Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi Môn Toán lớp 9 cấp Tỉnh 20092010

Được đăng lên bởi hoangviet2007
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 683 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§ç V¨n L©m - Tr−êng THCS TT T©n Uyªn - Lai Ch©u
Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o lai ch©u
(§Ò thi gåm 01 trang)
kú thi chän häc sinh giái cÊp tØnh
n¨m häc: 2009 - 2010
m«n: to¸n - líp 9 cÊp THCS
Thêi gian lµm bµi: 150 phót
(kh«ng tÝnh thêi gian giao ®Ò)
C©u I. (3,0 ®iÓm)
Cho ph−¬ng tr×nh: x
2
- 2(m + 1)x + 4m - 5 = 0 (m lµ tham sè thùc)
1. T×m m ®Ó ph−¬ng tr×nh ® cho cã hai nghiÖm tr¸i dÊu tho¶ mn gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña nghiÖm
d−¬ng nhá h¬n gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña nghiÖm ©m.
2. T×m sè nguyªn m ®Ó ph−¬ng tr×nh cã 2 nghiÖm x
1
, x
2
lµ c¸c sè nguyªn.
C©u II. (4,0 ®iÓm)
1. Cho ph−¬ng tr×nh: x
4
- 17x
2
+ 4 = 0
Chøng minh r»ng ph−¬ng tr×nh ® cho cã 4 nghiÖm ph©n biÖt. Gäi 4 nghiÖm ®ã lÇn l−ît lµ x
1
,
x
2
, x
3
, x
4
. Hy tÝnh chÝnh x¸c gi¸ trÞ cña biÓu thøc P =
6
1
x
+
6
2
x
+
6
3
x
+
6
4
x
2. Rót gän biÓu thøc: P =
3 2 1001 1002 9025 24 1001 1001
+ + +
C©u III. (5,0 ®iÓm)
1. Gi¶i ph−¬ng tr×nh:
3
x 4 5 x 3
+ + =
2. Cã 7 cæ ®«ng (ng−êi hoÆc tæ chøc gãp vèn) cña mét c«ng ty Cæ phÇn A n¾m gi÷ tæng sè 100
cæ phÇn (sè vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty ®−îc chia nhá thµnh c¸c phÇn b»ng nhau gäi lµ cæ phÇn), sè cæ
phÇn cña 7 cæ ®«ng nµy ®Òu kh¸c nhau. Chøng minh r»ng lu«n t×m ®−îc nhãm 3 cæ ®«ng trong 7 cæ
®«ng nªu trªn mµ tæng sè cæ phÇn cña nhãm nµy n¾m gi÷ trong trong C«ng ty cæ phÇn A Ýt nhÊt lµ 50
cæ phÇn.
C©u IV. (6,0 ®iÓm)
Cho ®−êng trßn (O; r) néi tiÕp trong tam gi¸c ABC vµ tiÕp xóc víi BC t¹i D. Dùng ®−êng kÝnh
DE cña ®−êng trßn (O; r). TiÕp tuyÕn víi ®−êng trßn (O; r) t¹i E c¾t c¸c c¹nh AB vµ AC theo thø tù t¹i
H vµ K, ®−êng AE c¾t c¹nh BC t¹i M. Chøng minh r»ng:
1.
KOC
= 90
0
2. EK.CD = HE.BD = r
2
3. BD = CM
C©u V. (2,0 ®iÓm)
Cho x, y lµ c¸c sè thùc kh«ng ©m thay ®æi tho¶ mn x
3
+ y
3
= 2
Hy t×m gi¸ trÞ lín nhÊt cña biÓu thøc: P = x + y
-------------------HÕT--------------------
Hä vµ tªn thÝ sinh:…………………………………….. Sè b¸o danh:…………………
®Ò chÝnh thøc
Đề thi học sinh giỏi Môn Toán lớp 9 cấp Tỉnh 20092010 - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi Môn Toán lớp 9 cấp Tỉnh 20092010 - Người đăng: hoangviet2007
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi Môn Toán lớp 9 cấp Tỉnh 20092010 9 10 100