Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2009 môn Địa

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 219 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
CÀ MAU

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2008-2009

ĐỀ CHÍNH THỨC

Môn thi: Địa lí
Ngày thi: 01 – 03 – 2009
Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)

(Đề thi gồm có 2 trang)

Câu 1 (3 điểm)
Nêu các nhân tố ảnh hưởng đến nhiệt độ ở trên Trái Đất.
Câu 2 (4 điểm)
Dựa vào Át lát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học hãy:
a) Trình bày các đặc điểm của khí hậu nước ta.
b) Giải thích do đâu khí hậu nước ta có các đặc điểm đó ?
c) Phân tích ảnh hưởng của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp ở nước
ta.
Câu 3 (3 điểm)
Cho bảng số liệu dưới đây:
Tỉ lệ dân nông thôn và thành thị ở nước ta thời kì 1990-2005.
Năm
Khu vực

1990

1995

2000

2003

2005

Nông thôn
80,5
79,2
75,8
74,2
73,1
Thành thị
19,5
20,8
24,2
25,8
26,9
Hãy:
a) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu dân số nông thôn và thành thị
ở nước ta thời kì 1990-2005.
b) Nêu nhận xét và giải thích.
Câu 4 (3 điểm)
Dựa vào bảng số liệu dưới đây:
Sản lượng thuỷ sản (nghìn tấn)
Năm

Tổng số

Chia ra
Khai thác
728,5
1120,9
1357,0
1802,6

Nuôi trồng
162,1
344,1
425,0
844,8

1990
890,6
1994
1465,0
1998
1782,0
2002
2647,4
Hãy:
a) Nhận xét về sự phát triển của ngành thuỷ sản ở nước ta.
b) Nêu nguyên nhân dẫn đến kết quả trên.
Trang 1/2

Câu 5 (3 điểm)
Trình bày những điều kiện thuận lợi để miền Đông Nam Bộ trở thành vùng
chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất nước ta và các cây công nghiệp chính của
vùng.
Câu 6 (4 điểm)
Dựa vào bảng số liệu dưới đây:
Diện tích, sản lượng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long và cả nước năm 2002.
Đồng bằng sông Cửu Long
Cả Nước
Diện tích (nghìn ha)
3834,8
7504,3
Sản lượng (triệu tấn)
17,7
34,4
a) Tính xem đồng bằng sông Cửu Long chiếm tỉ lệ bao nhiêu phần trăm (%)
tổng diện tích và sản lượng lúa của cả nước.
b) Từ kết quả tính được rút ra kết luận về vai trò của đồng bằng sông Cửu
Long trong việc sản xuất lương thực ở nước ta.
c) Giải thích vì sao sản xuất lương thực phát triển mạnh ở vùng này.
---------- HẾT ----------

Trang 2/2

...
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 9 THCS
CÀ MAU NĂM HỌC 2008-2009
Môn thi: Địa lí
Ngày thi: 01 – 03 – 2009
(Đề thi gồm có 2 trang) Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (3 điểm)
Nêu các nhân tố ảnh hưởng đến nhiệt độ ở trên Trái Đất.
Câu 2 (4 điểm)
Dựa vào Át lát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học hãy:
a) Trình bày các đặc điểm của khí hậu nước ta.
b) Giải thích do đâu khí hậu nước ta có các đặc điểm đó ?
c) Phân tích ảnh hưởng của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp nước
ta.
Câu 3 (3 điểm)
Cho bảng số liệu dưới đây:
Tỉ lệ dân nông thôn và thành thị ở nước ta thời kì 1990-2005.
Năm
Khu vực
1990 1995 2000 2003 2005
Nông thôn 80,5 79,2 75,8 74,2 73,1
Thành thị 19,5 20,8 24,2 25,8 26,9
Hãy:
a) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu dân số nông thôn và thành thị
ở nước ta thời kì 1990-2005.
b) Nêu nhận xét và giải thích.
Câu 4 (3 điểm)
Dựa vào bảng số liệu dưới đây:
Sản lượng thuỷ sản (nghìn tấn)
Năm Tổng số
Chia ra
Khai thác Nuôi trồng
1990 890,6 728,5 162,1
1994 1465,0 1120,9 344,1
1998 1782,0 1357,0 425,0
2002 2647,4 1802,6 844,8
Hãy:
a) Nhận xét về sự phát triển của ngành thuỷ sản ở nước ta.
b) Nêu nguyên nhân dẫn đến kết quả trên.
Trang 1/2
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2009 môn Địa - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2009 môn Địa - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2009 môn Địa 9 10 585