Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi MônTin học lớp 9

Được đăng lên bởi hoangviet2007
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1093 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KHÁNH HÒA
-----------ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2009 - 2010
Môn thi: TIN HỌC (Đề chuyên)
Ngày thi: 20/6/2009
(Thời gian: 150 phút – Không kể thời gian giao đề)
---------------------------------------------

Yêu cầu kỹ thuật:
+ Có kiểm tra dữ liệu khi nhập từ bàn phím.
+ Sử dụng ngôn ngữ lập trình Pascal.
+ Các tập tin chương trình nguồn phải đặt tên tương ứng là: BL1.PAS, BL2.PAS, BL3.PAS và
BL4.PAS.
=========================== =========================== =============
=
Bài 1: (4 điểm)
Viết chương trình nhập chu vi của một hình chữ nhật sau đó in ra diện tích lớn nhất mà
hình chữ nhật đó có thể có được.
Ví dụ:
Dữ liệu vào

Dữ liệu ra

Nhap chu vi hinh chu nhat: 34
Nhap chu vi hinh chu nhat: 8

Dien tich lon nhat ma HCN co the co duoc la: 72.25
Dien tich lon nhat ma HCN co the co duoc la: 4.00

Bài 2 : (6 điểm)
Viết chương trình nhập từ bàn phím một số tự nhiên N (0 < N ≤ 100). Hãy liệt kê và đưa
ra màn hình các cách phân tích số N thành tổng của ba số tự nhiên khác nhau. Nếu không có
cách nào hãy in ra màn hình câu thông báo ‘KHONG CO’.
Ví dụ:
Dữ liệu vào

Dữ liệu ra

Nhap so N: 4

KHONG CO

Nhap so N: 6

6=1+2+3

Nhap so N: 8

8=1+2+5
8=1+3+4

Bài 3: (7 điểm)
Cho một hình vuông ABCD với độ dài cạnh là a (a là số nguyên dương, 1 ≤ a ≤ 50). Một
điểm M chạy trên đoạn BC và một điểm N chạy trên đoạn CD với CN = BM = x (x là một số
nguyên không âm, 0 ≤ x ≤ a).
Viết chương trình tính giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của diện tích tam giác AMN khi
M, N di động, với độ dài cạnh hình vuông được nhập từ bàn phím.
A

B
x
M

a

D
N
C
Đề thi chính thức thi tuyển sinh lớp 10 chuyên năm học 2009 – 2010

1/2

Ví dụ:
Dữ liệu vào

Dữ liệu ra

Nhap do dai canh cua hinh vuong ABCD: 10

Gia tri lon nhat cua tam giac AMN: 50.0
Gia tri x de dien tich tam giac AMN dat gia tri lon nhat: 0
Gia tri nho nhat cua tam giac AMN: 37.5
Gia tri x de dien tich tam giac AMN dat gia tri nho nhat: 5

Nhap do dai canh cua hinh vuong ABCD: 8

Gia tri lon nhat cua tam giac AMN: 32.0
Gia tri x de dien tich tam giac AMN dat gia tri lon nhat: 0
Gia tri nho nhat cua tam giac AMN: 24.0
Gia tri x de dien tich tam giac AMN dat gia tri nho nhat: 4

Bài 4: (3 điểm)
Nhập vào một số tự nhiên N (1 < N ≤ 65355). Hãy kiểm tra số N vừa nhập có phải là số
nguyên tố hay không? Nếu đúng thì thông báo ra màn hình đây là số nguyên tố, ngược lại thì
phân tích số N thành tích các thừa số nguyên tố.
Ví dụ:
Dữ liệu vào

Dữ liệu ra

Nhap 1 so tu nhien: 37

37 la so nguye...
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO K THI TUYN SINH LP 10 NĂM HC 2009 - 2010
KHÁNH HÒA Môn thi: TIN HC (Đề chuyên)
------------ Ngày thi: 20/6/2009
(Thi gian: 150 phút – Không k thi gian giao đề)
---------------------------------------------
ĐỀ CHÍNH THC
Yêu cu k thut:
+ Có kim tra d liu khi nhp t bàn phím.
+ S dng ngôn ng lp trình Pascal.
+ Các tp tin chương trình ngun phi đặt tên tương ng là: BL1.PAS, BL2.PAS, BL3.PAS
BL4.PAS.
===========================
===========================
=============
=
Bài 1: (4 đim)
Viết chương trình nhp chu vi ca mt hình ch nht sau đó in ra din tích ln nht mà
hình ch nht đó có thđược.
Ví d:
D liu vào D liu ra
Nhap chu vi hinh chu nhat: 34
Nhap chu vi hinh chu nhat: 8
Dien tich lon nhat ma HCN co the co duoc la: 72.25
Dien tich lon nhat ma HCN co the co duoc la: 4.00
Bài 2 : (6 đim)
Viết chương trình nhp t bàn phím mt s t nhiên N (0 < N 100). Hãy lit kê và đưa
ra màn hình các cách phân tích s N thành tng ca ba s t nhiên khác nhau. Nếu không có
cách nào hãy in ra màn hình câu thông báo ‘KHONG CO’.
Ví d:
D liu vào D liu ra
Nhap so N: 4
Nhap so N: 6
Nhap so N: 8
KHONG CO
6 = 1 + 2 + 3
8 = 1 + 2 + 5
8 = 1 + 3 + 4
Bài 3: (7 đim)
Cho mt hình vuông ABCD vi độ dài cnh là a (a là s nguyên dương, 1 a 50). Mt
đim M chy trên đon BC và mt đim N chy trên đon CD vi CN = BM = x (x là mt s
nguyên không âm, 0 x a).
Viết chương trình t
ính giá tr ln nht và giá tr nh nht ca din tích tam giác AMN khi
M, N
di động, vi độ dài cnh hình vuông được nhp t bàn phím.
Đề thi chính thc thi tuyn sinh lp 10 chuyên năm hc 2009 – 2010 1/2
A
B
x
M
a
D
N
C
Đề thi học sinh giỏi MônTin học lớp 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi học sinh giỏi MônTin học lớp 9 - Người đăng: hoangviet2007
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi MônTin học lớp 9 9 10 474