Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013 môn Hóa học ( Có đáp án)

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 248 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
ĐỀ CHÍNH THỨC

KÌ THI CHỌN HSG LỚP 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2012-2013
ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 1 (1,5 điểm).
Cho sơ đồ các phản ứng sau:
t C
1) X 
2) X + NaCl(bão hòa) 
 Y+Z+T
P +Q
t C
3) P  A + Z + T
4) P + NaOH 
 A+T
5) Q + Ca(OH)2 
6) A + Ca(OH)2 
 B+Y+T
 D + NaOH
7) P + Ca(OH)2 
8) Z + T + A 
 D + NaOH + T
 P
Biết X, Y, Z, T, P, Q, A, B, D là các chất vô cơ khác nhau, X được dùng làm bột nở; P là chất
ít tan. Xác định X, Y, Z, T, P, Q, A, B, D và hoàn thành các phương trình hóa học trong sơ đồ trên.
Câu 2 (1,5 điểm).
Cho V lít CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 5 00 ml dung dịch NaOH aM thu được dung dịch
B. Nếu cho từ từ 800 ml dung dịch HCl 0,2M vào B, khi kết thúc phản ứng thu được 0,672 lít khí
(đktc). Nếu cho dung dịch Ca(OH) 2 dư vào B thì thu được 10 gam kết tủa.
1. Tính V và a.
2. Tính nồng độ (mol/l) của các chất trong dung dịch B. Biết thể tích dung dịch không đổi.
Câu 3 (2,0 điểm).
Hỗn hợp X (gồm hiđrocacbon A và H 2). Nung nóng X với xúc tác Ni thu được khí Y duy
ất.
nh Tỉ khối hơi của Y so với H 2 gấp 3 lần tỉ khối hơi của X so với H 2. Lấy toàn bộ Y đem đố t
cháy hoàn toàn thu được 22 gam CO 2 và 13,5 gam H2O.
1. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của A.
2. Từ A viết các phương trình phản ứng điều chế polibutađien (ghi rõ điều kiện phản ứng).
Câu 4 (1,5 điểm).
Cho hỗn hợp A chứa Fe và kim loại M có hóa trị không đổi, chia A thành 3 phần bằng nhau.
Phần 1: Đốt cháy hết trong O2 thu được 66,8 gam hỗn hợp gồm Fe 3O4 và oxit của M.
Phần 2: Hòa tan hết vào dung dịch HCl dư thu được 26,88 lít H 2 (đktc).
Phần 3: Tác dụng vừa đủ với 33,6 lít Cl 2 (đktc).
Xác định kim loại M và khối lượng của từng kim loại trong hỗn hợp A.
Câu 5 (1,0 điểm).
Không dùng thêm thuốc thử, hãy nhận biết 4 dung dịch riêng biệt sau: NaCl, NaOH, HCl,
phenolphtalein.
Câu 6 (1,5 điểm).
Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Fe và Mg bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl 20% thu
được dung dịch Y. Biết nồng độ của MgCl 2 trong dung dịch Y là 11,787%.
1. Tính nồng độ % của muối sắt trong dung dịch Y.
2. Nếu thêm vào dung dịch Y nói trên một lượng dung dịch NaOH 10% vừa đủ thì nồng độ %
của chất tan có trong dung dịch sau phản ứng là bao nhiêu?
Câu 7 (1,0 điểm).
Cho x (mol) Fe tác dụng vừa hết với dung dịch chứa y (mol) H2SO4 thu được khí A (nguyên
chất) và dung dịch B chứa 8,28 gam muối. Tính khối lượng Fe đã dùng. B iết x= 0,375y.
0

0

(Cho C=12; O=16; Al=27; Fe=56; Ca=40; H=1; S=32;...
SỞ GD&ĐT V
ĨNH PHÚC
KÌ THI CHỌN HSG LỚP 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2012-2013
ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề
Câu 1 (1,5 đi
ểm).
Cho sơ đ
ồ các phản ứng sau:
1) X
0
t C

Y + Z + T 2) X + NaCl
(bão hòa)

P + Q
3) P
0
t C

A + Z + T 4) P + NaOH

A + T
5) Q + Ca(OH)
2

B + Y + T 6) A + Ca(OH)
2

D + NaOH
7) P + Ca(OH)
2

D + NaOH + T 8) Z + T + A

P
Bi
ết X, Y, Z, T, P, Q, A, B, D các chất vô cơ khác nhau, X được dùng làm bột nở; P là cht
ít tan. Xác đ
ịnh X, Y, Z, T, P, Q, A, B, D v
à hoàn tnhc phương tr
ình a học trong sơ đtrên.
Câu 2 (1,5 đi
ểm).
Cho V lít CO
2
(đktc) h
ấp thụ ho
àn toàn vào 5
00 ml dung d
ịch NaOH aM thu đ
ược dung dịch
B. N
ếu cho từ từ 800 ml dung dịch HCl 0,2M vào B, khi kết thúc phản ứng thu được 0,672 lít khí
(đktc). N
ếu cho dung dịch Ca(OH)
2
dư vào B th
ì thu được 10 gam kết tủa.
1. Tính V và a.
2. Tính n
ồng độ (mol/l) của cá
c ch
ất trong dung dịch B. Biết thể tích dung dịch không đổi.
Câu 3 (2,0 đi
ểm).
H
ỗn hợp X (gồm hiđrocacbon A và H
2
). Nung nóng X v
ới xúc tác Ni thu được khí Y duy
nh
ất. Tkhối hơi của Y so với H
2
g
ấp 3 lần tỉ khối hơi của X so với H
2
. L
ấy toàn bộ Y đem đố
t
cháy hoàn toàn thu đư
ợc 22 gam CO
2
và 13,5 gam H
2
O.
1. Xác đ
ịnh công thức phân tử, công thức cấu tạo của A.
2. T
ừ A viết các phương trình phản ứng điều chế polibutađien (ghi rõ điều kiện phản ứng).
Câu 4 (1,5 điểm).
Cho h
ỗn hợp A chứa Fe và kim loại
M có hóa tr
ị không đổi, chia A thành 3 phần bằng nhau.
Ph
ần 1: Đốt cháy hết trong O
2
thu đư
ợc 66,8 gam hỗn hợp gồm Fe
3
O
4
và oxit c
ủa M.
Ph
ần 2: Hòa tan hết vào dung dịch HCl dư thu được 26,88 lít H
2
(đktc).
Ph
ần 3: Tác dụng vừa đủ với 33,6 lít Cl
2
(đktc).
Xác định kim loại M khối ợng của từng kim loại trong hỗn hợp A.
Câu 5 (1,0 đi
ểm).
Không dùng thêm thu
ốc thử, h
ãy nh
ận biết 4 dung dịch riêng biệt sau: NaCl, NaOH, HCl,
phenolphtalein.
Câu 6 (1,5 đi
ểm).
Hòa tan hoàn toàn h
ỗn hợp X gồm Fe và Mg bằng m
ột l
ượng vừa đủ dung dịch HCl 20% thu
đư
ợc dung dịch Y. Biết nồng độ của MgCl
2
trong dung d
ịch Y là 11,787%.
1. Tính n
ồng độ % của muối sắt trong dung dịch Y.
2. N
ếu thêm vào dung dịch Y nói trên một lượng dung dịch NaOH 10% vừa đủ thì nồng độ %
c
ủa chất t
an có trong dung d
ịch sau phản ứng là bao nhiêu?
Câu 7 (1,0 đi
ểm).
Cho x (mol) Fe tác d
ụng vừa
h
ết
v
ới
dung d
ịch
ch
ứa y (mol)
H
2
SO
4
thu đư
ợc khí A
(nguyên
ch
ất)
và dung d
ịch B chứa
8,28 gam mu
ối. Tính
kh
ối l
ượng Fe đã dùng. B
i
ết
x= 0,375y.
(Cho C=12; O=16; Al=27; Fe=56; Ca=40; H=1; S=32; Cl=35,5; Mg=24; Na=23; Zn=65)
---------H
ẾT
--------
Thí sinh đư
ợc sử dụng bảng HTTH các nguyên tố hoá học.
Cán b
ộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: …………………………………………… Số báo danh: ………………
Đ
Ề CHÍNH
TH
ỨC
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013 môn Hóa học ( Có đáp án) - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013 môn Hóa học ( Có đáp án) - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013 môn Hóa học ( Có đáp án) 9 10 704