Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 8 THCS Quận Ngũ Hành Sơn năm 2012-2013

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 321 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẬN NGŨ HÀNH SƠN

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI
NĂM HỌC 2012-2013

ĐỀ CHÍNH THỨC

MÔN THI: TOÁN - LỚP 8
Thời gian: 150 phút (không tính thời gian giao ñề)
Bài 1: (1,50 ñiểm)

2a + 1
thành hiệu hai bình phương.
a (a + 1) 2
2.1 + 1
2.2 + 1
2.3 + 1
2.2012 + 1
b./ Cho M = 2 2 + 2
+ 2
+ ..... +
2
2
(1 + 1) (2 + 2) (3 + 3)
(20122 + 2012) 2

a./ Hãy viết biểu thức sau :

2

Chứng minh rằng M < 1
Bài 2: (2,00 ñiểm)
a./ Chứng minh rằng n3 – 28n chia hết cho 48 với mọi n là số nguyên chẳn
x 2 + 3x + 7 3x + 2
=
x 2 + 5 x − 6 x + 15
x
1   1
2 
Bài 3: (2,50 ñiểm) Cho biểu thức P = 
+ 2
+ 2 
:
 x −1 x − x   x + 1 x −1 

b./ Giải phương trình sau:

a./ Rút gọn biểu thức P.
b./ Tìm các giá trị của x ñể P > -1
c./ Giải phương trình P = 2
Bài 4: (1,00 ñiểm).
Cho a > 0 ; b > 0 và a2 + b2 = 10; Tìm giá trị nhỏ nhất của Q =

1 1
+
a 2 b2

Bài 5: (3,00 ñiểm)
Cho tam giác ABC có AB = 2a; AC = 3a; BC = 4a. Đường phân giác AD và
BE cắt nhau tại I. Gọi M là trung ñiểm của AC, G là trọng tâm tam giác ABC.
a./ Tính ñộ dài ñoạn thẳng BD theo a.
b./ Chứng minh IG // AC
c./ Tính tỉ số diện tích của tứ giác EIGM và ∆ ABC
HẾT

Trần Văn Hồng Phòng GD&ĐT

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẬN NGŨ HÀNH SƠN

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THCS
NĂM HỌC 2012-2013

MÔN THI: TOÁN - LỚP 8
HƯỚNG DẪN CHẤM
Bài

Câu

Điểm

Nội dung
a + 2a + 1 − a
2a + 1
=
2
a 2 (a + 1) 2
a (a + 1)
2

2

0,25ñ

2

Câu a
0,75ñ

=

(a + 1) 2 − a 2
a 2 ( a + 1) 2

0,25ñ

(a + 1)2 − a 2  1   1 
=   −

a 2 (a + 1) 2
 a   a +1
2a + 1
1
1
= 2−
2
2
(a + a)
a (a + 1) 2
1
1 1 1 1
1
1
1
M = 1 − 2 + 2 − 2 + 2 − 2 +.....+
= 1−
−
2
2
2
2 3 3 4
2012 2013
20132
20132 − 1
=
<1; M<1
20132
3
3
3
n = 2k , với k là số nguyên; n – 28n = (2k) – 28(2k) = 8k – 56k
2
2
= 8k ( k – 7) = 8k( k – 1 –6 )
= 8k(k2-1) – 48k = 8k(k-1)(k+1) – 48k
k(k-1)(k+1) là tích ba số nguyên liên tiếp trong ñó có một số chia hết
cho 2; một số chia hết cho 3, nên k(k-1)(k+1) chia hết 6;
8k(k-1)(k+1) – 48k chia hết cho 48 và Kết luận
Điều kiện xác ñịnh : x ≠ -15; x ≠ 1; x ≠ -6
2

Bài 1
1,50ñ
Câu b
0,75ñ

Câu a
1,00ñ

2

x + 3 x + 7 3 x + 2 x + 3 x + 7 + 3 x + 2 x + 6 x + 9 ( x + 3)
= 2
=
=
=
x 2 + 5 x − 6 x + 15
x + 5 x − 6 + x + 15 x 2 + 6 x + 9 ( x + 3) 2
2

Bài 2
2,00ñ
Câu b
1,00ñ

2

2

0,25ñ
0,25ñ
0,25ñ
0,25ñ
0,25ñ
0,25ñ
0,25ñ
0,25ñ
0,25ñ

2

Thay x = -3 vào phương trình và kết luận nghiệm của phương
trình
Với x ≠ -3 ta có:

x 2 + 3x + 7 3x + 2 ( x + 3)
=
= 1 ⇔ 3x + 2 = x +15 ⇔ x = 13/2(t/h)
=
x 2 + 5 x − 6 x + 15 ( x + 3)2

0,2...
Trn Văn Hng Phòng GD&ĐT
PHÒNG GIÁO DC VÀ ĐÀO TO KÌ THI CHN HC SINH GII
QUN NGŨ HÀNH SƠN NĂM HC 2012-2013
MÔN THI: TOÁN - LP 8
Thi gian: 150 phút (không tính thi gian giao ñề)
Bài 1: (1,50 ñim)
a./ Hãy viết biu thc sau :
2 2
2 1
( 1)
a
a a
+
+
thành hiu hai bình phương.
b./ Cho M =
2 2 2 2 2 2 2 2
2.1 1 2.2 1 2.3 1 2.2012 1
.....
(1 1) (2 2) (3 3) (2012 2012)
+ + + +
+ + + +
+ + + +
Chng minh rng M < 1
Bài 2: (2,00 ñim)
a./ Chng minh rng n
3
– 28n chia hết cho 48 vi mi n là s nguyên chn
b./ Gii phương trình sau:
2
2
x x x
x x x
+ + +
=
+ +
Bài 3: (2,50 ñim) Cho biu thc P =
2 2
1 1 2
:
1 1 1
x
x x x x x
+ +
+
a./ Rút gn biu thc P.
b./ Tìm các giá tr ca x ñể P > -1
c./ Gii phương trình
P
= 2
Bài 4: (1,00 ñim).
Cho a > 0 ; b > 0 và a
2
+ b
2
= 10; Tìm giá tr nh nht ca Q =
2 2
1 1
a b
+
Bài 5: (3,00 ñim)
Cho tam giác ABC có AB = 2a; AC = 3a; BC = 4a. Đường phân giác AD và
BE ct nhau ti I. Gi M là trung ñim ca AC, G là trng tâm tam giác ABC.
a./ Tính ñộ dài ñon thng BD theo a.
b./ Chng minh IG // AC
c./ Tính t s din tích ca t giác EIGM và
ABC
HT
ĐỀ CHÍNH THC
Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 8 THCS Quận Ngũ Hành Sơn năm 2012-2013 - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 8 THCS Quận Ngũ Hành Sơn năm 2012-2013 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 8 THCS Quận Ngũ Hành Sơn năm 2012-2013 9 10 82