Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi Môn Toán CaSiO lớp 9

Được đăng lên bởi hoangviet2007
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 3679 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phách ñính kèm ðề thi chính thức
SỞ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO

QUẢNG NINH

KỲ THI CẤP TỈNH GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY
NĂM HỌC 2012 – 2013
-------------@--------------

Lớp: 9 THCS Bảng: B
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao ñề)
Ngày thi: 19/12/2012
Họ và tên thí sinh: ...................................................................Nam (Nữ)......................
Số báo danh:....................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:....................................Nơi sinh:................................................
Học sinh lớp:......................... Nơi học:...........................................................................
SỐ PHÁCH
(Do Chủ tịch hội ñồng chấm thi ghi)

Họ và tên, chữ ký của giám thị
Giám thị số 1: ...........................................
Giám thị số 2: .............................................

Quy ñịnh :
1) Thí sinh phải ghi ñầy ñủ các mục ở phần trên theo hướng dẫn của giám thị.
2) Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản ñề thi có phách ñính kèm này.
3) Thí sinh không ñược kí tên hay dùng bất cứ kí hiệu gì ñể ñánh dấu bài thi,
ngoài việc làm bài thi theo yêu cầu của ñề thi.
4) Bài thi không ñược viết bằng mực ñỏ, bút chì; không viết bằng hai thứ mực.
Phần viết hỏng, ngoài cách dùng thước ñể gạch chéo, không ñược tẩy xoá bằng bất cứ
cách gì kể cả bút xoá. Chỉ ñược làm bài trên bản ñề thi ñược phát, không làm bài ra
các loại giấy khác. Không làm ra mặt sau của của tờ ñề thi.
5) Trái với các ñiều trên, thí sinh sẽ bị loại.

Trang 1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO

QUẢNG NINH

KỲ THI CẤP TỈNH GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY
NĂM HỌC 2012 – 2013
-------------@--------------

ðỀ THI CHÍNH THỨC
Lớp: 9 THCS
Bảng: B
Thời gian làm bài: 120 phút.
Ngày thi: 19/12/2012
Chú ý: - ðề thi này có 06 trang (cả trang phách).
- Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản ñề thi này.
ðiểm của toàn bài thi
Bằng số

Họ và tên, chữ ký của
các giám khảo

SỐ PHÁCH
(Do Chủ tịch Hð chấm thi ghi)

Bằng chữ

Quy ñịnh:
1) Thí sinh ñược dùng một trong các máy tính sau: Casio fx-500MS, ES;
Casio fx-570MS, ES PLUS; Casio fx-500 VNPLUS; Vinacal Vn-500MS, 570MS,
Vinacal-570ES Plus và Vinacal-570MS New.
2) Thí sinh trình bày tóm tắt cách giải, công thức tính, kết quả tính toán vào ô
trống theo yêu cầu ñược nêu với từng bài.
3) Các kết quả tính toán gần ñúng, nếu không có yêu cầu cụ thể, ñược quy
ñịnh lấy ñến 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy, riêng số ño góc lấy ñến giây.
Bµ...
Trang 1
Phách ñính kèm ðề thi chính thức
SỞ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO
QUẢNG NINH
KỲ THI CẤP TỈNH GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY
NĂM HỌC 2012 – 2013
-------------@--------------
Lớp: 9 THCS Bảng: B
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao ñề)
Ngày thi: 19/12/2012
Họ và tên thí sinh: ...................................................................Nam (Nữ)......................
Số báo danh:....................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:....................................Nơi sinh:................................................
Học sinh lớp:......................... Nơi học:...........................................................................
Họ và tên, chữ ký của giám thị
SỐ PHÁCH
(Do Chủ tịch hội ñồng chấm thi ghi)
Giám thị số 1: ...........................................
Giám thị số 2: .............................................
Quy ñịnh :
1) Thí sinh phải ghi ñầy ñủ các mục ở phần trên theo hướng dẫn của giám thị.
2) Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản ñề thi có phách ñính kèm này.
3) Thí sinh không ñược tên hay dùng bất cứ hiệu gì ñể ñánh dấu bài thi,
ngoài việc làmi thi theo yêu cầu của ñề thi.
4) Bài thi không ñược viết bằng mực ñỏ, bút chì; không viết bằng hai thứ mực.
Phần viết hỏng, ngoài cách dùng thước ñể gạch chéo, không ñược tẩy xoá bằng bất cứ
cách kể cả bút xoá. Chỉ ñược m bài trên bản ñề thi ñược phát, không làm bài ra
các loại giấy khác. Không làm ra mặt sau của của tờ ñề thi.
5) Trái với các ñiều trên, thí sinh sẽ bị loại.
Đề thi học sinh giỏi Môn Toán CaSiO lớp 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi học sinh giỏi Môn Toán CaSiO lớp 9 - Người đăng: hoangviet2007
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi Môn Toán CaSiO lớp 9 9 10 765