Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi Môn Toán lớp 9 cấp Tỉnh

Được đăng lên bởi hoangviet2007
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 712 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§ç V¨n L©m - Gi¸o viªn tr−êng THCS ThÞ TrÊn T©n Uyªn
Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o lai ch©u
(§Ò thi gåm 01 trang)
kú thi chän häc sinh giái cÊp tØnh
n¨m häc: 2008 - 2009
m«n: to¸n - líp 9 cÊp THCS
Thêi gian lµm bµi: 150 phót
(kh«ng tÝnh thêi gian giao ®Ò)
C©u 1:
Cho ph−¬ng tr×nh: (m + 1)x
2
- (2m + 3)x + 2 = 0 (m lµ tham sè) (*)
1, Gi¶i ph−¬ng tr×nh víi m =
3
2
2, T×m m ®Ó ph−¬ng tr×nh cã hai nghiÖm soa cho nghiÖm nµy gÊp 4 lÇn nghiÖm kia.
3, T×m m ®Ó ph−¬ng tr×nh cã Ýt nhÊt mét nghiÖm ©m.
C©u 2.
1, CMR nÕu a; b; c
Z vµ a + b + c
8 th× (a + b)(b + c)(a + c) - 3abc
8
2, Trong mét cuéc häp 6 ng−êi, biÕt r»ng 3 ng−êi bÊt Ýt nhÊt hai ng−êi quen nhau.
CMR trong 6 ng−êi ®ã lu«n t×m ®−îc nhãm 3 ng−êi tho¶ mn ®«i mét quen nhau.
C©u 3.
1. TÝnh A = 542009x
3
víi x =
3 3
10 6 3 10 6 3
+ +
2. T×m tÊt c¸c sè x, y, z nguyªn d−¬ng tho¶ mn x < y < z biÕt r»ng chóng tho¶ mn ph−¬ng
tr×nh: xyz + xy + yz + x + y + z = 2009
C©u 4.
1. Cho h×nh thang ABCD cã gãc A, D vu«ng, AC
BD t¹i H, biÕt AH = 3cm; AB = 5cm
a, CMR
2 2 2
1 1 1
AD AC BD
= +
b, TÝnh AD vµ diÖn tÝch ABCD
2. H×nh thoi ABCD ®é dµi c¹nh lµ a, Gäi R
1
, R
2
lÇn l−ît b¸n kÝnh ®−êng trßn ngo¹i tiÕp
c¸c tam gi¸c ABC vµ ABC. Chøng minh r»ng:
1 2
1 1 4
R R a
+ =
®Ò chÝnh thøc
Đề thi học sinh giỏi Môn Toán lớp 9 cấp Tỉnh - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi Môn Toán lớp 9 cấp Tỉnh - Người đăng: hoangviet2007
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi Môn Toán lớp 9 cấp Tỉnh 9 10 334