Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi Môn Toán lớp 9 cấp Tỉnh

Được đăng lên bởi hoangviet2007
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 925 lần   |   Lượt tải: 2 lần
§ç V¨n L©m - Tr−êng THCS TT T©n Uyªn
Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o lai ch©u
(§Ò thi gåm 01 trang)
kú thi chän häc sinh giái cÊp tØnh
n¨m häc 2011
m«n: to¸n - líp 9 cÊp THCS
Thêi gian lµm bµi: 150 phót
(kh«ng tÝnh thêi gian giao ®Ò)
C©u 1: (4 §iÓm)
a, Chøng minh r»ng sè tù nhiªn
abcd
chia hªt cho 11 nÕu
ab cd
+
chia hÕt cho 11
b, Chøng minh (5
20
-1) chia hÕt cho (5
5
-1)
c, T×m nghiÖm nguyªn vµ nghiÖm nguyªn d−¬ng cña ph−¬ng tr×nh: 7x + 23y = 120
C©u 2: (3 ®iÓm)
a, Thùc hiÖn phÐp tÝnh sau: A =
3 3
1 1
2 2
3 3
1 1 1 1
2 2
+
+
+ +
b, Rót gän biÓu thøc sau:
2010 2011 2 2010
+
c, Kh«ng khai ph−¬ng hy so s¸nh:
2009
+
vµ 2
2010
C©u 3: (5 ®iÓm)
1, Cho x + y = 1 t×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc: Q = x
3
+ y
3
+ xy
2, Cho ph−¬ng tr×nh: x
2
+ 6x + 6m - m
2
= 0 (Víi m lµ tham sè)
a, T×m m ®Ó ph−¬ng tr×nh cã hai nghiÖm cïng dÊu.
b, T×m m ®Ó ph−¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt x
1
; x
2
sao cho: x
1
= x
2
3
- 8x
2
.
C©u 4: (4 ®iÓm)
Cho ®−êng trßn t©m (O) b¸n kÝnh R, A lµ mét ®iÓm cè ®Þnh trªn (O). KÎ tia Ax
tiÕp xóc víi (O) t¹i A. LÊy ®iÓm M trªn tia Ax (M A). KÎ tiÕp tuyÕn MB víi (O), B lµ
tiÕp ®iÓm. Gäi I lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng MA, K lµ giao ®iÓm thø hai cña BI vµ
®−êng trßn (O). Nèi m víi K.
a, Chøng minh c¸c tam gi¸c IAK vµ IBA ®ång d¹ng víi nhau.
b, Chøng minh gãc IMK vµ gãc IBM b»ng nhau
c, Gäi H lµ trùc t©m cña tam gi¸c MAB. Khi ®iÓm M di ®éng trªn tia Ax th× ®iÓm
H ch¹y trªn h×nh nµo?
C©u 5: (4 ®iÓm)
1, Cho tam gi¸c ABC cã ba gãc ®Òu nhän, cã c¸c ®−êng cao AA', BB', CC', ®ång
quy t¹i H. Chøng minh r»ng:
AH BH CH
6
A'H B'H C'H
+ +
2, Cho h×nh thang ABCD (AB//CD), Mét ®−êng th¼ng qua giao ®iÓm I cña hai
®−êng chÐo vµ song song víi hai ®¸y c¾t BC t¹i J. Chøng minh r»ng:
1 1 1
AB CD IJ
+ =
HÕt
®Ò chÝnh thøc
Đề thi học sinh giỏi Môn Toán lớp 9 cấp Tỉnh - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi Môn Toán lớp 9 cấp Tỉnh - Người đăng: hoangviet2007
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi Môn Toán lớp 9 cấp Tỉnh 9 10 640