Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2009 môn Hóa

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 148 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
CÀ MAU

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2008-2009

Môn thi: Hoá học
Ngày thi: 01 – 03 – 2009
Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi gồm có 2 trang)
đề)

Bài I (6 điểm)
1. Cho các chất sau đây: dd NaOH, Fe 2O3, dd K2SO4, dd CuCl2, CO2, Al,
dd NH4Cl. Các cặp chất nào phản ứng được với nhau ? Nêu rõ điều kiện và viết
phương trình phản ứng. (dd: dung dịch)
2. a) Xác định A, B, C, D, E, F và viết phương trình thực hiện chuyển đổi
sau với đầy đủ điều kiện (mỗi mũi tên ứng với một phản ứng)
+ O2

A

B

+dd HCl

+dd NaOH

+dd NaOH

C

D

+ H2O

+ O2

B

E

F

+ Cu

Biết A là thành phần chính của quặng pyrit sắt.
b) Dùng phản ứng hoá học nào có thể loại E ra khỏi hỗn hợp B, E và
loại HCl ra khỏi hỗn hợp B, HCl ? Viết phương trình hoá học của phản ứng.
3. Viết phương trình hoá học của các phản ứng khi cho 3 dung dịch muối
A, B, C (muối trung hoà hoặc muối axit) ứng với 3 gốc axit khác nhau thoả mãn
điều kiện sau:
A + B  có khí thoát ra.
B + C  có kết tủa xuất hiện.
A + C  vừa có kết tủa vừa có khí thoát ra.
Bài II (5,5 điểm)
1. Có các dung dịch: NaOH, HCl, H2SO4, BaCl2, NaCl. Chỉ dùng
phenolphtalein hãy nhận biết các dung dịch trên.
2. Từ các chất CaCO3, H2O, CuSO4, KClO3, FeS2. Hãy viết các phương
trình hoá học của phản ứng điều chế: vôi sống, vôi tôi, CuO, CuCl 2, Ca(OCl)2,
CaSO4, KOH, Fe2(SO4)3.
Bài III (4,5 điểm)
1. Cho các chất hữu cơ có công thức phân tử là C 3H6, C3H8O, C2H4O2.
Bằng những hiểu biết về cấu tạo phân tử của hợp chất hữu cơ, em hãy đề nghị
các công thức cấu tạo có thể có ứng với mỗi công thức phân tử nêu trên.

Trang 1/2

2. Nêu hiện tượng, viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra khi cho
hỗn hợp khí gồm axetilen, sunfurơ, metan lần lượt đi qua bình đựng: dung dịch
nước vôi trong dư, dung dịch Brom dư.
3. Từ canxi cacbua và các chất vô cơ cần thiết, viết phương trình phản
ứng điều chế: polietilen, rượu etylic, axit axetic, Đibrometan.
Bài IV (2 điểm)
Có 15 gam hỗn hợp Al và Mg được chia làm 2 phần bằng nhau. Phần thứ
nhất cho vào 600ml dung dịch HCl nồng độ xM thu được khí A và dung dịch B,
cô cạn dung dịch B thu được 27,9 gam muối khan. Phần thứ hai cho vào 800ml
dung dịch HCl có nồng độ xM và làm tương tự thu được 32,35 gam muối khan.
Xác định % khối lượng mỗi kim loại và trị số x. Tính thể tích khí Hidro thoát ra
(điều kiện tiêu chuẩn).
Bài V (2,0 điểm)
Hỗn hợp khí (X) gồm 2 hidrocacbon A, B mạch thẳng và cùng dãy đồng
đẳng. Phân tử khối của A nhỏ hơn phân tử khối c...
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 9 THCS
CÀ MAU NĂM HỌC 2008-2009
Môn thi: Hoá học
Ngày thi: 01 – 03 – 2009
(Đề thi gồm có 2 trang) Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao
đề)
Bài I (6 điểm)
1. Cho các chất sau đây: dd NaOH, Fe
2
O
3
, dd K
2
SO
4
, dd CuCl
2
, CO
2
, Al,
dd NH
4
Cl. Các cặp chất nào phản ứng được với nhau ? Nêu điều kiện viết
phương trình phản ứng. (dd: dung dịch)
2. a) Xác định A, B, C, D, E, F viết phương trình thực hiện chuyển đổi
sau với đầy đủ điều kiện (mỗi mũi tên ứng với một phản ứng)
A B C D B E F
Biết A là thành phần chính của quặng pyrit sắt.
b) Dùng phản ứng hoá học nào thể loại E ra khỏi hỗn hợp B, E
loại HCl ra khỏi hỗn hợp B, HCl ? Viết phương trình hoá học của phản ứng.
3. Viết phương trình hoá học của các phản ứng khi cho 3 dung dịch muối
A, B, C (muối trung hoà hoặc muối axit) ứng với 3 gốc axit khác nhau thoả mãn
điều kiện sau:
A + B có khí thoát ra.
B + C có kết tủa xuất hiện.
A + C vừa có kết tủa vừa có khí thoát ra.
Bài II (5,5 điểm)
1. các dung dịch: NaOH, HCl, H
2
SO
4
, BaCl
2
, NaCl. Chỉ ng
phenolphtalein hãy nhận biết các dung dịch trên.
2. Từ các chất CaCO
3
, H
2
O, CuSO
4
, KClO
3
, FeS
2
. Hãy viết các phương
trình hoá học của phản ứng điều chế: vôi sống, vôi tôi, CuO, CuCl
2
, Ca(OCl)
2
,
CaSO
4
, KOH, Fe
2
(SO
4
)
3
.
Bài III (4,5 điểm)
1. Cho c chất hữu công thức phân tử C
3
H
6
, C
3
H
8
O, C
2
H
4
O
2
.
Bằng những hiểu biết về cấu tạo phân tử của hợp chất hữu cơ, em hãy đề nghị
các công thức cấu tạo có thể có ứng với mỗi công thức phân tử nêu trên.
Trang 1/2
ĐỀ CHÍNH THỨC
+dd NaOH
+ O
2
+dd NaOH
+dd HCl
+ O
2
+ H
2
O
+ Cu
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2009 môn Hóa - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2009 môn Hóa - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2009 môn Hóa 9 10 257