Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2009 môn Lịch sử

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 143 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
CÀ MAU

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2008-2009

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi gồm có 2 trang)

Môn thi: Lịch sử
Ngày thi: 01 – 03 – 2009
Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)

Caâu 1: (3.0 ñieåm). Xaùc ñònh Quoác hieäu nöôùc ta gaén vôùi caùc moác thôøi gian sau:
TT
1
2
3
4
5
6

Thôøi gian
Naêm 544
Naêm 968
Naêm 1054
Naêm 1400
Naêm 1804
Naêm 1838

Quoác hieäu

Caâu 2: (3.0 ñieåm). Trình baøy keát quaû, yù nghóa cuûa caùc chieán thaéng tieâu bieåu
trong lòch söû choáng ngoaïi xaâm cuûa daân toäc ta theo yeâu caàu sau:
TT
Chieán thaéng tieâu bieåu
1 Chieán thaéng Baïch Ñaèng
(938)
2 Chieán thaéng Baïch Ñaèng
(1288)
3 Chieán thaéng Chi Laêng –
Xöông Giang (1427)
4 Chieán thaéng Ngoïc Hoài Ñoáng Ña (1789)

Keát quaû, yù nghóa

Caâu 3: (3.0 ñieåm). Haõy noái caùc söï kieän tieâu bieåu cuûa phong traøo Caàn vöông
(1885 – 1896) sau ñaây thaønh moät ñoaïn vaên lòch söû coù ñoä daøi khoâng quaù 200 chöõ:
- Cuoäc phaûn coâng cuûa phe chuû chieán ôû kinh thaønh Hueá ñeâm muøng 4 raïng
saùng ngaøy 5/7/1885).
- Toân Thaát Thuyeát nhaân danh vua Haøm Nghi haï chieáu Caàn vöông
(13/7/1885).
- Cuoäc khôûi nghóa Ba Ñình (1886-1887)
- Cuoäc khôûi nghóa Baõi Saäy (1883 – 1892)
- Cuoäc khôûi nghóa Huøng Lónh (1887-1892)
Trang 1

- Cuoäc khôûi nghóa Höông Kheâ (1885 – 1896).
Caâu 4: (3.0 ñieåm). Höôùng ñi vaø caùch ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc cuûa Nguyeãn Aùi
Quoác coù gì môùi vaø khaùc so vôùi lôùp ngöôøi ñi tröôùc?
Caâu 5: (3.0 ñieåm). Haõy saép xeáp caùc yeáu toá kieán thöùc döôùi ñaây theo töøng
nhoùm, moãi nhoùm goàm 3 yeáu toá kieán thöùc coù lieân quan vôùi nhau vaø giaûi thích ngaén
goïn moái quan heä ñoù:
- Ba toå chöùc coäng saûn noái tieáp nhau ra ñôøi ôû Vieät Nam trong naêm 1929.
- Ngaøy 28/1/1941, laõnh tuï Nguyeãn Aùi Quoác veà nöôùc.
- Ngaøy 9/3/1945, Nhaät ñaûo chính Phaùp.
- Ban Thöôøng vuï Trung öông Ñaûng.
- Maët traän Vieät Minh thaønh laäp.
- Nguyeãn Aùi Quoác.
- Hoäi nghò thaønh laäp Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam ñaàu naêm 1930.
- Hoäi nghò laàn thöù 8 Ban Chaáp haønh Trung öông Ñaûng Coäng saûn Ñoâng Döông
(1019/5/1941).
- Chæ thò: “Nhaät – Phaùp baén nhau vaø haønh ñoäng cuûa chuùng ta”.
Caâu 6: (2.0 ñieåm). Trong caùc nguyeân nhaân daãn ñeán söï phaùt trieån thaàn kyø neàn
kinh teá Nhaät Baûn trong nhöõng naêm 70 cuûa theá kyû XX, nguyeân nhaân naøo coù yù nghóa
quyeát ñònh haøng ñaàu? Taïi sao?
Caâu 7: (3.0 ñieåm). Myõ vaø Lieân Xoâ tuyeân boá chaám döùt “chieán tranh laïnh” vaøo
thôøi gian naøo? Neâu caùc x...
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 9 THCS
CÀ MAU NĂM HỌC 2008-2009
Môn thi: Lịch sử
Ngày thi: 01 – 03 – 2009
(Đề thi gồm có 2 trang) Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)
Caâu 1: (3.0 ñieåm). Xaùc ñònh Quoác hieäu nöôùc ta gaén vôùi caùc moác thôøi gian sau:
TT Thôøi gian Quoác hieäu
1 Naêm 544
2 Naêm 968
3 Naêm 1054
4 Naêm 1400
5 Naêm 1804
6 Naêm 1838
Caâu 2: (3.0 ñieåm). Trình baøy keát quaû, nghóa cuûa caùc chieán thaéng tieâu bieåu
trong lòch söû choáng ngoaïi xaâm cuûa daân toäc ta theo yeâu caàu sau:
TT Chieán thaéng tieâu bieåu Keát quaû, yù nghóa
1 Chieán thaéng Baïch Ñaèng
(938)
2 Chieán thaéng Baïch Ñaèng
(1288)
3 Chieán thaéng Chi Laêng –
Xöông Giang (1427)
4 Chieán thaéng Ngoïc Hoài -
Ñoáng Ña (1789)
Caâu 3: (3.0 ñieåm). Haõy noái caùc söï kieän tieâu bieåu cuûa phong traøo Caàn vöông
(1885 – 1896) sau ñaây thaønh moät ñoaïn vaên lòch söû coù ñoä daøi khoâng quaù 200 chöõ:
- Cuoäc phaûn coâng cuûa phe chuû chieán ôû kinh thaønh Hueá ñeâm muøng 4 raïng
saùng ngaøy 5/7/1885).
- Toân Thaát Thuyeát nhaân danh vua Haøm Nghi haï chieáu Caàn vöông
(13/7/1885).
- Cuoäc khôûi nghóa Ba Ñình (1886-1887)
- Cuoäc khôûi nghóa Baõi Saäy (1883 – 1892)
- Cuoäc khôûi nghóa Huøng Lónh (1887-1892)
Trang 1
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2009 môn Lịch sử - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2009 môn Lịch sử - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2009 môn Lịch sử 9 10 308