Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013 môn Địa lý (Có đáp án)

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 324 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
ĐỀ CHÍNH THỨC

KÌ THI CHỌN HSG LỚP 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2012-2013
ĐỀ THI MÔN: ĐỊA LÍ
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề

Câu I.

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học:
1. Hãy nhận xét sự phân bố dân cư ở nước ta.
2. Giải thích nguyên nhân và nêu hậu quả của sự phân bố dân cư không đều ở
nước ta.
Câu II.
1. Tại sao trong mùa hè ở nước ta vẫn phát triển được các sản phẩm nông nghiệp
cận nhiệt đới và ôn đới? Cho ví dụ minh họa.
2. So sánh và giải thích sự khác nhau về sản lượng thuỷ sản khai thác và nuôi
trồng của hai vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ ở nước ta.
3. Trình bày đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ ở nước ta. Nêu ý nghĩa của quốc
lộ 1A.
Câu III.
1. Phân tích các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công
nghiệp ở nước ta.
2. Tại sao công nghiệp khai thác khoáng sản là thế mạnh của vùng Đông Bắc,
công nghiệp thuỷ điện là thế mạnh của vùng Tây Bắc nước ta?
Câu IV.
Dựa vào bảng số liệu:
Giá trị sản xuất của các khu vực kinh tế ở nước ta năm 2000 và 2010
(Đơn vị: nghìn tỉ đồng)
Khu vực kinh tế
Nông, lâm, ngư nghiệp
Công nghiệp - xây dựng
Dịch vụ
Tổng

Năm

2000

2010

108,4
162,2
171,3
441,9

407,6
824,9
748,4
1980,9

1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô, cơ cấu giá trị sản xuất của các khu
vực kinh tế ở nước ta năm 2000 và 2010.
2. Qua bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, rút ra nhận xét và giải thích.
----------------HẾT ----------------

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam.
Họ và tên thí sinh: …………………….…………………. Số báo danh: ………………..

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

KỲ THI CHỌN HSG LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2012-2013
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: ĐỊA LÍ

(Hướng dẫn chấm gồm: 4 trang)

Câu

Nội dung

Câu I.
(2,0
điểm)

1. Hãy nhận xét sự phân bố dân cư ở nước ta.
Năm 2003 mật độ dân số nước ta là 246 người/km 2 nhưng phân bố
không đều:
- Không đều giữa đồng bằng với trung du miền núi:
+ Đồng bằng với 1/4 diện tích nhưng chiếm 3/4 dân số nên có mật
độ dân số cao, ví dụ như: Đồng bằng sông Hồng với 1192
người/km2.
+ Trung du miền núi ngược lại: chiếm 3/4 diện tích nhưng chỉ
chiếm 1/4 dân số nên có mật độ thấp, ví dụ như Tây Nguyên hầu
hết dưới 100 người/km 2, nhiều nơi dưới 50 người/km 2.
- Phân bố không đều giữa nông thôn và thành thị, năm 2003: nông
thôn khoảng 74%, thành thị khoảng 26%.
Lưu ý: nếu học sinh lấy dẫn chứng số liệu theo Atlat Địa lí Việt
Nam mà đúng vẫn cho điểm tối đa.
2. Giải thích nguyên nhân và nêu hậu quả sự phân bố dân cư không
đều ...
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
KÌ THI CHỌN HSG LỚP 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2012-2013
ĐỀ THI MÔN: ĐỊA LÍ
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đ
Câu I.
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học:
1. Hãy nh
ận xét sự phân bố dân c
ư ở nước ta.
2. Gi
ải thích nguyên nhân nêu hậu quả của sự phân bố dân cư không đều
ớc ta.
Câu II.
1. T
ại sao trong m
ùa nước ta vẫn phát triển được các sản phẩm nông nghiệp
c
ận nhiệt đới và ôn đới? Cho ví dụ minh họa.
2. So sánh gi
ải thích sự khác nhau về
s
ản lượng thu sản khai thác nuôi
tr
ồng của hai vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ ở nước ta.
3. Trình bày
đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ nước ta. Nêu ý nghĩa của quốc
l
ộ 1A.
Câu III.
1. Phân tích các nhân ttự nhiên ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bcông
nghi
ệp ở nước ta.
2. T
ại sao công nghiệp khai thác khoáng sản l
à thế mạnh của vùng Đông Bắc,
công nghi
ệp thuỷ điện là thế mạnh của vùng Tây Bắc nước ta?
Câu IV.
D
ựa vào bảng số liệu:
Giá tr
ị sản xuất của các khu vực kinh tế ở
ớc ta năm 2000 v
à 2010
(Đơn vị: nghìn tđồng)
Năm
Khu v
ực kinh tế
2000
2010
Nông, lâm, ngư nghi
ệp
108,4
407,6
Công nghi
ệp
- xây d
ựng
162,2
824,9
D
ịch vụ
171,3
748,4
T
ổng
441,9
1980,9
1. V
biểu đồ thích h
ợp nhất thể hiện quy mô, c
ơ c
ấu giá trị sản xuất của các khu
v
ực kinh tế ở nước ta năm 2000 và 2010.
2. Qua b
ảng số liệu v
à biểu đồ đã vẽ, rút ra nhận xét và giải thích.
----------------H
ẾT
----------------
Cán b
ộ coi thi không giải thích gì thêm.
Thí sinh đư
ợc sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam.
H
ọ và tên thí sinh: …………………….…………………. Sbáo danh: ………………..
Đ
Ề CHÍNH THỨC
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013 môn Địa lý (Có đáp án) - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013 môn Địa lý (Có đáp án) - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013 môn Địa lý (Có đáp án) 9 10 210