Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi Môn Vật Lý lớp 9

Được đăng lên bởi hoangviet2007
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1105 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KHÁNH HÒA

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2009-2010
Môn : VẬT LÝ THCS (Bảng B)
Thời gian làm bài : 150 phút (không kể thời gian giao đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC

Bài 1 : (4,00 điểm)
An và Hòa cùng khởi hành từ Thành phố Huế đến Đà Nẵng trên quãng đường dài 120km. An đi
xe máy với vận tốc 45km/h; Hòa đi ôtô và khởi hành sau An là 30 phút với vận tốc 60km/h.
a) Hỏi Hòa phải đi mất bao nhiêu thời gian để đuổi kịp An ?
b) Khi gặp nhau, Hòa và An cách Đà Nẵng bao nhiêu km ?
c) Sau khi gặp nhau, An cùng lên ôtô với Hòa và họ đi thêm 25 phút nữa thì tới Đà Nẵng. Hỏi
khi đó vận tốc của ôtô bằng bao nhiêu ?
U

U

Bài 2 : (3,00 điểm)

U

U

Trong sơ đồ mạch điện như hình vẽ 1, ampe
kế A1 chỉ I1. Hỏi ampe kế A2 chỉ bao nhiêu ?
Bỏ qua điện trở của ampe kế và dây nối.

A1

R

R

3R

R
A+

A2

-B
Hình 1

Bài 3 : (6,00 điểm)
Đặt một mẩu bút chì AB ( đầu B vót nhọn ) vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, A
nằm trên trục chính (xem hình 2).
a) Vẽ ảnh A’B’ của AB qua thấu kính . Dựa vào hình vẽ chứng minh công thức sau :
U

U

1
1
1


OF OA OA'

B
X

F

A

O

Y

Hình 2
b) Khi mẩu bút chì dịch chuyển dọc theo trục chính lại gần thấu kính thì ảnh ảo của nó dịch
chuyển theo chiều nào ? Vì sao ?
Bài 4 : (7,00 điểm)
Muốn mắc ba bóng đèn, Đ 1 (110V-40W), Đ 2 (110V-50W) và Đ 3 (110V-80W) vào hiệu điện thế
220V sao cho cả ba bóng đều sáng bình thường, một học sinh mắc thêm vào mạch một điện trở
R0.
Tìm các cách mắc khả dĩ (có thể có) và giá trị R 0 tương ứng với mỗi cách mắc.
U

U

------Hết -------

HƯỚNG DẪN CHẤM HSG THCS (Bảng B)
Môn Vật lý THCS

Bài 1 : (4,00 điểm)

U

U

a) 2,00 đ
Gọi S1 là quãng đường từ Huế đến chổ gặp nhau (km)
t1 là thời gian An đi từ Huế đến chổ gặp nhau (giờ)
Ta có: S1 = v1t1 = v2( t1  t )
 45t1  60(t1 

1
)
2

 45t1 = 60t1 – 30
 t1 = 2(h)
 t2 = 1,5(h)

Vậy sau 1,5h Hòa đuổi kịp An.
b) 1,00 đ
Quãng đường sau khi gặp nhau đến Đà Nẵng là :
S2 = S – S1 = S – v1t1 = 120 – (45.2) = 30(km)
c) 1,00 đ
Sau khi gặp nhau, vận tốc của xe ôtô là:
v=

S2
12
30
=
= 30
= 72 km/h
5
t
5
12

Bài 2 : 3,00 điểm

U

U

R

R

I3
A

A1

I2
R

I1 3R
+

A2
I4

B

-

Xét dòng điện tại các nút A và B : I1 + I3 = I2 + I4
Mặt khác : UAB = I3.R + I2.R = (I3 + I2 )R
UAB = I1.3R + I4.R = (3I1 + I4) R

(1)
(2)
(3)

Từ (2) và (3) , ta có : (I3 + I2 ) = (3I1 + I4)
(4)
Lấy (1) trừ (4) vế với vế : I1 + I3 - I3 - I2 = I2 + I4 - 3I1 - I4

I2 = 2I1
Vậy ampe kế A2 chỉ 2 I1.

(0,50 đ)
(0,50 đ)
(0,50 đ)
(0,50 đ)
(1,00 đ)

Bài 3 : (6,00 điểm)
a) 4,...
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO K THI CHN HC SINH GII CP TNH
KHÁNH HÒA NĂM HC 2009-2010
Môn : VT LÝ THCS (Bng B)
Thi gian làm bài : 150 phút (không k thi gian giao đề)
ĐỀ CHÍNH THC
UBài 1U : (4,00 đim)
An và Hòa cùng khi hành t Thành ph Huế đến Đà Nng trên quãng đường dài 120km. An đi
xe máy vi vn tc 45km/h; Hòa đi ôtô và khi hành sau An là 30 phút vi vn tc 60km/h.
a) Hi Hòa phi đi mt bao nhiêu thi gian để đui kp An ?
b) Khi gp nhau, Hòa và An cách Đà Nng bao nhiêu km ?
c) Sau khi gp nhau, An cùng lên ôtô vi Hòa và h đi thêm 25 phút na thì ti Đà Nng. Hi
khi đó vn tc ca ôtô bng bao nhiêu ?
R
UBài 2U : (3,00 đim)
Trong sơ đồ mch đin như hình v 1, ampe
kế A
1
ch I
1
. Hi ampe kế A
2
ch bao nhiêu ?
R
A
2
R
3R
A
1
B qua đin tr ca ampe kế và dây ni.
B
+
-
A
Hình 1
UBài 3U : (6,00 đim)
Đặt mt mu bút chì AB ( đầu B vót nhn ) vuông góc vi trc chính ca mt thu kính hi t, A
nm trên trc chính (xem hình 2).
a) V nh A’B’ ca AB qua thu kính . Da vào hình v chng minh công thc sau :
'
111
OAOAOF
Hình 2
O
B
X
Y
A
F
b) K
hi mu bút chì dch chuyn dc theo trc chính li gn thu kính thì nh o ca nó dch
chuyn theo chiu nào ? Vì sao ?
UBài 4U : (7,00 đim)
Mun mc ba bóng đèn, Đ
1
(110V-40W), Đ (110V-50W) và Đ
3
(110V-80W) vào hiu đin thế
220V sao cho c ba bóng đều sáng bình thường, mt hc sinh mc thêm vào mch mt đin tr
R .
2
0
Tìm các cách mc kh dĩ (có th có) và giá tr R tương ng vi mi cách mc.
0
------Hết -------
Đề thi học sinh giỏi Môn Vật Lý lớp 9 - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi Môn Vật Lý lớp 9 - Người đăng: hoangviet2007
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi Môn Vật Lý lớp 9 9 10 33