Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013 môn Sinh học (Có đáp án)

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 266 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
ĐỀ CHÍNH THỨC

KÌ THI CHỌN HSG LỚP 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2012-2013
ĐỀ THI MÔN: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề.

Câu 1.
a. Hãy nêu những điểm khác nhau cơ bản giữa quá trình phát sinh giao tử đực và quá trình phát sinh
giao tử cái ở động vật.
b. Trình bày ý nghĩa của quá trình giảm phân và thụ tinh.
Câu 2.

Câu 3.

a. Vẽ sơ đồ và nêu bản chất của mối quan hệ giữa gen và tính trạng.
b. Nêu các yếu tố chính tạo nên sự đa dạng về cấu trúc của phân tử prôtêin.
a. Đột biến gen là gì? Tại sao đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật?
b. Thể đa bội là gì? Nêu đặc điểm của thể đa bội.

Câu 4.

Ở người, bệnh máu khó đông do gen lặn m nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định, người có gen
trội M không bị bệnh này. Gen M và m đều không có trên nhiễm sắc thể Y. Một người bị bệnh máu khó đông có
người em trai đồng sinh không mắc bệnh này. Biết bố, mẹ của cặp đồng sinh trên đều có máu đông bình thư ờng
và trong giảm phân ở cả bố và mẹ không xảy ra đột biến. Hãy cho biết:
a. Cặp đồng sinh này là cùng trứng hay khác trứng? Giải thích.
b. Người bị bệnh nói trên thuộc giới tính nào? Vì sao?
Câu 5.
Công nghệ tế bào thực vật gồm những công đoạn thiết yếu nào? Tại sao các cơ thể được tạo ra bằng
công nghệ tế bào có kiểu gen giống nhau và giống với dạng gốc ban đầu?
Câu 6.
a. Các cá thể trong một quần thể có những mối quan hệ nào? Lấy ví dụ minh họa. Tại sao nói các mối
quan hệ giữa các cá thể trong quần thể đã giúp quần thể tồn tại và phát triển ổn định?
b. Thế nào là cân bằng sinh học? Cho ví dụ về cân bằng sinh học.
Câu 7.
Một loài động vật đơn tính có cặp nhiễm sắc thể giới tính ở giới cái là XX, ở giới đực là XY. Trong quá
trình giảm phân tạo giao tử của một cá thể (A) thuộc loài này đã có một số tế bào bị rối loạn phân li cặp nhiễm
sắc thể giới tính ở cùng một lần phân bào. Tất cả các giao tử đột biến về nhiễm sắc thể giới tính của cá thể (A)
đã thụ tinh với các giao tử bình thường tạo ra: 4 hợp tử XXX, 4 hợp tử XYY và 8 hợp tử XO; 25% số giao tử
bình thư ờng của cá thể (A) thụ tinh với các giao tử bình thư ờng tạo ra 23 hợp tử XX và 23 hợp tử XY.
a. Quá trình rối loạn phân li cặp nhiễm sắc thể giới tính của cá thể (A) xảy ra ở giảm phân I hay giảm
phân II?
b. Tính tỉ lệ % giao tử đột biến tạo ra trong quá trình giảm phân của cá thể (A).
Câu 8.
Ở đậu Hà Lan, tính trạng màu sắc hạt do một gen qui định. Đem gieo các hạt đậu Hà Lan màu vàng thu
được các cây (P). Cho các cây (P) tự thụ phấn nghiêm ngặt, thế hệ con th...
SỞ GD&ĐT V
ĨNH PHÚC
KÌ THI CHỌN HSG LỚP 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2012-2013
ĐỀ THI MÔN: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề.
Câu 1.
a. Hãy nêu những điểm khác nhau bản giữa quá trình phát sinh giao t đực quá trình phát sinh
giao tử cái ở động vật.
b. Trình bày ý nghĩa của quá trình giảm phân và thụ tinh.
Câu 2.
a. Vẽ sơ đồ và nêu bản chất của mi quan hệ giữa gen và tính trạng.
b. Nêu các yếu tố chính tạo nên sự đa dạng về cấu trúc của phân tử prôtêin.
Câu 3.
a. Đột biến gen là gì? Tại sao đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật?
b. Thể đa bội là gì? Nêu
đ
ặc điểm của thể đa bội.
Câu 4.
người, bệnh máu khó đông do gen lặn m nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định, người gen
trội M không bị bệnh này. Gen M và m đều không có trên nhiễm sắc thể Y. Một người bị bệnh máu khó đông có
người em trai đồng sinh không mắc bệnh y. Biết bố, mẹ của cặp đồng sinh trên đều có máu đông b
ình thư
ờng
và trong giảm phân ở cả bố và mẹ không xảy ra đột biến. Hãy cho biết:
a. Cặp đồng sinh này là cùng trứng hay khác trứng? Giải thích.
b. Người bị bệnh nói trên thuộc giới tính nào? Vì sao?
Câu 5.
Công nghệ tế bào thực vật gồm những công đoạn thiết yếu nào? Tại sao các th được tạo ra bằng
công nghệ tế bào có kiểu gen giống nhau và giống với dạng gốc ban đầu?
Câu 6.
a. Các th trong một quần thể có những mối quan h o? Lấy dụ minh họa. Tại sao nói các mối
quan hệ giữa các cá thể trong quần thể đ
ã giúp qu
ần thể tồn tại và phát triển ổn định?
b. Thế nào là cân bằng sinh học? Cho ví dụ về cân bằng sinh học.
Câu 7.
Một loài động vật đơn tính có cặp nhiễm sắc thể giới tính giới cái là XX, ở giới đực XY. Trong quá
trình giảm phân tạo giao t của một thể (A) thuộc loài này đ
ã c
ó một số tế bào bị rối loạn phân li cặp nhiễm
sắc thể giới tính ở cùng một lần phân bào. Tất cả các giao t đột biến về nhiễm sắc thể giới tính của cá th (A)
đã th tinh với các giao tử nh thường tạo ra: 4 hợp tử XXX, 4 hợp tử XYY 8 hợp tử XO; 25% số giao t
bình th
ư
ờng của cá thể (A) thụ tinh với các giao tử bình th
ư
ờng tạo ra 23 hợp tử XX và 23 hợp tử XY.
a. Quá trình rối loạn phân li cặp nhiễm sắc thể giới tính của thể (A) xảy ra giảm phân I hay giảm
phân II?
b. Tính tỉ lệ % giao tử đột biến tạo ra trong quá trình giảm phân của cá thể (A).
Câu 8.
đậu Hà Lan, tính trạng màu sắc hạt do một gen qui định. Đem gieo các hạt đậu Hà Lan màu vàng thu
được các cây (P). Cho các y (P) t thụ phấn nghiêm ngặt, thế hệ con thu được: 99% hạt màu vàng; 1% hạt
màu xanh. Tính theo thuyết, các cây (P) kiểu gen như thế nào? Tỉ l mỗi loại kiểu gen bao nhiêu? Biết
không có đột biến xy ra và tính trạng màu sắc hạt ở đậu Hà Lan không ph thuộc vào điều kiện môi trường.
-----------------HẾT-----------------
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:....................................................................................Số báo danh:....................
ĐỀ CHÍNH THC
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013 môn Sinh học (Có đáp án) - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013 môn Sinh học (Có đáp án) - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013 môn Sinh học (Có đáp án) 9 10 841