Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 8 THCS Quận Ngũ Hành Sơn năm 2010

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 224 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẬN NGŨ HÀNH SƠN

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THCS
NĂM HỌC 2010 -2011

ĐỀ CHÍNH THỨC

MÔN THI: TOÁN - LỚP 8
Thời gian: 150 phút (không tính thời gian giao đề)
(Đề gồm có 01 trang)
Bài 1: (2,0 điểm)
a) Giải phương trình: (x + 4)( x2 +
b) Giải bất phương trình: x +

1
x

1
2

x – 1,5) = (3 - x )(x2 +

1
2

x – 1,5)

< 2

Bài 2: (2,0 điểm)
a) Tính giá trị của biểu thức sau:

x 16  1
( x  1)( x 2  1)( x 4  1)( x 8  1)

; với x = 2011

b) Cho (x + 3y)3 - 6(x + 3y)2 +12(x + 3y) = -19
Tính giá trị của biểu thức x + 3y
Bài 3: (1,0 điểm)
Một trường học được xây dựng trên khu đất hình chữ
nhật ABCD có AB = 50m; BC = 200m. Ở phía chiều
rộng AB tiếp giáp đường chính, người ta sử dụng hai lô
đất hình vuông AMEH, BMIK để xây dựng phòng làm
việc và nhà để xe. Diện tích còn lại để xây phòng học và
các công trình khác (hình vẽ). Tính diện tích lớn nhất còn
lại để xây phòng học và các công trình khác.

M

A

I
H

D

B

K
E

C

Bài 4: (2,0 điểm)
Cho biểu thức: P =

 x
x3  8 x 2  2 x  4  1
x 2  3x  2

 :
 3
.
.
2
x  4  x  2 x2  x  1
 x  2 x 8

a) Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức P.
b) Tìm các giá trị của x để P > 0
Bài 5: (3,0 điểm)
Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 8cm, AD = 6cm; gọi H là hình chiếu của A
trên BD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của DH, BC.
a) Tính diện tích tứ giác ABCH.
b) Chứng minh: AM  MN
HẾT
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THCS

QUẬN NGŨ HÀNH SƠN

NĂM HỌC 2010-2011

MÔN THI: TOÁN

LỚP 8

Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)
Bài

HƯỚNG DẪN CHẤM
Nội dung

Câu
( x+4)( x2 +
Câu a
1,0đ

Bài 1:
2,0đ

1

( 2x + 1)( 2x2 + x – 3) = 0
2

x = - 0,5
2x2 + x – 3 = ( x -1)(2x + 3)
x = 1 ; x = - 1,5
x+

Câu b
1,0đ

Bài 2:
2,0 đ

Câu a
1,25đ

Câu b
0,75đ

Bài 3:
1,0đ

Câu a
1,25đ
Bài 4:
2,0đ

Câu b
0,75đ

1
1
x – 1,5) = (3-x )(x2 +
x – 1,5)
2
2

1
x2  1
2 
 2 ; ĐK : x 0
x
x

+ x > 0 ; x2 +1 < 2x  (x – 1)2 < 0 loại
+ x < 0 ; x2 +1 > 2x  (x – 1)2 > 0 với mọi x < 0
Kết luận : x < 0

Điểm
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

x 16  1 ( x  1)( x  1)( x 2  1)( x 4  1)( x 8  1)

0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,5đ

( x  1)( x  1)( x 2  1)( x 4  1)( x 8  1)
x 16  1
=
( x  1)( x 2  1)( x 4  1)( x 8  1)
( x  1)( x 2  1)( x 4  1)( x 8  1)

0,5đ

= x-1
kết quả 2010
(x + 3y)3 - 6(x + 3y)2 +12(x + 3y) - 8 = -27
(x + 3y - 2)3 = -27
 x + 3y - 2 = -3  x + 3y = -1
Đặt AM = a ; MB = b  (a+b)2 = 502
(a – b)2  0  a2 -2ab +b2  0  a2 + b2  2ab
2(a2 + b2)  (a + b )2 = 502
 a2 + b2 ...
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THCS
QUẬN NGŨ HÀNH SƠN NĂM HỌC 2010 -2011
MÔN THI: TOÁN - LỚP 8
Thời gian: 150 phút (không tính thời gian giao đề)
(Đề gồm có 01 trang)
Bài 1: (2,0 điểm)
a) Giải phương trình: (x + 4)( x
2
+
2
1
x – 1,5) = (3 - x )(x
2
+
2
1
x – 1,5)
b) Giải bất phương trình: x +
x
1
< 2
Bài 2: (2,0 điểm)
a) Tính giá trị của biểu thức sau:
)1)(1)(1)(1(
1
842
16
xxxx
x
; với x = 2011
b) Cho (x + 3y)
3
- 6(x + 3y)
2
+12(x + 3y) = -19
Tính giá trị của biểu thức x + 3y
Bài 3: (1,0 điểm)
Bài 4: (2,0 điểm)
Cho biểu thức: P =
2
1
:
4
42
.
8
8
2
2
2
3
3
xx
xx
x
x
x
x
.
1
23
2
2
xx
xx
a) Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức P.
b) Tìm các giá trị của x để P > 0
Bài 5: (3,0 điểm)
Cho nh chữ nhật ABCD có AB = 8cm, AD = 6cm; gọi H là hình chiếu của A
trên BD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của DH, BC.
a) Tính diện tích tứ giác ABCH.
b) Chứng minh: AM
MN
HẾT
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THCS
Một trường học được xây dựng trên khu đất nh chữ
nhật ABCD AB = 50m; BC = 200m. phía chiều
rộng AB tiếp giáp đường chính, người ta sử dụng hai
đất hình vuông AMEH, BMIK để xây dựng phòng làm
việc nhà để xe. Diện tích còn lại để xây phòng học
các công trình khác (hình vẽ). nh diện tích lớn nhất còn
lại để xây phòng học và các công trình khác.
B
M
K
A
H
D
C
E
I
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 8 THCS Quận Ngũ Hành Sơn năm 2010 - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 8 THCS Quận Ngũ Hành Sơn năm 2010 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 8 THCS Quận Ngũ Hành Sơn năm 2010 9 10 852