Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi mốn Toán lớp 12

Được đăng lên bởi nguyensythac160977
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 278 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

ĐỀ THI CHỌN HSG NĂM HỌC 2014-2015
ĐỀ THI MÔN: TOÁN - LỚP 12 THPT
Thời gian: 180 phút, không kể thời gian giao đề

ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu 1 (4 điểm).Cho hàm số y = x4 -2m2x2 +2m2 - m (1) ( Với m là tham số)
1)Khi m = 1, viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tương ứng, biết rằng tiếp
tuyến đi qua điểm M(-1;0).
2)Xác định m để đồ thị hàm số (1) có ba điểm cực trị là ba đỉnh của một tam giác có chu
vi bằng 2(1 + 2 ).
Câu 2 (5,0 điểm).
1) Giải phương trình: cos x  3cos 2x  3  sin x  3sin 2x   4 .
2)Giải bất phương trình: log log 7 ( 4 x 2  1  2 x)  log 5 log ( 4 x 2  1  2 x)  0
1
5

1
7

 y 2  x  y  x  1  1  2( y x  1  y  1


3) Giải hệ phương trình: 





y2  5  x  2





x  1  1)

2 y2  3  3  4

Câu 3 (2 điểm).
1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường tròn (T): 2x2 + 2y2 -2x + 2y - 1 = 0 và
hai đường thẳng d1: x - y + 4 = 0, d2: 6x + 4y - 1 = 0. Từ một điểm M trên d1 kẻ hai tiếp tuyến
phân biệt MA, MB đến đường trong (T), (A,Blà hai tiếp điêm), viết phương trình đường thẳng
AB biết rằng d2 đi qua tâm đường tròn nội tiếp tam giác MAB
2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, viết phương trình mặt cầu đi qua hai điểm
A(0;2;1), B(-2;0;1), biết tâm mặt cầu thuộc (P): x + y - z - 3 = 0và có bán kính nhỏ nhất..
Câu 4 (3 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB = a, BC = 2 2 ;
SA = a 3 và SA vuông góc với đáy. Gọi E,F lần lượt là trung điểm của SD, AD.
1) Chứng minh đường thẳng AC vuông góc với (BEF).
2) Gọi (P) là mặt phẳng đi qua B,E và vuông góc với (BEF). Tính theo a khoảng cách từ D
đến (p)
Câu 5 (4 điểm).
2

1) Tính tích phân: I =

 x 
1

x 2 1
x3  x

 dx

2)Từ các số 0;1;2;3;4;5 lập ra tất cả các số tự nhiên có bốn chữ số đôi một khác nhau. Chọn
ngấu nhiên 2 số trong các số lập được. Tính xác suất để trong hai số lập được có ít nhất một số
lớn hơn 2015.
Câu 6 (2,0 điểm).
Cho các số thực dương x,y thỏa mãn3x + 2y = 2xy. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
P = 2(x+y) + x8  2x  21y  2 xy .
2

----------Hết--------Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh ………………………………………….Số báo danh………………….

...
SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH ĐỀ THI CHỌN HSG NĂM HỌC 2014-2015
ĐỀ THI MÔN: TOÁN - LỚP 12 THPT
Thời gian: 180 phút, không kể thời gian giao đề
Câu 1 (4 điểm).Cho hàm số y = x
4
-2m
2
x
2
+2m
2
- m (1) ( Với m là tham số)
1)Khi m = 1, viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tương ứng, biết rằng tiếp
tuyến đi qua điểm M(-1;0).
2)Xác định m để đồ thị hàm số (1) ba điểm cực trị ba đỉnh của một tam giác chu
vi bằng 2(1 +
2
).
Câu 2 (5,0 điểm).
1) Giải phương trình:
2 2
cos 3 os 3 sin 3sin 4
x x
x c x
.
2)Giải bất phương trình:
1 1
5 7
2 2
7 5
log log ( 4 1 2 ) log log ( 4 1 2 ) 0x x x x
3) Giải hệ phương trình:
2
2 2
1 1 2( 1 1 1 1)
5 2 2 3 3 4
y x y x y x y x
y x y
Câu 3 (2 điểm).
1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ
Oxy
, cho đường tròn (T): 2x
2
+ 2y
2
-2x + 2y - 1 = 0 và
hai đường thẳng d
1
: x - y + 4 = 0, d
2
: 6x + 4y - 1 = 0. Từ một điểm M trên d
1
kẻ hai tiếp tuyến
phân biệt MA, MB đến đường trong (T), (A,Blà hai tiếp điêm), viết phương trình đường thẳng
AB biết rằng d
2
đi qua tâm đường tròn nội tiếp tam giác MAB
2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, viết phương trình mặt cầu đi qua hai điểm
A(0;2;1), B(-2;0;1), biết tâm mặt cầu thuộc (P): x + y - z - 3 = 0và có bán kính nhỏ nhất..
Câu 4 (3 điểm). Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình ch nhật, AB = a, BC = 2
2
;
SA = a
3
và SA vuông góc với đáy. Gọi E,F lần lượt là trung điểm của SD, AD.
1) Chứng minh đường thẳng AC vuông góc với (BEF).
2) Gọi (P) mặt phẳng đi qua B,E vuông góc với (BEF). Tính theo a khoảng cách từ D
đến (p)
Câu 5 (4 điểm).
1) Tính tích phân: I =
2
3
2
1
1
x
x x
x dx
2)Từ các số 0;1;2;3;4;5 lập ra tất cả các số tự nhiênbốn chữ số đôi một khác nhau. Chọn
ngấu nhiên 2 số trong các số lập được. Tính c suất để trong hai s lập được ít nhất một số
lớn hơn 2015.
Câu 6 (2,0 điểm).
Cho các số thực dương x,y thỏa mãn3x + 2y = 2xy. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
P = 2(x+y) +
2
8
2 21
2
x y
x
xy
.
----------Hết---------
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh ………………………………………….Số báo danh………………….
Đề thi học sinh giỏi mốn Toán lớp 12 - Người đăng: nguyensythac160977
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi mốn Toán lớp 12 9 10 57