Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi Môn Vật Lý lớp 9

Được đăng lên bởi hoangviet2007
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 927 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KHÁNH HÒA
ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2009-2010
Môn : VẬT LÝ chuyên
Ngày thi : 20/6/2009
Thời gian làm bài : 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Đề thi có 1 trang
Bài 1 : (1,50 điểm)
Nước máy có nhiệt độ 22oC. Muốn có 20 lít nước ấm ở nhiệt độ 35oC để tắm cho con, một chị đã
có 4 lít nước nóng ở nhiệt độ 99oC để pha với nước máy. Hỏi :
a) Lượng nước nóng đó có đủ không ? Thừa, thiếu bao nhiêu ?
b) Nếu dùng hết cả 4 lít nước nóng trên (ở 99oC), thì được bao nhiêu lít nước ấm ?
(Bỏ qua mọi mất mát nhiệt, cho rằng 1 lít nước có khối lượng là 1kg ở các nhiệt độ trên).
Bài 2 : (2,00 điểm)
Cho mạch điện như hình 1, trong đó R = 20  và hiệu
điện thế U giữa hai điểm M và N có giá trị không đổi.
Bỏ qua điện trở của khóa K và các dây nối, vôn kế có
điện trở rất lớn.
Khi khóa K đóng, vôn kế chỉ 15 V. Khi khóa K mở, vôn
kế chỉ 7 V.
Tính R’ và U.

M+

V

P

R

NK

R’
Q

4R

Hình 1
Bài 3 : (2,50 điểm)
Cho mạch điện như hình 2, Đ1 và Đ4 là hai bóng
I1
E
đèn loại 6V- 9W, Đ2 và Đ3 là hai bóng đèn loại
X
X
6V- 4W. Ampe kế A, ngắt điện K và các dây nối
Đ1
Đ2
có điện trở không đáng kể. Nối vào 2 điểm M, N
A
một hiệu điện thế U = 12V. Xét hai trường hợp :
+M
Na) Khoá K đóng.
K
b) Khóa K mở.
Đ4
Đ3
Hỏi các bóng đèn có sáng bình thường không ?
X
X
Bóng nào sáng hơn, bóng nào tối hơn bình thường ?
F
I2
Hình 2
Tại sao ?
(cho rằng các đèn không bị cháy hỏng khi quá hiệu điện thế ở hai đầu đèn)
c) Xác định số chỉ của ampe kế và chiều dòng điện qua ampe kế khi khóa K đóng.
Bài 4 : (2,00 điểm)
Một người già phải đeo sát mắt một thấu kính hội tụ có tiêu cự 25 cm thì mới nhìn rõ vật gần nhất
cách mắt 20 cm. Hỏi khi không đeo kính thì người ấy nhìn rõ vật gần nhất cách mắt bao nhiêu ?
Vẽ hình.
Bài 5 : (2,00 điểm)
Cho mạch điện như hình 3, trong đó U = 36V,
r
+U r = 1,5  ; điện trở toàn phần của biến trở
R = 10  . Điện trở R1 = 6  , R2 = 1,5  .
Xác định vị trí con chạy C trên biến trở để :
R2 A
R B
a) Công suất tiêu thụ trên điện trở R1 là 6 W.
N
b) Công suất tiêu thụ trên điện trở R2 là 6 W.
C
R1
c) Công suất tiêu thụ trên điện trở R2 là nhỏ
nhất. Tính công suất đó.
-------Hết ------Giám thị không giải thích gì thêm
SBD :................./Phòng :..........
Chữ ký GT 1 :...........................
Chữ ký GT 2 :...........................

Hình 3

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN VẬT LÝ VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN LÊ QUÍ ĐÔN KHÁNH HÒA

Năm học 2009 - 2010
Bài 1 : 1,50 điểm
a) 0,75 điểm
20 lít nước có khối lượng là 20 kg, M = 20 kg
Gọi m là lượng nước nóng ở ...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2009-2010
KHÁNH HÒA Môn : VẬT LÝ chuyên
Ngày thi : 20/6/2009
Th
ời gian làm bài : 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề thi có 1 trang
Bài 1 : (1,50 điểm)
Nước máy có nhiệt độ 22
o
C. Muốn có 20 lít nước ấm ở nhiệt độ 35
o
C để tắm cho con, một chị đã
4 lít nước nóng ở nhiệt độ 99
o
C để pha với nước máy. Hỏi :
a) Lượng nước nóng đó có đủ không ? Thừa, thiếu bao nhiêu ?
b) N
ếu dùng hết cả 4 lít nước nóng trên (ở 99
o
C), thì được bao nhiêu lít nước ấm ?
(Bỏ qua mọi mất mát nhiệt, cho rằng 1 lít nước có khối lượng là 1kg ở các nhiệt độ trên).
Bài 2 : (2,00 điểm)
Cho mạch điện như hình 1, trong đó R = 20
và hiệu
điện thế U giữa hai điểm M v
à N có giá trị không đổi.
Bỏ qua điện trở của khóa K và các dây nối, vôn kế có
điện trở rất lớn.
Khi khóa K đóng
, vôn kế chỉ 15 V. Khi khóa K m, vôn
kế chỉ 7 V.
Tính R’ và U.
Bài 3 : (2,50 điểm)
Cho mạch điện như hình 2, Đ
1
và Đ
4
là hai bóng
đèn loại 6V- 9W, Đ
2
và Đ
3
là hai bóng đèn loại
6V- 4W. Ampe kế A, ngắt điện K và các dây nối
có điện trở không đáng kể. Nối vào 2 điểm M, N
một hiệu điện thế U = 12V. Xét hai trường hợp :
a) Khoá K đóng.
b) Khóa K m
.
H
ỏi các bóng đèn có sáng bình thường không ?
Bóng nào sáng hơn, bóng nào tối hơn bình thường ?
Tại sao ?
(cho rằng các đèn không bị cháy hỏng khi quá hiệu điện thế ở hai đầu đèn)
c) Xác định số chỉ của ampe kế và chiều dòng điện qua ampe kế khi khóa K đóng.
Bài 4 : (2,00 điểm)
Một người già phải đeo sát mắt một thấu kính hội tụ có tiêu cự 25 cm thì mới nhìn rõ vật gần nhất
cách mắt 20 cm. Hỏi khi không đeo kính thì người ấy nhìn rõ vật gần nhất cách mắt bao nhiêu ?
V
ẽ hình.
Bài 5 : (2,00 điểm)
Cho mạch điện như hình 3, trong đó U = 36V,
r = 1,5
; điện trở toàn phần của biến trở
R = 10
. Điện trở R
1
= 6
, R
2
= 1,5
.
Xác định vị trí con chạy C trên biến trở để :
a) Công suất tiêu thụ trên điện trở R
1
là 6 W.
b) Công suất tiêu thụ trên điện trở R
2
là 6 W.
c) Công suất tiêu thụ trên điện trở R
2
là nh
nhất. Tính công suất đó.
-------Hết -------
Giám thị không giải thích gì thêm
SBD :................./Phòng :..........
Chữ ký GT 1 :...........................
Ch ký GT 2 :...........................
ĐỀ CHÍNH THỨC
Q
4R
V
M +
N -
P
R
R’
K
B
r
+
-
R
2
R
1
A
R
C
N
U
Hình 1
X X
XX
A
E
F
+ M N -
Đ
1
Đ
2
Đ
3
Đ
4
K
I
2
I
1
Hình 2
Hình 3
Đề thi học sinh giỏi Môn Vật Lý lớp 9 - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi Môn Vật Lý lớp 9 - Người đăng: hoangviet2007
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi Môn Vật Lý lớp 9 9 10 166