Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi Môn Toán lớp 9 cấp huyện

Được đăng lên bởi hoangviet2007
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 698 lần   |   Lượt tải: 2 lần
§ç V¨n L©m - Gi¸o viªn tr−êng THCS TT T©n Uyªn
Tr−êng THCS TT T©n Uyªn
§¸p ¸n kú thi HSG cÊp huyÖn
N¨m häc: 2008 - 2009
Chó ý: §¸p ¸n chØ mang tÝnh tham kh¶o
C©u1. Cho biÓu thøc: A =
3
3
6x 4 3x 1 3 3x
3x
3x 2 3x 4 1 3x
3 3x 8
+ +
+ + +
a, Rót gän biÓu thøc A
+) §KX§:
3
x 0
3x 0
4
x
3 3x 8 0
3
+) A =
3
6x 4 3x 1 3 3x 3x 3x
.
( 3x 2)(3x 2 3x 4) 3x 2 3x 4 1 3x
+ +
+ + + + +
=
( )( )
6x 4 3x 2 3x 1 3x 3x 3x 3x
.
1 3x
3x 2 3x 2 3x 4
+ + +
+
+ +
=
( )( )
.
1 3x
3x 2 3x 2 3x 4
+ +
+
+ +
=
1 ( 3x 1)(3x 1)
.
3x 2 1 3x
+
=
(
)
(
)
(
)
3x 1 3x 1 3x 1
1
.
3x 2 3x 1
+
+
=
(
)
2
3x 1
3x 2
b, A =
(
)
2
3x 1
3x 2
=
(
)
2
2
( 3x 2) 1
( 3x 2) 2( 3x 2) 1 1
3x
3x 2 3x 2 3x 2
+
+ +
= = +
A
Z khi
3x 1
¦(1)
x 3
3x 2 1
1
x
3x 2 1
3
=
=
=
=
C©u2
. 1. Víi n ch½n CMR: A = 20
n
+ 16
n
- 3
n
- 1
323. V× n ch½n
n = 2k (k
N
*
)
Do 323 = 17.19 vµ (17; 19) = 1
A
323
A
17 vµ A
19
+) Chøng minh A
17. ThËt vËy A = 400
k
+ 256
k
+ 9
k
- 1
9
k
+ 1
k
- 9
k
- 1(mod 17)
0 (mod 17)
A
17
+) Chøng minh A
19. ThËt vËy A = 400
k
+ 256
k
+ 9
k
- 1
1
k
+ 9
k
- 9
k
- 1(mod 19)
0 (mod 19)
A
19
A
17.19
A
323 hay 20
n
+ 16
n
- 3
n
- 1
323 (víi n ch½n)
2. Ta cã: (n + 5)(n + 6) = n
2
+ 11n +30
6n
6(n
2
+ 11n +30)
6n
6n(n + 11) + 180
6n
180
6n
30
n
n
¦(30) = {1; 2; 3; 5; 6; 10;15;30}
+) Thö l¹i: n = 1; 3; 10; 30 tho¶ mn ®iÒu kiÖn bµi to¸n
C©u3
. T×m gi¸ trÞ lín nhÊt vµ nhá nhÊt cña: y = 3
x 1
+ 4
5 x
víi (1
x
5)
a,
¸
p dông bÊt ®¼ng thøc Bunhiac«pxki ta cã y
2
= (3
x 1
+ 4
5 x
)
2
(3
2
+4
2
)[(
x 1
)
2
+(
5 x
)
2
]
y
2
25(x - 1 + 5 - x) = 5
2
.2
2
y
10
Max y
=10 khi
x 1 5 x
3 4
= x =
61
25
b, X¸c ®Þnh gi¸ trÞ nhá nhÊt: y
2
= 9(x - 1) +16(5 -x) + 24
(x 1)(5 x)
= 71 - 7x +24
(x 1)(5 x)
mÆt kh¸c: 1
x
5
- 35
- 7x
-7
71 - 35
71 - 7x
71 - 7 (do
(x 1)(5 x)
0)
71 - 35
71 - 7x +24
(x 1)(5 x)
71 - 7 +71 - 7x +24
(x 1)(5 x)
y
2
71 - 35 = 36
y
6
VËy
Min y
= 6 khi x = 5
C©u4
. 1. Gi¶i hÖ ph−¬ng tr×nh:
2 2 2
x y xy 2 3 2 x y xy 2 3 2
x y 6 (x y) 2xy 6
+ + = + + + = +
+ = + =
§Æt S = x +y, P = xy (S
2
4P)
Đề thi học sinh giỏi Môn Toán lớp 9 cấp huyện - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi Môn Toán lớp 9 cấp huyện - Người đăng: hoangviet2007
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi Môn Toán lớp 9 cấp huyện 9 10 509