Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi Môn Toán lớp 5 cấp tỉnh

Được đăng lên bởi hoangviet2007
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 989 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§ç V¨n L©m Tr−êng THCS ThÞ trÊn T©n Uyªn - Lai Ch©u
Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o lai ch©u
kú thi chän häc sinh giái cÊp
tØnh n¨m häc 2011
m«n: to¸n - líp 5 cÊp TiÓu häc
®Ò chÝnh thøc
Thêi gian lµm bµi: 150 phót
(§Ò thi gåm 01 trang)
(Kh«ng tÝnh thêi gian giao ®Ò)

C©u1:(3 ®iÓm) ViÕt c¸c ph©n sè sau ®©y theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín, Nªu c¸ch viÕt?
2010 1984
;
;
2011 1988

2196
;
2169

2011 20000
;
2012 20001

C©u 2: ( 4®iÓm). T×m y:
a, 210 : y = 15 x (46,24 + 53,76)
b, 12,4 x

45 15
=
y
21

C©u 3: (4 ®iÓm)
Mét ®¬n vÞ thi c«ng dù tr÷ g¹o cho 87 ng−êi ¨n trong 22 ngµy, nh−ng sau ®ã cã mét
sè c«ng nh©n chuyÓn ®i nªn sè g¹o dù tr÷ t¨ng lªn thªm 7 ngµy. Hái cã bao nhiªu
c«ng nh©n ® chuyÓn ®i? (Møc ¨n cña mçi ng−êi nh− nhau)
C©u 4: (5 ®iÓm) Mét s©n tËp cña tr−êng tiÓu häc ®−îc
trång cá cã chu vi lµ 250m. ChiÒu rång b»ng

2
chiÒu dµi.
3

ë gi÷a s©n tr−êng ng−êi ta l¸t g¹ch ®Ó lµm mét con ®−êng
®i h×nh dÊu céng, chiÒu réng cña ®−êng ®i lµ 3m

3m

(Nh− h×nh vÏ). TÝnh phÇn diÖn tÝch trång cá cña s©n tr−êng.
C©u 5: (4 ®iÓm)
TÝnh nhanh:
a, 19,9 - 3,9 + 15,6 - 8,3 + 18,3 - 5,6 +13,9 - 9,9
b, (7,5 x 18,3 + 26,4 x 18,3 + 16,1 x 18,3) x (47 x 11 - 4700 x 0,1 - 47)
(L−u ý: Häc sinh kh«ng sö dông m¸y tÝnh bá tói)
HÕt

§ç V¨n L©m Tr−êng THCS ThÞ trÊn T©n Uyªn - Lai Ch©u

§¸p ¸n
C©u1: ¸p dông tÝnh chÊt:
a
a a+c
NÕu < 1 th× <
(Víi a, b, c lµ c¸c sè tù nhiªn, b kh¸c 0)
b
b b+c
1984
1984 1984 1984 + 26 2010
V×:
< 1 nªn:
<
<
=
1988
1988 1985 1985 + 26 2011
2010 2010 + 1 2011 2011 + 17989 20000
2196
T−¬ng tù:
<
=
<
=
<1<
2011 2011 + 1 2012 2012 + 17989 20001
2169
1984 2010 2011 20000 2196
VËy:
<
<
<
<
1988 2011 2012 20001 2169
C©u 2: T×m y:
a, 210 : y = 15 x (46,24 + 53,76)
210 : y = 15 x 100
210 : y = 1500
y = 1500: 210
50
1
y=
=7
7
7
1
VËy: y = 7
7

45 15
=
y
21
558 5
=
y
7

b, 12,4 x

y = 558 :
VËy: y = 781

5
1
=781
7
5

1
5

C©u 3: Ph©n tÝch bµi to¸n:
(Theo t«i c¸ch ph©n tÝch nµy trùc quan mµ häc sinh rÊt dÔ nh×n thÊy th«ng qua quan s¸t)

Sè ng−êi gi¶m th× sè ngµy t¨ng nh−ng tæng sè g¹o kh«ng ®æi
- Tæng sè g¹o ban ®Çu lµ diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ABCD
- Khi gi¶m sè ng−êi ®i th× sè ngµy t¨ng lªn nh−ng tæng sè g¹o kh«ng ®æi b»ng diÖn
tÝch h×nh ch÷ nhÊt AEFG (DiÖn tÝch hai h×nh ch÷ nhËt nµy b»ng nhau)

Gi¶i
- Tæng sè g¹o dù tr÷ lµ:

Sè ng−êi
C

B

87 x 22 = 1914 (®¬n vÞ)
(DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ABCD)

- §Ó ¨n hÕt sè g¹o trªn trong 29 ngµy

F
E

87

cÇn cã sè ng−êi lµ: (22 + 7 = 29)
7

1914 : 29 = 66 (ng−êi)
- VËy sè ng−êi ® chuyÓn ®i lµ:

A

22

D

87 - 66 = 21 (ng−êi)

§¸p sè: Cã 21 ng−ê...
§ç V¨n L©m Tr−êng THCS ThÞ trÊn T©n Uyªn - Lai Ch©u
Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o lai ch©u
(§Ò thi gåm 01 trang)
kú thi chän häc sinh giái cÊp
tØnh n¨m häc 2011
m«n: to¸n - líp 5 cÊp TiÓu häc
Thêi gian lµm bµi: 150 phót
(Kh«ng tÝnh thêi gian giao ®Ò)
C©u1:(3 ®iÓm) ViÕt c¸c ph©n sè sau ®©y theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín, Nªu c¸ch viÕt?
2010 1984 2196 2011 20000
; ; ; ;
2011 1988 2169 2012 20001
C©u 2: ( 4®iÓm). T×m y:
a, 210 : y = 15
x
(46,24 + 53,76)
b, 12,4
x
45
y
=
15
21
C©u 3: (4 ®iÓm)
Mét ®¬n vÞ thi c«ng dù tr÷ g¹o cho 87 ng−êi ¨n trong 22 ngµy, nh−ng sau ®ã cã mét
sè c«ng nh©n chuyÓn ®i nªn sè g¹o dù tr÷ t¨ng lªn thªm 7 ngµy. Hái cã bao nhiªu
c«ng nh©n ® chuyÓn ®i? (Møc ¨n cña mçi ng−êi nh− nhau)
C©u 4: (5 ®iÓm) Mét s©n tËp cña tr−êng tiÓu häc ®−îc
trång cá cã chu vi lµ 250m. ChiÒu rång b»ng
2
3
chiÒu dµi.
ë gi÷a s©n tr−êng ng−êi ta l¸t g¹ch ®Ó lµm mét con ®−êng
®i h×nh dÊu céng, chiÒu réng cña ®−êng ®i lµ 3m
(Nh− h×nh vÏ). TÝnh phÇn diÖn tÝch trång cá cña s©n tr−êng.
C©u 5: (4 ®iÓm)
TÝnh nhanh:
a, 19,9 - 3,9 + 15,6 - 8,3 + 18,3 - 5,6 +13,9 - 9,9
b, (7,5
x
18,3 + 26,4
x
18,3 + 16,1
x
18,3)
x
(47
x
11 - 4700
x
0,1 - 47)
(L−u ý: Häc sinh kh«ng sö dông m¸y tÝnh bá tói)
HÕt
®Ò chÝnh thøc
3m
Đề thi học sinh giỏi Môn Toán lớp 5 cấp tỉnh - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi Môn Toán lớp 5 cấp tỉnh - Người đăng: hoangviet2007
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi Môn Toán lớp 5 cấp tỉnh 9 10 137