Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013 môn Lịch sử ( Có đáp án)

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 359 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
ĐỀ CHÍNH THỨC

KÌ THI CHỌN HSG CẤP TỈNH LỚP 9 NĂM HỌC 2012-2013
ĐỀ THI MÔN: LỊCH SỬ
Thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 1 (3.0 điểm)
Những hoạt động chính của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp từ năm 1919 đến năm
1923 và ở Trung Quốc năm 1930. Ý nghĩa của những hoạt động này.
Câu 2 (2.0 điểm)
Chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương trong cuộc vận động dân chủ
1936-1939. Tại sao Đảng đề ra chủ trương đó?
Câu 3 (2.0 điểm)
Làm rõ âm mưu, những hành động xâm lược của thực dân Pháp ở Việt Nam
cuối năm 1946 và chủ trương của Đảng, Hồ Chủ Tịch nhằm bảo vệ độc lập dân tộc
trong thời gian này.
Câu 4 (3.0 điểm)
Sự ra đời và quá trình phát triển của tổ chức ASEAN từ “ASEAN 6” đến
“ASEAN 10”. Tại sao năm 1995 Việt Nam gia nhập tổ chức này?
----------HẾT---------Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh…………………………………...............Số báo danh…................

SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC

HƯỚNG DẪN CHẤM thi CHỌN HSG líp 9 n¨m häc 2012-2013
m«n: lÞch sö

(Hướng dẫn chấm có 03 trang)

Câu
1

Nội dung
Điểm
Những hoạt động chính của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp từ năm 1919 đến năm
3.0
1923 và ở Trung Quốc năm 1930. Ý nghĩa của những hoạt động này.
1. Những hoạt động chính của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp từ năm 1919 đến năm
1923 và ở Trung Quốc năm 1930.
a. Những hoạt động chính của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp từ năm 1919 đến
năm 1923.
- Năm 1919, thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Nguyễn Ái
Quốc gửi đến hội nghị Véc-xai Bản yêu sách của nhân dân An Nam đòi Chính
phủ Pháp phải thừa nhận các quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng và quyền
tự quyết của dân tộc Việt Nam...
- Tháng 7/1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận
cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin, từ đó Người hoàn toàn
tin theo Lê-nin, dứt khoát đứng về Quốc tế thứ ba.
- Tháng 12/1920, tại Đại hội của Đảng Xã hội Pháp họp ở Tua, Nguyễn Ái Quốc
bỏ phiếu tán thành việc ra nhập Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng
sản Pháp, đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động cách mạng của Người từ chủ nghĩa
yêu nước đến chủ nghĩa Mác – Lê-nin và đi theo con đường cách mạng vô sản.
- Từ năm 1921 đến giữa năm 1923: Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra Hội liên hiệp
thuộc địa ở Pari; viết bài cho các báo Người cùng khổ, Nhân đạo, Đời sống
công nhân …
b. Những hoạt động chính của Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc năm 1930.
- Cuối năm 1929 đầu năm 1930, phong trào đấu tranh của công nhân, nông
dân cùng các giai cấp khác phát triển mạnh mẽ tạo thành làn sóng cách mạng
dân...
SỞ GD&ĐT V
ĨNH PHÚC
KÌ THI CHỌN HSG CẤP TỈNH LỚP 9 NĂM HỌC 2012-2013
ĐỀ THI MÔN: LỊCH SỬ
Thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian giao đ
Câu 1 (3.0 đi
ểm)
Nh
ững hoạt động chính của Nguyễn Ái Quốc Pháp tnăm 1919 đến năm
1923 và
ở Trung Quố
c năm 1930. Ý ngh
ĩa của những hoạt động này.
Câu 2 (2.0 đi
ểm)
Ch
tr
ương c
ủa Đảng Cộng sản Đông Dương trong cuộc vận động dân chủ
1936-1939. T
ại sao Đảng đề ra chủ trương đó?
Câu 3 (2.0 đi
ểm)
Làm âm mưu, những hành động xâm lược của thực dân Pháp Việt Nam
cu
ối năm 1946 chtrương của Đảng, Hồ Chủ Tịch nhằm bảo vệ độc lập dân tộc
trong th
ời gian này.
Câu 4 (3.0 đi
ểm)
S ra đời và quá trình phát triển của tổ chức ASEAN từ “ASEAN 6 đến
“ASEAN 10”. T
ại sao năm 1995 Việt Nam gia nhập tổ chức này?
----------HẾT----------
Cán b
ộ coi thi không giải thích g
ì thêm.
H
ọ và tên thí sinh…………………………………...............Số báo danh…................
Đ
Ề CHÍNH
TH
ỨC
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013 môn Lịch sử ( Có đáp án) - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013 môn Lịch sử ( Có đáp án) - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013 môn Lịch sử ( Có đáp án) 9 10 542