Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013 môn Toán (Có đáp án)

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 355 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HSG LỚP 9 NĂM HỌC 2012 -2013
ĐỀ THI MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 1 (3,0 điểm).
1 1
1 1
1
1
.
 2  1 2  2    1

2
2
1 2
2 3
2012
20132
b) Cho các số nguyên x và y thỏa mãn 4 x  5 y  7. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu
thức P  5 | x | 3 | y | .
Câu 2 (1,5 điểm).

a) Tính tổng: S  1 

Tìm các số hữu tỉ x, y thỏa mãn:

2 3  3  3x 3  y 3 .

Câu 3 (1,5 điểm ).
1
. Chứng minh rằng:
6
a 2b 3c
1 1
1
3

  a  2b  3c  
 .
2b 3c a
a 2b 3c

Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn abc 

Câu 4 (3,0 điểm ).
Cho tam giác nhọn ABC ( AC  AB ) có các đường cao AA ', BB ', CC ' và trực
tâm H . Gọi (O ) là đường tròn tâm O, đường kính BC. Từ A kẻ các tiếp tuyến AM,

AN tới đường tròn (O) (M, N là các tiếp điểm). Gọi M ' là giao điểm thứ hai của
A ' N và đường tròn (O) , K là giao điểm của OH và B ' C ' . Chứng minh rằng:

a) M ' đối xứng với M qua BC .
b) Ba điểm M , H , N thẳng hàng.
2

KB '  HB ' 

c)
 .
KC '  HC ' 

Câu 5 (1,0 điểm).
Cho bảng ô vuông 3  3 (3 hàng và 3 cột). Người ta điền tất cả các số từ 1 đến 9
vào các ô của bảng (mỗi số điền vào một ô) sao cho tổng của bốn số trên mỗi bảng
con có kích thước 2  2 đều bằng nhau và bằng một số T nào đó. Tìm giá trị lớn nhất
có thể được của T.
—Hết—
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:……….………..…….…….….….; Số báo danh……………….

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

KỲ THI CHỌN HSG LỚP 9 NĂM HỌC 2012 -2013
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: TOÁN

I. LƯU Ý CHUNG:
- Hướng dẫn chấm chỉ trình bày một cách giải với những ý cơ bản phải có. Khi chấm
bài học sinh làm theo cách khác nếu đúng và đủ ý thì vẫn cho điểm tối đa.
- Điểm toàn bài tính đến 0,25 và không làm tròn.
- Với bài hình học nếu thí sinh không vẽ hình phần nào thì không cho điểm tương
ứng với phần đó.
II. ĐÁP ÁN:
Câu

Ý

1

1

Nội dung trình bày

Ta có: n  * ,1 

(3đ)

1
1
n 2 (n  1) 2  n 2  (n  1) 2


n 2 (n  1) 2
n 2 (n  1) 2
2

(n 2  n  1) 2  1
1 
 2
 1  

2
n (n  1)
 n n 1
1
1
1
1
1
1
Suy ra 1  2 
(do 1  
 0 n  * )
1 
2
n
(n  1)
n n 1
n n 1
Áp dụng kết quả trên, ta có
1 1
1 1
1 2  2 1 
1 2
1 2
1 1
1 1


1


22 32
2 3
.........................
1

1
1
1
1

1

2
2
2012
2013
2012 2013
ộng
vế
với
vế
của
2012
đẳng
thức t rên, ta được
C
1
S  2013 
.
2013
1

2

Nhận xét: Nếu có x, y thỏa mãn điều kiện đề bài thì xy  0 . Do đó chỉ
cần xét hai trường hợp sau
TH1: x  0  y. Khi đó P  5 | x | 3 | y | 5 x  3 ...
S
Ở GD&ĐT VĨNH PHÚC
K
Ỳ THI CHỌN HSG LỚP 9 NĂM HỌC 2012
-2013
Đ
Ề THI MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề
Câu 1 (3,0 đi
ểm
).
a) Tính tổng:
2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1
1 1 1
1 2 2 3 2012 2013
S
.
b) Cho các s
nguyên
x y th
ỏa mãn
4 5 7. x y
Tìm giá tr
nhỏ nhất của biểu
th
ức
5| | 3| |. P x y
Câu 2 (1,5 đi
ểm
).
Tìm các số hữu tỉ x, y thỏa mãn:
2 3 3 3 3 3 x y
.
Câu 3 (1,5 đi
ểm
).
Cho các s
ố thực d
ương
a, b, c th
ỏa m
ãn
1
6
abc
. Ch
ứng minh rằng:
.
Câu 4 (3,0 đi
ểm
).
Cho tam giác nh
ọn
ABC
(
AC AB
) các đư
ờng cao
',AA
',BB
'CC
tr
ực
tâm
.H
G
ọi
( )O
đư
ờng tròn tâm
O, đư
ờng kính
BC. T
A k
các tiếp tuyến
AM,
AN
t
ới đường tròn
( )O
(M, N các ti
ếp điểm). Gọi
'M
giao đi
ểm thứ hai của
'A N
và đư
ờng tròn
( )O
,
K
là giao đi
ểm của
OH
' 'B C
. Ch
ứng minh rằng:
a)
'M
đ
ối xứng với
M
qua
BC
.
b) Ba đi
ểm
, ,M H N
th
ẳng h
àng.
c)
2
' '
.
' '
KB HB
KC HC
Câu 5 (1,0 đi
ểm
).
Cho b
ảng ô vuông
3 3
(3 hàng 3 c
ột). Người ta điền tất cả các số từ 1 đến 9
vào các ô c
ủa
b
ảng (mỗi số điền v
ào m
ột ô) sao cho tổng của bốn strên mỗi bảng
con kích thư
ớc
2 2
đ
ều bằng nhau bằng một số
T nào đó. T
ìm giá trị lớn nhất
có th
ể được của
T.
—Hết—
Cán b
ộ coi thi không giải thích gì thêm.
H
ọ và tên thí
sinh:……….………..…….…….….….; S
ố báo danh……………….
Đ
Ề CHÍNH
TH
ỨC
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013 môn Toán (Có đáp án) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013 môn Toán (Có đáp án) - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013 môn Toán (Có đáp án) 9 10 278