Toán (Có đáp án) 9 10 769