Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi Môn Vật Lý lớp 9

Được đăng lên bởi hoangviet2007
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 747 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KHÁNH HÒA

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2009-2010
Môn : VẬT LÝ THCS (Bảng A)
Thời gian làm bài : 150 phút (không kể thời gian giao đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC

Bài 1 : (4,00 điểm)
Trên một đường thẳng có ba người chuyển động, một người đi xe máy, một người đi xe đạp và một
người đi bộ; người đi bộ ở giữa hai người kia. Ở thời điểm ban đầu, khoảng cách giữa người đi bộ và
người đi xe đạp nhỏ hơn khoảng cách giữa người đi bộ và người đi xe máy hai lần. Người đi xe máy và
người đi xe đạp đi ngược chiều nhau với vận tốc lần lượt là 60 km/h và 20 km/h. Biết rằng cả ba người
gặp nhau tại cùng một thời điểm.
Xác định hướng chuyển động và vận tốc của người đi bộ; hãy giải bài toán bằng hai cách (lập phương
trình và vẽ đồ thị).
Bài 2 : (3,00 điểm)
Dùng một ca múc nước ở thùng chứa nước A có nhiệt độ tA = 20 0C và ở thùng chứa nước B có nhiệt độ
tB = 80 0C rồi đổ vào thùng chứa nước C. Biết rằng trước khi đổ, trong thùng chứa nước C đã có sẵn một
lượng nước ở nhiệt độ tC = 40 0C và bằng tổng số ca nước vừa đổ thêm vào nó. Tính số ca nước phải
múc ở mỗi thùng A và B để có nhiệt độ nước ở thùng C là 50 0C. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi
trường, với bình chứa và ca múc nước.
Bài 3 : (5,00 điểm)
Cho mạch điện như hình vẽ 1. Các điện trở trong mạch đều giống nhau và bằng r. Bỏ qua điện trở của
các ampe kế và dây nối. Đặt vào A và B một hiệu điện thế U thì thấy ampe kế A chỉ I = 4,45 A.
a) Tìm số chỉ của ampe kế A0 và A1.
b) Cho r = 1  , tìm công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB và xác định điện trở của đoạn mạch AB.
U

U

U

U

U

U

A

B

a

A1

b

c

A

A0
Hình 1

e

d

Bài 4 : (5,00 điểm)
Hai vật nhỏ A1B1 và A2B2 giống nhau, đặt song song với nhau và cách nhau 45 cm. Đặt một thấu kính
hội tụ vào trong khoảng giữa hai vật sao cho trục chính vuông góc với các vật. Khi dịch chuyển thấu
kính thì thấy có hai vị trí của thấu kính cách nhau là 15 cm cùng cho hai ảnh : một ảnh thật và một ảnh
ảo, trong đó ảnh ảo cao gấp hai lần ảnh thật.
Tìm tiêu cự của thấu kính (không dùng công thức thấu kính).
U

U

Bài 5 : (3,00 điểm)
Xác định khối lượng riêng của dầu hỏa bằng phương pháp thực nghiệm với các dụng cụ gồm : Một ống
thủy tinh rỗng hình chữ U, một cốc đựng nước nguyên chất, một cốc đựng dầu hỏa và một thước dài có
độ chia nhỏ nhất đến mm.
U

U

---------Hết ----------

HƯỚNG DẪN CHẤM HSG THCS (Bảng A)
Môn VẬT LÝ, năm học 2009-2010
Bài 1 : (4,00 điểm)
a) 2,00đ
Giải bằng lập phương trình :
A
B
C
Gọi vị trí của người đi xe đạp,
xe
đi
xe
đi bộ và xe ...
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO K THI CHN HC SINH GII CP TNH
KHÁNH HÒA NĂM HC 2009-2010
Môn : VT LÝ THCS (Bng A)
Thi gian làm bài : 150 phút (không k thi gian giao đề)
ĐỀ CHÍNH THC
UBài 1U : (4,00 đim)
Trên mt đường thng có ba người chuyn động, mt người đi xe máy, mt người đi xe đạp và mt
người đi b; người đi b gia hai người kia. thi đim ban đầu, khong cách gia người đi b
người đi xe đạp nh hơn khong cách gia người đi b và người đi xe máy hai ln. Người đi xe máy và
người đi xe đạp đi ngược chiu nhau vi vn tc ln lượt là 60 km/h và 20 km/h. Biết rng c ba người
gp nhau ti cùng mt thi đim.
Xác định hướng chuyn động và vn tc ca người đi b; hãy gii bài toán bng hai cách (lp phương
trình và v đồ th).
UBài 2U : (3,00 đim)
Dùng mt ca múc nước thùng cha nước A có nhit độ t
A
= 20
0
C và thùng cha nước B có nhit độ
t
B
= 80
0
C ri đổ vào thùng cha nước C. Biết rng trước khi đổ, trong thùng cha nước C đã có sn mt
lượng nước nhit độ t
C
= 40
0
C và bng tng s ca nước va đổ thêm vào nó. Tính s ca nước phi
múc mi thùng A và B để có nhit độ nước thùng C là 50
0
C. B qua s trao đổi nhit vi môi
trường, vi bình cha và ca múc nước.
UBài 3U : (5,00 đim)
Cho mch đin như hình v 1. Các đin tr trong mch đều ging nhau và bng r. B qua đin tr ca
các ampe kế và dây ni. Đặt vào A và B mt hiu đin thế U thì thy ampe kế A ch I = 4,45 A.
a) Tìm s ch ca ampe kế A
0
và A
1
.
b) Cho r = 1 , tìm công sut tiêu th ca đon mch AB và xác định đin tr ca đon mch AB.
Hình 1
UBài 4U : (5,00 đim)
Hai vt nh A
1
B
1
và A
2
B
2
ging nhau, đặt song song vi nhau và cách nhau 45 cm. Đặt mt thu kính
hi t vào trong khong gia hai vt sao cho trc chính vuông góc vi các vt. Khi dch chuyn thu
kính thì thy có hai v trí ca thu kính cách nhau là 15 cm cùng cho hai nh : mt nh tht và mt nh
o, trong đó nh o cao gp hai ln nh tht.
Tìm tiêu c ca thu kính (không dùng công thc thu kính).
UBài 5U : (3,00 đim)
Xác định khi lượng riêng ca du ha bng phương pháp thc nghim vi các dng c gm : Mt ng
thy tinh rng hình ch U, mt cc đựng nước nguyên cht, mt cc đựng du ha và mt thước dài có
độ chia nh nht đến mm.
---------Hết ----------
A
a b c
A
0
A
A
1
B
e
d
Đề thi học sinh giỏi Môn Vật Lý lớp 9 - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi Môn Vật Lý lớp 9 - Người đăng: hoangviet2007
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi Môn Vật Lý lớp 9 9 10 195