Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi Môn Toán

Được đăng lên bởi hoangviet2007
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1019 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ LUYỆN TẬP TỔNG HỢP

Bài 1: Rút gọn các biểu thức sau:
a) A = 4 + 10 + 2 5 + 4 − 10 + 2 5 − 5
x 2 y2
b) B =
+
xy

( x − y ) x2
x ( x − y)
2

( x − y ) y2
y ( x − y)
2

−

với xy > 0; x ≠ y

Bài 2: Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn y 2 + 2xy − 7x − 12 = 0
Bài 3: Giải các phương trình
5−x 
 5 − x 
x+
=6
a) x 
÷
x + 1 ÷
 x + 1 

b)

( x − 2013)

10

+

( x − 2014 )

14

=1

Bài 4: Cho ∆ABC vuông tại A (AC > AB), đường cao AH (H ∈ BC). Trên tia HC lấy điểm D sao cho HD =
HA. Đường vuông góc với BC tại D cắt AC tại E.
a) Chứng minh rằng ∆BEC ∼ ∆ADC. Tính BE theo m = AB
·
b) Gọi M là trung điểm của BE. Chứng minh rằng ∆BHM ∼ ∆BEC. Tính AHM
c) Tia AM cắt BC tại G. Chứng minh rằng

GB
HD
=
BC AH + HC

3
3
2
2
Bài 5: a) Cho x + y + 3 ( x + y ) + 4 ( x + y ) + 4 = 0 và xy > 0

Tìm GTLN của M =

1 1
+
x y

b) Với a, b, c là các số thực dương. Chứng minh rằng
a5
b5
c5
a 3 + b3 + c3
+
+
≥
a 2 + ab + b 2 b 2 + bc + c 2 c 2 + ca + a 2
3

HƯỚNG DẪN GIẢI
Bài 1: a) Đặt x = 4 + 10 + 2 5 + 4 − 10 + 2 5 ⇒ x 2 = 8 + 2 6 − 2 5 = 8 + 2

(

)

5 −1 = 6 + 2 5

⇒ x = 5 + 1 . Do đó A = 1
( x − y) x ( x − y) y
−
b) B = 1 +
x ( x − y) y ( x − y)
Xét các trường hợp x < y < 0; y < x < 0; x > y > 0 và y > x > 0 ta đều được B = 1
Bài 2: Cách 1: y 2 + 2xy − 7x − 12 = 0 ⇔ ( x + y ) = ( x + 3 ) ( x + 4 )
(x + 3)(x + 4) là tích của 2 số nguyên liên tiếp nên không thể là 1 số chính phương
x + 3 = 0
 x = −3
⇔
Dó đó 
Từ đó ta tìm được (x; y) ∈ {(-3; 3); (-4; 4)}
x + 4 = 0
 x = −4
2

2
2
2
Cách 2: y + 2xy − 7x − 12 = 0 ⇔ 4y + 8xy − 28x − 48 = 0 ⇔ 4y − 49 + 4x ( 2y − 7 ) = −1
 2y − 7 = 1
 x = −4  2y − 7 = −1
 x = −3
⇔ ( 2y − 7 ) ( 2y + 7 + 4x ) = −1 ta có 
⇔
⇔

 2y + 7 + 4x = −1  y = 4  2y + 7 + 4x = 1  y = 3

5−x
 5−x 
= a và x +
=b.
Bài 3: a) Cách 1: ĐKXĐ: x ≠ -1. Đặt x 
÷
x +1
 x +1 
5 − x  5x − x 2 + x 2 + x + 5 − x
 5−x  
+
x
+
=
=5
Ta có a + b = x 
÷ 
x +1 ÷
x +1
 x +1  

 a = 2
  5− x 

x
=2
2
b
=
3
ab = 6
a = 2   x + 1 ÷

 x − 3x + 2 = 0


⇔
⇒
⇔ 2
⇒ x 2 − 3x + 2 = 0
Do đó 
. Với 

5−x
a = 3
a + b = 5
b = 3 
 x − 3x + 2 = 0

x+
=3

x +1
 b = 2
x = 1
⇔ ( x − 1) ( x − 2 ) = 0 ⇔ 
x = 2
  5− x 
 x  x + 1 ÷ = 3  x 2 − 2x + 3 = 0
a
=
3

2

⇒ 
⇔ 2
⇒ x 2 − 2x + 3 = 0 ⇔ ( x − 1) + 2 = 0 , vô nghiệm
Với 
5− x
b = 2 
 x − 2x + 3 = 0
x+
=2

x +1
Vậy phương trình có tập nghiệm S = {1; 2}
5−x 
2
 5 − x 
x+
= 6 ⇔ 5x − x 2 x 2 + 5 = 6 ( x + 1) ⇔ x 4 − 5x 3 + 11x 2 − 13x + 6 = 0
Cách 2: x 
÷
÷
x +1 
...
ĐỀ LUYỆN TẬP TỔNG HỢP
Bài 1: Rút gọn các biểu thức sau:
a)
A 4 10 2 5 4 10 2 5 5= + + + +
b)
( )
( )
( )
( )
2 2
2 2
2 2
x y x x y y
x y
B
xy x x y y x y
= +
với xy > 0; x y
Bài 2: Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn
2
y 2xy 7x 12 0+ =
Bài 3: Giải các phương trình
a)
5 x 5 x
x x 6
x 1 x 1
+ =
÷ ÷
+ +
b)
( ) ( )
10 14
x 2013 x 2014 1 + =
Bài 4: Cho ABC vuông tại A (AC > AB), đường cao AH (H BC). Trên tia HC lấy điểm D sao cho HD =
HA. Đường vuông góc với BC tại D cắt AC tại E.
a) Chứng minh rằng BEC ADC. Tính BE theo m = AB
b) Gọi M là trung điểm của BE. Chứng minh rằng BHM BEC. Tính
·
AHM
c) Tia AM cắt BC tại G. Chứng minh rằng
GB HD
BC AH HC
=
+
Bài 5: a) Cho
( )
( )
3 3 2 2
x y 3 x y 4 x y 4 0+ + + + + + =
và xy > 0
Tìm GTLN của
1 1
M
x y
= +
b) Với a, b, c là các số thực dương. Chứng minh rằng
Đề thi học sinh giỏi Môn Toán - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi Môn Toán - Người đăng: hoangviet2007
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi Môn Toán 9 10 764