Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi Môn Toán lớp 9 cấp Tỉnh

Được đăng lên bởi hoangviet2007
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 519 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHONGGIAo DUCVA EAO TAo VINH

on rcrAo sAr cffAr LTIoNG- NAvrHoc z0lz-20r3

I

M6n To6n I6p 9 - Thdi gian lim bdri:90 phrit

Blril: (2diAm)
(?t-5't,-A

a. GiAi hQphuong trinh : { "'" :"
Ix-5Y=3
'l'im
b.
diOuki6n
'^x6c dinh vh rut son bi6uthfc:

1

r\

+').

A

(**Ji Sfi-,t; )
+11

:

|

_ t

IJx+1

i t _

](."|x-I

)

Blri 2: Q diAm)

Chophuongtrinh: (2m - D; - 2mx+ 1 : 0
a. Gi6i phucrngtrinh vfi m: 2
b. Tim gi6 tr! ctra m d0 phucng trinh c6 2 nghiQmphAn bi6t.

, '

c. Tim.gi6 tr! ctram dOphuong,trinhc6 nghiQm thuQckho6ng(-1,0)
Bii 3: (2 diam)
Tinh diQntich hinh chfr nh$t nOi ti6p ducrngtrdn tdm O c6 bdn kinh bing 5cm. Bi6t
J
r . l
r \ .
rdng chi6u dai vd chi6u rQngcria hinh chfr nhdt do hcrnk6m nhau 2cm.
Blri 4: Q diem)
Cho-3di6m A, C, B thdng hdng (C nim gifia A,B). TrOnqr)ngmQtntra mflt phing bcr
^

li duongth[ng AB vE hai tia Ax, By vu6ngg6c v6i AB, ldy di6mI thuQctia Ax. Tia
vudngg6cv6i CI tpi C ctttiaBy tpi K. Eulng trdn dulng kinh IC cdtIK tai P.
a. Chimg.minhtf gi6c CPKB nQiti6p.
b. Chrmgminh tam gi6cAPB vu6ng.
c. Gi6 sirA, B, I cOAinfr.ka" dinh vi tri criadi6mC saocho diQntich tri gi6cABKI
lcmnhat.
r \

a

\

, t

3

-

r

, :

^

n

!

Uet

PHONG GIAO DUC VA DAO TAO THANH PHO VINH

rV rnr xHAo sAr cHAr LTIQNGD4I TRANAwIHec z0r2-20r3
OAttti m6n: Ngfr vin, l6p 9
Thdi eian: 90 phft (kh6nekOphatd€)
Cffu 1 (2 di6m):
Hdy cho bi6t nhfing tu ngt in dpm la thenh phAngi trong c6c"cAusau:
a/ Anh quay lpi nhin con vira khe khd ldc ddu vira cudi. C6 lC vi kh6 tAm d€n
n5i kh6ng kh6c dugc n6n anh phAicudi vay th6i.
(l.{guydnQuangS6ng-Chi1c tuqc ngd)
b/ Trli oi, chi cdn c6 ndm phrit!
. (.{euV6nThdnhLong .Ldng ld Sa Pa)
c/ Niy, b6c c6 bitit mAy h6m nay sirngn6 ben d dAumd ngher6t th6 kh6ng?
(Kim Ldn - Ldng)
.
d/Lic di, dira con g6i dAuldng iria,anh- vi ciing li dr?acon duy nh6t cfra,
-l
anh, chuaddy mQttu6i.
'
(Nguy6n QuangSattg-Chi6c laqc ngd)
C6u2(3di6m):
:
:-,
.
Vi6t mQtdopn vdn ngdn (khoang I0-L2 cAu)phdn tfch hinh 6,:rhtho sau:
"C6 d6m mdy mira h4
Vdt nria minh sangthu"
( Htu Thinh - Sangthu)
CAu 3 (5 tli6m):
rd phdn tich tinh huting chinh trong truyQnngin "Ldng" cua
Hay
"e"
nhi vdn Kim Ldn./.
HCt.

...
PHONG GIAo
DUC VA
EAO
TAo
VINH
on
rcrAo
sAr cffAr
LTIoNG
-
NAvr
Hoc z0lz-20r3
I
M6n To6n I6p
9
-
Thdi
gian
lim
bdri: 90
phrit
Blril:
(2diAm)
(?t-5't,-A
a.
GiAi
hQ
phuong
trinh :
{
"'"
:"
Ix-5Y=3
1 r\ +').
b.
'l'im
diOu
ki6n x6c dinh
vh
rut son
b
'^
(**Ji
Sfi-,t;
A
:
|
_t
it _
IJx+1
](."|x-I
Blri 2:
Q
diAm)
Cho
phuong
trinh:
(2m
-
D;
-
2mx
+
1
:
0
a.
Gi6i
phucrng
trinh vfi
m: 2
b. Tim
gi6
tr! ctra
m d0
phucng
trinh
c6 2 nghiQm
phAn
bi6t.
,
'
c. Tim.gi6 tr! ctra
m dO
phuong,trinh c6 nghiQm thuQc
kho6ng
(-1,0)
Bii
3:
(2
diam)
Tinh diQn tich hinh chfr
nh$t nOi ti6p
ducrng trdn tdm O
c6
bdn
kinh
bing 5cm.
Bi6t
J
r.l r\.
rdng chi6u dai
vd chi6u rQng cria
hinh chfr
nhdt do hcrn k6m nhau
2cm.
Blri 4:
Q
diem)
Cho-3
di6m
A,
C,
B thdng
hdng
(C
nim
gifia
A,B). TrOn qr)ng
mQt ntra mflt
phing
bcr
r\ a
\
,t
3 -
r ,: ^ n
^
!
li
duong th[ng AB
vE hai tia
Ax, By vu6ng
g6c
v6i AB,
ldy di6m I thuQc tia
Ax. Tia
vudng
g6c
v6i CI tpi C ctttiaBy
tpi
K. Eulng
trdn
dulng
kinh IC cdt IK tai
P.
a.
Chimg.minh
tf
gi6c
CPKB
nQi ti6p.
b.
Chrmg
minh
tam
gi6c
APB
vu6ng.
c.
Gi6
sir A,
B, I cO Ainfr.
ka"
dinh
vi tri
cria di6m C
sao
cho diQn tich tri
gi6c
ABKI
lcm nhat.
i6u
thfc:
)
+11
)
Uet
Đề thi học sinh giỏi Môn Toán lớp 9 cấp Tỉnh - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi Môn Toán lớp 9 cấp Tỉnh - Người đăng: hoangviet2007
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi Môn Toán lớp 9 cấp Tỉnh 9 10 281