Ktl-icon-tai-lieu

đề thi học sinh giỏi môn sinh 12

Được đăng lên bởi Bọ Cạp
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 404 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trêng thpt nam ®µn 1

Kú thi chän gi¸o viªn giái c¸p trêng
n¨m häc 2010 - 2011

§Ò chÝnh thøc

Đề thi có 1 trang

M«n thi: sinh häc

Ngµy thi: 07/11/2010
Thêi gian: 120 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
Câu 1.(2đ) Anh (chị) hiểu như thế nào về dạy học đặt và giải quyết vấn đề ?
Nêu các ưu và nhược điểm của phương pháp này? Cấu trúc 1 bài học (hoặc 1
phần của bài học) theo phương pháp đặt và giải quyết vấn đề gồm những
bước nào? Phân tích “bài toán nhận thức” trong mục 1, mục I, bài 10 Sinh
học 12 (chương trình chuẩn) và thiết kế giáo án dạy mục này theo phương
pháp đặt và giải quyết vấn đề?
Câu 2.(2đ) So sánh phốt pho rin hóa vòng và phốtphorin hóa không vòng?
Tại sao có điểm bù ánh sáng, điểm bão hòa ánh sáng, điểm bảo hòa CO 2
trong quá trình quang hợp ?
Câu 3. (1đ) So sánh hệ tuần hoàn hở và hệ tuần hoàn kín ? Tại sao nói sự
xuất hiện hệ thống tuần hoàn là xu thế tất yếu của động vật đa bào có kích
thước lớn ?
Câu 4. (1đ) So sánh vi khuẩn Gram dương và vi khuẩn Gram âm.
Câu 5. (2đ) Ở một loài côn trùng có cơ chế xác định giới tính (♀XX;♂ XY),
khi tiến hành lai 2 dòng ruồi thuần chủng: ♀cánh vàng, râu dài với ♂ cánh
nâu, râu ngắn, thế hệ lai F1 thu được toàn ruồi cánh tím, râu dài. Lai F 1 với
F1, thu được đời con F2 gồm:
Giới cái: 75% cánh tím, râu dài: 25% cánh vàng, râu dài
Giới đực: 37,5% cánh tím, râu dài: 37,5% cánh nâu, râu ngắn: 12,5% cánh
vàng, râu dài:12,5% cánh trắng, râu ngắn.
Hãy biện luận và viết sơ đồ lai từ P  F2
Câu 6.(2đ) a)Nêu các dạng bài tập cơ bản thuôc phần di truyền học quần thể
mà anh (chị) cho là quan trọng khi được giao Bồi dưỡng đội tuyển dự thi
Học sinh giỏi tỉnh.
b) Hướng dẫn chấm đề thi chọn đội dự tuyển kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc
gia, tỉnh Nghệ An năm học 2010 -2011, đưa ra công thức tính số kiểu gen tối
đa của quần thể như sau:

n(n+1)
, trong đó n là số loại giao tử được tạo ra.
2

Anh (chị) hãy giải thích công thức đó cho học sinh và cho biết phạm vi áp
dụng của công thức.

...
Trêng thpt nam ®µn 1 Kú thi chän gi¸o viªn giái c¸p trêng
n¨m häc 2010 - 2011
M«n thi: sinh häc
Ngµy thi: 07/11/2010
Thêi gian: 120 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
Câu 1.(2đ) Anh (chị) hiểu như thế nào về dạy học đặt giải quyết vấn đề ?
Nêu các ưu và nhược điểm của phương pháp này? Cấu trúc 1 bài học (hoặc 1
phần của bài học) theo phương pháp đặt giải quyết vấn đề gồm những
bước nào? Phân tích “bài toán nhận thức” trong mục 1, mục I, bài 10 Sinh
học 12 (chương trình chuẩn) thiết kế giáo án dạy mục này theo phương
pháp đặt và giải quyết vấn đề?
Câu 2.(2đ) So sánh phốt pho rin hóa vòng phốtphorin hóa không vòng?
Tại sao điểm ánh sáng, điểm bão hòa ánh sáng, điểm bảo hòa CO
2
trong quá trình quang hợp ?
Câu 3. (1đ) So sánh hệ tuần hoàn hở hệ tuần hoàn kín ? Tại sao nói sự
xuất hiện hệ thống tuần hoàn xu thế tất yếu của động vật đa bào ch
thước lớn ?
Câu 4. (1đ) So sánh vi khuẩn Gram dương và vi khuẩn Gram âm.
Câu 5. (2đ) Ở một loài côn trùng có cơ chế xác định giới tính (♀XX;♂ XY),
khi tiến hành lai 2 dòng ruồi thuần chủng: ♀cánh vàng, râui với cánh
nâu, râu ngắn, thế hệ lai F
1
thu được toàn ruồi cánh tím, râu dài. Lai F
1
với
F
1
, thu được đời con F
2
gồm:
Giới cái: 75% cánh tím, râu dài: 25% cánh vàng, râu dài
Giới đực: 37,5% cánh tím, râu dài: 37,5% cánh nâu, râu ngắn: 12,5% cánh
vàng, râu dài:12,5% cánh trắng, râu ngắn.
Hãy biện luận và viết sơ đồ lai từ P F
2
Câu 6.(2đ) a)Nêu các dạng bài tập cơ bản thuôc phần di truyền học quần thể
anh (chị) cho quan trọng khi được giao Bồi dưỡng đội tuyển dự thi
Học sinh giỏi tỉnh.
b) Hướng dẫn chấm đề thi chọn đội dự tuyển kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc
gia, tỉnh Nghệ An năm học 2010 -2011, đưa ra công thức tính số kiểu gen tối
đa của quần thể như sau:
n(n+1)
2
, trong đó n là số loại giao tử được tạo ra.
Anh (chị) hãy giải thích công thức đó cho học sinh cho biết phạm vi áp
dụng của công thức.
Đề thi có 1 trang
§Ò chÝnh thøc
đề thi học sinh giỏi môn sinh 12 - Người đăng: Bọ Cạp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
đề thi học sinh giỏi môn sinh 12 9 10 454