Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi Môn Toán 9 Quận Cầu Giấy Hà Nội

Được đăng lên bởi hoangviet2007
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 629 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tuyển tập đề thi học sinh giỏi lớp 9

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 QUẬN CẦU GIẤY –HÀ NỘI
NĂM HỌC: 2012 -2013
THỜI GIAN: 150 PHÚT
Bài 1: (4 điểm)
a) Cho hàm số: y  f ( x)  ( x 3  9 x  11) 2013
Tính f (a ) , biết a  3 5  2 13  3 5  2 13
b) Cho x, y, z là ba số dương thỏa mãn điều kiện xyz  144
Tính giá trị biểu thức: P 
Bài 2:

x
xy  x  12



y
yz  y  1



12 z
xz  12 z  12

(4 điểm)
a) Tìm một số chính phương có bốn chữ số, biết rằng cả bốn chữ số của số đó đều nhỏ hơn 9 và
nếu thêm vào mỗi chữ số 1 đơn vị thì ta được một số mới cũng là số chính phương.
b) Giải phương trình:

Bài 3:

3x  4  11  x  3 x 2  17 x  31  0

(3 điểm)

Cho ba số dương a, b, c . CMR:

a3
b3
c3
1


 (a 2  b 2  c 2 )
2b  3c 2c  3a 2a  3b 5
Bài 4:

(1 điểm)

Một khu vườn có dạng hình chữ nhật, chiều dài 95m , chiều rộng 74m . Trong vườn có 50 cây dừa, cây
to nhất có đường kính gốc 40cm . CMR trong khu vườn đó có ít nhất 13 mảnh đất, diện tích mỗi mảnh
100m 2 , không có một cây dừa nào.

Bài 5:

(6 điểm)

Cho đoạn thẳng AB và điểm M nằm giữa A và B sao cho AM  BM . Vẽ đường tròn O1  đường
kính AM và đường tròn O2  đường kính BM . Một tiếp tuyến chung ngoài của hai đường tròn tiếp xúc
với O1  tại C , tiếp xúc với O2  tại D . Gọi E là giao điểm của AC và BD

Trung tâm gia sư VIP – 
Hotline: 0989189380



Tuyển tập đề thi học sinh giỏi lớp 9

a) CMR đường thẳng EM là tiếp tuyến chung trong của hai đường tròn O1  và O2  .
b) CM: EC.EA = ED.EB
c) Cho AB = 12cm và AM = 4cm. Vẽ đường tròn O  đường kính AB. Đường thẳng CD cắt
đường tròn O  tại H và K sao cho H thuộc cung AK nhỏ. Tính độ dài đoạn thẳng HK.
Bài 6:

(2 điểm)

Cho đường tròn O  nằm trong góc xAy sao cho O  không có điểm chung với các cạnh của góc xAy,
M là điểm di động trên đường tròn O  . Tìm vị trí của điểm M sao cho tổng khoảng cách từ M đến hai
đường thẳng chứa hai cạnh của góc xAy là nhỏ nhất.

Trung tâm gia sư VIP – 
Hotline: 0989189380

...
http://baigiangtoanhoc.com Tuyn tp đề thi hc sinh gii lp 9
Trung tâm gia sư VIP – http://giasuvip.net
Hotline: 0989189380
ĐỀ THI HC SINH GII LP 9 QUN CU GIY –HÀ NI
NĂM HỌC: 2012 -2013
THI GIAN: 150 PHÚT
Bài 1: (4 điểm)
a) Cho hàm s:
20133
)119()( xxxfy
Tính )(af , biết
3
1325 a
3
1325
b) Cho
z
y
x
,
,
là ba s dương thỏa mãn điu kin 144
xyz
Tính giá tr biu thc:
1212
12
112
zxz
z
yyz
y
xxy
x
P
Bài 2: (4 điểm)
a) Tìm mt s chính phương có bốn ch s, biết rng c bn ch s ca s đó đều nh n 9 và
nếu thêm vào mi ch s 1 đơn vị thì ta được mt s mi cũng là s chính phương.
b) Giải phương trình: 0311731143
2
xxxx
Bài 3: (3 điểm)
Cho ba s dương cba ,, . CMR:
)(
5
1
3
2
3
2
3
2
222
333
cba
b
a
c
a
c
b
c
b
a
Bài 4: (1 điểm)
Một khu vườn có dng hình ch nht, chiu dài m95 , chiu rng m74 . Trong vườn có 50 cây da, cây
to nht có đường kính gc cm40 . CMR trong khu vườn đó có ít nhất 13 mảnh đất, din tích mi mnh
2
100m
, không có mt cây da nào.
Bài 5: (6 điểm)
Cho đon thng
AB
và điểm
M
nm gia
A
B
sao cho
BM
. V đường tròn
1
O đường
kính
và đường tròn
2
O đường kính
BM
. Mt tiếp tuyến chung ngoài ca hai đường tròn tiếp xúc
vi
1
O ti C , tiếp xúc vi
2
O ti
D
. Gi
E
là giao điểm ca AC
BD
Đề thi học sinh giỏi Môn Toán 9 Quận Cầu Giấy Hà Nội - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi Môn Toán 9 Quận Cầu Giấy Hà Nội - Người đăng: hoangviet2007
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi Môn Toán 9 Quận Cầu Giấy Hà Nội 9 10 227